PL EN


2017 | 2/2017 (67), t.1 | 214-229
Article title

Narzędzia polityki podatkowej gmin i ich konsekwencje budżetowe

Content
Title variants
EN
Financial Tools of the Tax Policy in Local Communities and Their Consequences for the Budget
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
When aiming to create a basis for rational and efficient policies for the budget income of local communities, it is necessary to introduce certain changes in the existing approach towards the introduction of tax reductions and exemptions within the taxation system of local communities. It is crucial to organize and stabilize the policies covering local taxes and fees. In order to achieve the above, local communities should eliminate ineffective instruments which excessively burden the budget. The objective of the paper is to research and assess the character and financial aftermath of tax policies applied by local communities between 2005 and 2015. It is necessary to assess the impact of the determining factors. The analysis was performed in relation to particular local taxes, and finally, the tax policy as a whole was assessed. The aim of the research required a thorough review of the literature and an extended analysis in which some data from the Ministry of Finance was used.
PL
Przejrzysta, racjonalna, a także efektywna polityka podatkowa wymaga uwzględnienia spójnej strategii krótko- lub średniookresowej. Zbudowaniu podstaw do tak ukierunkowanej polityki podatkowej służy wprowadzenie określonych zmian w dotychczasowym podejściu do ustalania obciążeń podatkowych i stosowaniu preferencji fiskalnych w postaci zwolnień i ulg w podatkach oraz opłatach lokalnych. W tym dążeniu gmina powinna wyeliminować nieskuteczne, a obciążające budżet instrumenty dochodowe. Celem artykułu jest zbadanie i ocena charakteru oraz skutków finansowych polityki podatkowej prowadzonej przez gminy w latach 2005–2015 na tle niektórych determinujących ją czynników. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do poszczególnych podatków lokalnych, a następnie dokonano oceny polityki podatkowej jako całości. Przyjęty cel badawczy wymagał dokonania przeglądu literatury przedmiotu oraz przeprowadzenia badań, w których wykorzystano dane Ministerstwa Finansów.
Year
Pages
214-229
Physical description
Dates
online
2017-06-20
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
References
 • Brzozowska, K. i Kogut-Jaworska, M. (2016). Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce. Annales Oeconomia – Sectio H, 50(1), http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.327.
 • Felis, P. (2014). Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Filipiak, B.Z. (2016). Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(83), cz. 1, 177-187, http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-16.
 • Guziejewska, B. (2016). W poszukiwaniu efektywnego systemu podatków samorządowych. Annales Oeconomia – Sectio H, 50(1), http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.275.
 • Jastrzębska, M. (2005). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kogut-Jaworska, M. (2008). Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Warszawa: CeDeWu.
 • Ministerstwo Finansów (2016). Raport: Preferencje podatkowe w Polsce, (6). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • Przygodzka, R. (2014). Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (4).
 • Rada Ministrów (2016). Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu Budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Sekuła, A. (2011). Polityka podatkowa Gdańska. Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Studia Ekonomiczne, (80), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 209–218.
 • Skica, T., Kiebała, A. i Wołowiec, T. (2011). Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych. Studia Regionalne i Lokalne, (2), 118–139.
 • Swianiewicz, P. (2004). Finanse lokalne – teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.
 • Wołowiec, T. i Cieńkowski, M. (2016). Preferencje w lokalnych Podatkach majątkowych a zachowania podmiotów gospodarczych. Studia Prawno-ekonomiczne, XCVIII.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7404e088-c4ad-4fd0-a860-907c5e6f9ebf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.