PL EN


2019 | 131 | 43-72
Article title

Oddziaływanie kapucynów warszawskich na kobiety w dobie międzypowstaniowej (1831-1864)

Authors
Content
Title variants
EN
THE INFLUENCE OF WARSAW CAPUCHINS ON WOMEN IN THE INTER-UPRISING PERIOD (1831-1864)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy jest animacja kobiet w ramach duszpasterstwa prowadzonego przez kapucynów w okresie między powstaniem listopadowym a styczniowym. Oddziaływanie ukazane jest przez pryzmat wydarzeń społeczno-politycznych. Tło wywodu stanowi różnorodność form zaangażowania kobiet w okresie międzypowstaniowym. Artykuł łączy ogólną perspektywę wydarzeń społeczno-politycznych z szczegółowymi formami organizowania kobiet w różne organizacje religijno-kościelne z mocnym akcentem na formację patriotyczną kobiet polskich. Rozważania dotyczące zaangażowania kapucynów, ich pracy duszpasterskiej wśród kobiet i aktywności politycznej w połowie XIX wieku.
EN
The subject of the analysis is the animation of women under the pastoral care of the Capuchins during the period between the November and January Uprisings. The influence is presented through the prism of social and political events. The background of the argument is the diversity of forms of engagement of women in the inter-uprising period. The article combines the general perspective of socio-political events with detailed forms of organizing women in various religious and church organizations with a strong emphasis on the patriotic formation of Polish women. It reflects on the commitment of the Capuchins, their pastoral work among women and political activity in the mid-19th century.
Contributors
author
References
 • Bibliografia
 • Aleksandrowicz P., Diecezja Siedlecka czyli Podlaska (1818-1968), Siedlce 1971.
 • Bar R. J., Ruch religijny kobiet w XIX wieku na ziemiach polskich, „Collecta-nea Theologica” 37(1967) fasc. III, s. 165-177.
 • Baran A., Piasecki P., Polskie szkoły duchowości w tysiącletniej historii narodu, [w:] Duchowość przełomu wieku, red. S. Urbański, M. Szymula, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000, s. 57-101.
 • Baranowski I., Pamiętniki (1840-1860), Poznań 1923.
 • Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998.
 • Bender R., Działalność społeczna polskich kapucynów w XIX i XX wieku, [w:] Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681-1981. Materiały z Sympozjum w Zakroczymiu 27-29 październik 1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987, s. 246-252.
 • Brzozowski M., Działalność kaznodziejsko-misyjna kapucynów, [w:] Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681-1981. Materiały z Sympozjum w Zakroczymiu 27-29 październik 1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987, s. 227-234.
 • Budziarek M., Kapucyni w Lublinie. Dzieje klasztoru w latach 1721-1864, Warszawa-Lublin 1996.
 • Ciereszko M., Kobieta oddana Bogu – obraz zakonnicy w polskiej prozie narracyjnej II połowy XIX wieku, „Prace Literaturoznawcze” 3(2015), s. 209-222.
 • Cygan M. J, Beniamin Szymański, kapucyn, biskup podlaski, „Szkice Podla-skie” 5(1996), s. 110-119.
 • Czermińska L., Duchowość Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia, Łódź 2009.
 • Dragan P., Piotr Paweł Beniamin Szymański biskup podlaski w świetle wła-snych listów pasterskich, „Wiadomości Diecezji Podlaskiej” (1931) nr. 10-12, s. 415-430.
 • Duchniewski J. F., Z dziejów polskiej Prowincji kapucynów (1810-1921), [w:] W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga Pamiątkowa, pr. zbr. pod red. R. Prejs, Warszawa 2002, s. 25-67.
 • Duchniewski F., Polska Prowincja Kapucynów w XIX wieku (1795-1864), [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, pod red J. Kłoczowskiego, t. 4, cz. 1, Lublin 1987, s. 5-209.
 • Falkowska J., Przeciw marzycielstwu. Działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej, Toruń 2014.
 • Fręchowicz T., Cerkiew greko-katolicka na terenie diecezji podlaskiej za rządów biskupa Beniamina Szymańskiego, Rzym 1981.
 • Gawlik S., Dziedzictwo pedagogiczne Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Opole 1996.
 • Gruszczyńska K., Historia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpią-cych (1905-1923), mps, [w:] Archiwum Franciszkanek od Cierpiących, C.I, T. I/27.
 • Historia Zgromadzenia Sióstr Felicjanek na podstawie rękopisów, cz. 1, Milwaukee 1924.
 • Hoffman B. K., Wielki Tydzień Polaków czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830, Warszawa 1915.
 • Jabłońska-Deptuła E., Niepokalanki w polskim trwaniu, Niepokalanów 1993.
 • Jabłońska-Deptuła E., Zaangażowanie patriotyczne kapucynów, [w:] Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681-1981. Materiały z Sympozjum w Zakroczymiu 27-29 październik 1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987, s. 235-245.
 • Jabłońska-Deptuła E., Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński, kapucyn (1829-1916), Warszawa 1986.
 • Jabłońska-Deptuła E., Gawrysiakowa J., Materiały do zaangażowania patriotycznego zakonów męskich w Królestwie Polskim w latach 1861-1864, [w:] Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, red. H. Dylągowa [i in.], Lublin 1976, s. 51-200.
