PL EN


2016 | 84 | 4 | 575-589
Article title

Najnowsze trendy w IT – potencjał dla bibliotek

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The latest trends in IT – a potential for libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza/cel artykułu ‒ Przedmiotem artykułu są najnowsze trendy w technologii informacyjno-komunikacyjnej. Pod uwagę wzięto problemy takie, jak: rozszerzona rzeczywistość, wearable computing, hologramy, drukarki 3D, narzędzia Internet of things (Internet rzeczy, Internet obiektów) oraz zjawiska związane z dynamicznym rozwojem automatyki i robotyki. Celem jest sformułowanie wniosków dotyczących potencjału nowych osiągnięć IT dla usprawnienia działalności usługowej, informacyjnej i promocyjnej bibliotek publicznych i akademickich. Metoda ‒ Zastosowano metodę analizy i krytyki bieżącej literatury przedmiotu z dziedziny informatyki (lata 2010-2015) oraz portali i czasopism branżowych, jak również posłużono się benchmarkingiem w celu wyłonienia przykładów dobrych praktyk w zakresie wykorzystania technologii IT w bibliotekach. Wyniki – W rezultacie przeprowadzonych badań: dokonano systematycznego przeglądu nowych trendów w IT, przeanalizowano możliwości wykorzystania nowych narzędzi IT w praktyce bibliotecznej, przedstawiono przykłady zastosowania omawianych technologii w bibliotekach oraz sformułowano prognozy dotyczące perspektyw dalszego wykorzystania nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w pracy bibliotek. Wnioski ‒ Przeprowadzone badania pokazały, że najnowsze osiągnięcia technologii informacyjno-komunikacyjnej mogą znaleźć zastosowanie w praktyce bibliotecznej. Na szczególną uwagę zasługuje technologia rozszerzonej rzeczywistości.
EN
Thesis/Objective ‒ The article is focused on the latest trends in information and communication technologies, including: augmented reality, wearable computing, holograms, 3D printers, Internet of things and phenomena related to the dynamic development of automation and robotics. The author attempts to draw conclusions regarding the potential of new IT achievements in the improvement of library services as well as library information and promotion activities, particularly in the case of public and academic libraries. Research method ‒ The method of literature analysis and critique was applied, based on the analysis of the current literature in the field of computer science (2010-2015) as well as professional web portals and journals. Benchmarking was used to identify the examples of good practice as regards the use of IT technologies in libraries. Results ‒ As a result of the research the systematic review of new trends in IT was done as well as the analysis of the possibility of their application in the library everyday practice. Furthermore, the examples of the use of these technologies in the libraries were provided and the forecasts for further use of new ICT tools in the library activity were formulated. Conclusions ‒ The study showed that the latest information and communication technologies can be applied in the library practice. Particularly noteworthy technology is that of augmented reality.
Year
Volume
84
Issue
4
Pages
575-589
Physical description
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński
References
 • 3D Printing Lab (2015) [online]. [dostęp: 21.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.saclibrary. org/Services/3D-Printing-Lab/>.
 • Afzal, Sara (2013). Smithsonian Brings Historic Artifacts to Life Through 3D Printing [online]. [dostęp: 20.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://mashable.com/2013/11/21/smithsonian-museum-3d/>.
 • Aleksy, Markus et al. (2011). Wearable Computing in Industrial Service Applications, Procedia Computer Science, vol. 5, pp. 394-400 [online]. [dostęp: 20.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050911003760>.
 • Amazon Prime Air (2015) [online]. [dostęp: 20.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.amazon.com/b?node=8037720011>.
 • ARchive LAPL App (2015) [online]. [dostęp: 21.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.lapl.org/archive-lapl-app>.
 • Ashraf, Quazi Mamoon; Habaebi, Mohamed Habaebi (2015). Autonomic schemes for threat mitigation in Internet of Things. Journal of Network and Computer Applications, vol. 49, pp. 112-127.
 • Bianchi, S.; Leonardo, R. (2010). Real-time optical micro-manipulation using optimized holograms generated on the GPU. Computer Physics Communications, vol. 181, Issue 8, pp. 1444-1448.
 • Boden, Eliot (2012). Augmented reality in the library [online]. [dostęp: 19.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.slideshare.net/EliotBoden/augmented-reality-in-the-library>.
 • Borgia, Eleonora (2014). The Internet of Things vision: Key features, applications and open issues. Computer Communications, vol. 54, pp. 1-31.
 • Boucher, Philip (2014). Domesticating the Drone: The Demilitarisation of Unmanned Aircraft for Civil Markets. Science and Engineering Ethics [online]. [dostęp: 16.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://link.springer.com/article/10.1007/s11948-014-9603-3/fulltext.html>.
 • Burns, Matt (2013). Enterprise-Class 3D Printers To Drop Under $2,000 By 2016, Says Report [online]. [dostęp: 17.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://techcrunch.com/2013/03/29/enterprise-class-3d-printers-to-drop-under-2000-by-2016-says-report/>.
 • Chappelle, Wayne et al. (2014). An analysis of post-traumatic stress symptoms in United States Air Force drone operators. Journal of Anxiety Disorders, vol. 28, Issue 5, pp. 480-487.
 • Cheng, Sheng-Tzong; Wang, Chi-Hsuan (2010). An Adaptive Scenario-Based Reasoning System Across Smart Houses. Wireless Personal Communications, vol. 64, Issue 2, pp. 287-304.
 • Chi, Hung-Lin; Shih-Chung Kang, and Xiangyu Wang (2013). Research trends and opportunities of augmented reality applications in architecture, engineering, and construction. Automation in Construction, vol. 33, pp. 116-122.
 • Cirulis, Arnis; Brigmanis, Kristaps Brigis (2013). 3D Outdoor Augmented Reality for Architecture and Urban Planning. Procedia Computer Science, vol. 25, pp. 71-79.
 • Craig, Alan (2013). Chapter 1 – What Is Augmented Reality? In: Understanding Augmented Reality: Concepts and Applications, aut. A. Craig. Amsterdam: Morgan Kaufmann, pp. 1-37.
 • Drukowanie 3D przyszłością muzeów (2012) [online]. [dostęp: 15.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.polskieradio.pl/23/267/Artykul/552896,Drukowanie-3D-przyszloscia-muzeow>.
 • Fiorini, Sandro et. al. (2015). Extensions to the core ontology for robotics and automation. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 33, pp. 3-11.
 • Foreman, Veronica et al. (2015). Software in military aviation and drone mishaps: Analysis and recommendations for the investigation process. Reliability Engineering & System Safety, vol. 137, pp. 101-111.
 • Gajewski, Maciej (2015). Microsoft zaprezentował trójwymiarowe „hologramy”. Poznaj projekt Holographic [online]. [dostęp: 15.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.spidersweb.pl/2015/01/windows-holographic-microsoft-hololens.html>.
 • Gmiterek, Grzegorz (2012). Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: Biblioteka 2.0. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Goertzel, Ben; Hanson, David; Yu, Gino (2014). A Software Architecture for Generally Intelligent Humanoid Robotics. Procedia Computer Science, vol. 41, pp. 158-163.
 • Górska, Elżbieta red. (2003). Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych”, Miedzeszyn, 20-22 listopada 2002 r. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Górska, Elżbieta red. (2005). Automatyzacja bibliotek publicznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych”, Warszawa, 24-26 listopada 2004. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Hall, Joanna et. al. (2014). Perception of own and robot engagement in human–robot interactions and their dependence on robotics knowledge. Robotics and Autonomous Systems, vol. 62, Issue 3, pp. 392-399.
 • Hartl, Andreas; Arth, Clemens; Schmalstieg, Dieter (2012). AR-Based Hologram Detection on Security Documents Using a Mobile Phone. Advances in Visual Computing. Lecture Notes in Computer Science, vol. 8888, pp. 335-346.
 • Jaskowska, Bożena (2012). Wykorzystanie technologii mobilnych w bibliotece [online]. [dostęp: 17.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.slideshare.net/bjasko/technologie-mobilne-w-bibliotece>.