 • Jabłońska-Deptuła E., Przystosowanie i opór: Zakony męskie w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1983.
 • Jabłońska-Deptuła E., Z problematyki ideologii i życia religijnego, „Roczniki Humanistyczne” 2(1980), s. 29-78.
 • Jabłońska-Deptuła E., Życie religijne w powstaniu listopadowym, „Novum” 1978, nr. 5, s. 70-105; nr. 6, s. 74-101.
 • Kapuścińska A., „Boska teoria socjalna, na której postęp ludzkości zawisł”. Prokop Leszczyński (1812-1895) i literacki projekt kordialno-ultramontański, Poznań 2015.
 • Kapuścińska A., Recepcja Skargowskiej metody parenetycznej w polskim żywotopisarstwie XIX wieku Prokopa Leszczyńskiego OFMCap (1812-1895) i ultramontańskie źródła „renesansu” hagiografii potrydenckiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Polonica” 3(21)2013, s. 317-344.
 • Kicka N., Pamiętniki, wstęp i przypisy J. Dutkiewicz, oprac. tekstu T. Szafrański, Warszawa 1972.
 • Kiniewicz S., Warszawa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1983.
 • Kiniewicz S., Warszawa w latach 1795-1914, Warszawa 1976.
 • Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Pamiątka po dobrej matce czyli ostatnia jej rada dla córki. Przez młodą Polkę, Warszawa 1819.
 • Komar J., Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860-1861, Warszawa 1970.
 • Koźmiński H. Wiadomości o zgromadzeniach prowadzących życie ukryte przed światem, [w:] Wybór pism o. Honorata Koźmińskiego, cz. 5, Polskie teksty ascetyczne, t. XI, cz. 5, Warszawa 1988, s. 9-78.
 • Koźmiński H., Do Kardynała Dominika Ferrata, 20 II 1907 r., w: Pisma, t. 1, red. H.I. Szumił przy współpracy G. Bartoszewskiego, Warszawa 1997.
 • Koźmiński H., Ojciec Prokop Kapucyn, Warszawa 1895.
 • Kratochwil Z., Szumił I. H., Kapucyni w świetle pamiętnika Marii z Łubień-skich Górskiej, Warszawa 2001.
 • Kraushar A., Generałowa Sowińska i Klementyna Hoffmanowa w czasach powstania listopadowego i po kapitulacji Warszawy. Karta z dziejów „Związku patriotycznego dobroczynności pań polskich” w latach 1831-1833, Lwów 1917.
 • Księga SS. nowicjuszek i profesek 3-go Zakonu S. O. Franciszka Kapucynek Warszawskich 1830-1857, [w:] Archiwum Główne Zgromadzenia Felicja-nek, k. 1-6.
 • Lemańska K., Fenomen ukrytego życia zakonnego na przykładzie zgromadzeń założonych przez o. Honorata Koźmińskiego, Lublin 1995.
 • Leszczyński P., Mowa pośmiertna na cześć Ludwiki Diannot, Warszawa 1853.
 • Litwiński P., Ojciec Honorat z Białej, kapucyn, ze słowem wstępnym J. E. ks. Stanisława Galla, cz. 1, Warszawa 1938.
 • Markiewiczowa H., Rodzina i jej wpływ na religijne postawy dzieci w litera-turze pedagogicznej: próba zarysu historii, „Studia Theologica Varsaviensia” 1(2000), s. 201-215.
 • Mazan-Jakubowska M., Kobiety i katolicka kultura religijna w środowisku polskich ziemian i drobnej szlachty na Ziemiach Zabranych w XIX wieku, „Studia Białorutenistyczne” 8(2014), s. 47-57.
 • Mazur E., Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.
 • Mazurek H. M., Powstanie i rozwój ukrytych zgromadzeń bł. Honorata Koź-mińskiego w latach 1874-1908, oprac. i przygot. do druku H. I. Szumił, Sandomierz 2009.
 • Muśnicka E., O. Honorat z Białej Kapucyn, 1829-1916, Jego żywot i działal-ność, t. 1, Kraków 1925.
 • Nalepa J., „Przytulisko” warszawskie w latach 1858-1920, mps, Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1967.
 • Odziemkowski J., Patriota, [w:] Boży człowiek w służbie ludziom. Bł. Hono-rat Koźmiński, red. A. Derdziuk, G. Filipiuk, Lublin 2018, s. 113-124.
 • Olszewski D., Postawy społeczno-religijne kobiet w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Kobieta i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 11-22.
 • Pawelec L., Stanisław Jachowicz (1796-1857), „Nauczyciel i Szkoła” 3-4(2003), s. 320-331.
 • Prejs R., Kapucyni Prowincji Polskiej w rewolucji moralnej i powstaniu styczniowym, [w:] Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864, red. W. Graczyk, J. M. Marszalska, Kraków 2015, s. 119-138.
 • Ricciardi A., Franciszka Siedliska. Matka Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, tłum. M. Immolata Krajewska, Władysława Minkiewicz, Rzym 1987.
 • Skorodziuk J., Janów Podlaski – rezydencja biskupów, „Szkice Podlaski” 13(2005), s. 11-28.
 • Stankiewicz-Kopeć M., Poglądy Klementyny z Tańskich Hoffmanowej 1798-1845 w refleksji uczennic. Zarys zagadnienia, „Studia Pedagogica Ignatiana” 3(2016), s. 99-121.
 • Truszkowska A. M., Listy do o. Honorata Koźmińskiego, [w:] Wybór pism, t. II, cz. 1, Rzym 1980.
 • Werner M., O. Honorat Koźmiński. Kapucyn 1829-1916, Poznań-Warszawa 1972.
 • Wilkońska P., Wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, Warszawa 1959.
 • Wójcik M., Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej. Powstanie, rozwój i działalność w latach 1878-1918, Poznań 1978.
 • Ziółek J., Patriotyczna postawa duchowieństwa w czasie powstania 1830-1831 roku, „Roczniki Humanistyczne 2(1980), s. 79-103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0137-3218
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74155424-2dad-44f4-a7c0-5d9f0d02d7ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.