 • Jensen, Michael; Gutierrez, Jose; Pedersen, Jens (2014). Location Intelligence Application in Digital Data Activity Dimensioning in Smart Cities. Procedia Computer Science, vol. 36, pp. 418-424.
 • Jing, Qui et al. (2014). Security of the Internet of Things: perspectives and challenges. Wireless Networks, vol. 20, Issue 8, pp. 2481-2501.
 • Kocójowa, Maria (2000). Użytkownicy informacji elektronicznej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kołodziejczyk, Elżbieta (2013). Strony i aplikacje mobilne — przykłady rozwiązań technologicznych w bibliotekach naukowych [online] Biuletyn EBIB 2013, nr 3 (139), Akcje bibliotek. [dostęp: 12.03.2015] Dostępny w WWW: <http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/139/139_kolodziejczyk.pdf>.
 • Kortuem, Gerd et al. (2010). Smart objects as building blocks for the internet of things. Internet Computing, IEEE, vol. 14.1, pp. 44-51 [online]. [dostęp: 17.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://usir.salford.ac.uk/2735/1/w1iot.pdf>.
 • Koszowska, Agnieszka (2009). Biblioteka 2.0 – usługi biblioteczne z wykorzystaniem technologii i narzędzi Web 2.0. W: Nowe technologie w bibliotekach publicznych. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 75-86.
 • Lee, Kangdon (2012). Augmented reality in education and training. TechTrends, vol. 56.2, pp. 3-21.
 • Li, Kai (2010). Augmented Reality @ Libraries [online]. [dostęp: 17.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.slideshare.net/islanderlee/augmented-reality-libraries>.
 • Loney, Tor (2012). Augmented Reality – Possibilities for Libraries [online]. [dostęp: 20.04.2013]. Dostępny w WWW: <http://www.slideshare.net/torloney/augmented-reality-for-libraries-10842227>.
 • Lugo, Jacobo Jim´enez; Zell, Andreas (2014). Framework for Autonomous On-board Navigation with the AR.Drone. Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 73, Issue 1-4, pp. 401-412.
 • Mirk, David; Hlavacs, Helmut (2014). Using Drones for Virtual Tourism. Intelligent Technologies for Interactive Entertainment. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol. 136, pp.144-147.
 • Museum of London (2015) [online]. [dostęp: 20.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/home.html>.
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2013) [online]. [dostęp: 21.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.mhk.pl/wystawy/sladem-europejskiej-tozsamosci-krakowa--szlak-turystyczny-po-podziemiach-rynku-glownego>.
 • Muzeum Powstania Warszawskiego (2011) [online]. [dostęp: 20.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.1944.pl/o_muzeum/news/warszawa_44_na_twoim_smartfonie>.
 • Niewiadomski, Robert; Anderson, Dennis (2014). 3-D Manufacturing: The Beginning of Common Creativity Revolution. In: Digital da Vinci, ed. N. Lee. New York: Springer, pp. 173-195.
 • Ogino, Keito et al (2014). Computer generated hologram-ROM fabrication and duplication by EBL and UV-NIL. Microelectronic Engineering, vol. 123, pp. 163-166.
 • Pardel, Przemysław (2009). Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości. Studia Informatica, vol 30, nr 1(82), s. 35-64.
 • Park, Min (2015). Spatial augmented reality for product appearance design evaluation. Journal of Computational Design and Engineering, vol. 2, Issue 1, pp. 38-46.
 • Patel, Pankesh; Cassou, Damien (2015). Enabling high-level application development for the Internet of Things. Journal of Systems and Software, vol. 103, pp. 62-84.
 • Pelegrin, Williams (2015). Microsoft’s HoloLens headset drops digital creations into real life [online]. [dostęp: 15.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.digitaltrends.com/wearables/microsoft-holographic-and-microsoft-hololens-news/>.
 • Perritt, Henry; Sprague, Eliot (2014). Seeking Law Abiding Drones: What to Tell Clients that Want to Use Drones in Their Business. Business Law Today [online]. [dostęp: 17.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.movoaviation.com/images/business_law_today_drones-201410.authcheckdam.pdf>.
 • Pugliese, Joseph (2011). Prosthetics of law and the anomic violence of drones. Griffith Law Review, vol. 20.4, pp. 931-961.
 • Rajput, Sudheesh; Kumar, Dhirendra; Nishchal, Naveen (2013). Photon counting imaging and phase mask multiplexing for multiple images authentication and digital hologram security. Applied Optics, vol. 54.7, pp. 1657-1666.
 • Reardon, Marguerite (2013). Amazon ‘drones’ stir up privacy concerns among lawmakers [online]. [dostęp: 17.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.cnet.com/news/amazon-drones-stir-up-privacy-concerns-among-lawmakers/>.
 • Rieland, Randy (2012). Augmented Reality Livens up Museums [online]. [dostęp: 17.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.smithsonianmag.com/innovation/augmented-reality-livens-up-museums-22323417/?no-ist>.
 • Roggen, Daniel et al. (2011). Wearable computing [online] Robotics & Automation Magazine, IEEE, vol. 18.2, pp. 83-95. [dostęp: 16.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.123seminarsonly.com/Seminar-Reports/007/65064030-Wearable-Computing.pdf>.
 • Sarmah, Satta (2015). The Internet of Things Plan To Make Libraries and Museums Awesomer [online]. [dostęp: 16.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.fastcompany.com/3040451/elasticity/the-internet-of-things-plan-to-make-libraries-and-museums-awesomer>.
 • Sheng, Weihua et al. (2015). Robot semantic mapping through human activity recognition: A wearable sensing and computing approach. Robotics and Autonomous Systems [In Press, Corrected Proof] [online]. [dostęp: 10.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://ac.els-cdn.com/S0921889015000202/1-s2.0-S0921889015000202-main.pdf?_tid=5250a6fe-cbe7-11e-4-8925-00000aab0f6c&acdnat=1426515690_a9da432b8468577c90e1e82e699dbd12>.
 • Sikari, Sabrina et al. (2015). Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead. Computer Networks, vol. 76, pp. 146-164.
 • Sikorski, Maciej (2013). Internet rzeczy, czyli inteligentne przedmioty i wszechobecna Sieć [online]. [dostęp: 12.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://antyweb.pl/internet-rzeczy--czyli-inteligentne-przedmioty-i-wszechobecna-siec/#>.
 • Su, Jinshu et al. (2014). ePASS: An expressive attribute-based signature scheme with privacy and an unforgeability guarantee for the Internet of Things. Future Generation Computer Systems, vol. 33, pp. 11-18.
 • Stein, Scott (2015). Microsoft HoloLens: Not holograms, exactly, but strike one in AR turf war [online]. [dostęp: 10.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.cnet.com/news/microsoft-hololens-not-a-hologram-exactly-but-another-entry-in-an-augmented-reality-turf-war/>.
 • USC Shoah Foundation (2013) [online]. [dostęp: 10.03.2015]. Dostępny w WWW: <http://sfi.usc.edu/news/2013/07/new-dimensions-testimony>.
 • Wang, Junchen et al. (2015). Real-time computer-generated integral imaging and 3D image calibration for augmented reality surgical navigation. Computerized Medical Imaging and Graphics, vol. 40, pp. 147-159.
 • Wojciechowski, Jacek (2014). Biblioteki w nowym otoczeniu. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Wójcik, Magdalena (2013). Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wójcik, Magdalena (2014). Rozszerzona rzeczywistość – potencjał badawczy z perspektywy bibliologii i informatologii. Przegląd Biblioteczny, R. 82, z. 4, s. 565-581.
 • Wu, Tianshui; Zhao, Gang (2014). A novel risk assessment model for privacy security in Internet of Things. Wuhan University Journal of Natural Sciences, vol. 19, Issue 5, pp. 398-404.
 • Yoo, Seung-Schik; Polio, Samuel (2010). 3D On-Demand Bioprinting for the Creation of Engineered Tissues. In: Cell and Organ Printing, ed. Bradley R. Ringeisen, Barry J. Spargo, Peter K. Wu. Dordrecht; New York: Springer, pp. 3-19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74142b9a-1e4c-47b2-b4f2-df1695a126e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.