PL EN


2020 | vol. 64, nr 6 | 5-22
Article title

The digital skills conducive to using the Internet and mobile banking services in light of nationwide own research results

Content
Title variants
PL
Umiejętności cyfrowe sprzyjające wykorzystaniu usług bankowości internetowej w świetle wyników ogólnopolskich badań własnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The progress and dissemination of information and communication technologies represent an important factor of socio-economic development. Using the opportunities they offer, requires the respective competencies from society. The purpose of the article is to assess the level of digital skills conducive to using the Internet and mobile banking services against the background of the general digital skills presented by Poles. The research methods applied in the article are as follows: the subject literature studies, descriptive and comparative analysis as well as the nationwide survey research conducted in March 2020 using the CAWI method. The analysis and interpretation of the research material allowed the verification of the following research hypothesis – the high level of the general digital skills presented by Poles has a positive impact on the scope of their skills conducive to using both the Internet and mobile banking services.
PL
Postęp i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych są istotnymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego. Wykorzystanie związanych z nimi szans wymaga od społeczeństwa posiadania odpowiednich kompetencji. Celem artykułu jest ocena poziomu umiejętności cyfrowych, wspierających wykorzystanie usług bankowości internetowej i mobilnej na tle ogólnych umiejętności cyfrowych Polaków. Zastosowane w artykule metody badawcze to: studia literatury tematu, analiza opisowa i porównawcza oraz ogólnopolskie badania sondażowe przeprowadzone w marcu 2020 r. metodą CAWI. Analiza i interpretacja materiału badawczego pozwoliły na weryfikację następującej hipotezy badawczej – wysoki poziom ogólnych umiejętności cyfrowych Polaków korzystnie wpływa na zakres ich umiejętności wspierających wykorzystanie usług bankowości internetowej i mobilnej.
References
 • Batorski, D., Płoszaj, A., Jasiewicz, J., Czerniawska, D., and Peszat, K. (2012). Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Adam_Ploszaj2/publication/280494017_Diagnoza_i_rekomendacje_w_obszarze_kompetencji_cyfrowych_spoleczenstwa_i_przeciwdzialania_wykluczeniu_cyfrowemu_w_kontekscie_zaprogramowania_wsparcia_w_latach_2014-2020/links/55b68b3e08ae9289a08bbccb.pdf
 • Buchholtz, S., Buchner, A., Filiciak, M., Jasiewicz, J., Kabicz, P., Mierzecka, A., … and Zaniewska, K. (2018). Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2. Warszawa: Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych & Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Retrieved from https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/365/RK_kompetencje_cyfrowe2.pdf?sequence=1
 • Calvani, A., Cartelli, A., Fini, A., and Ranieri, M. (2008). Models and instruments for assessing digital competence at school. Journal of E-Learning and Knowledge Society, 4(3), 183-193. Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/43442/article_43442.pdf
 • Danielewicz, M. and Tarkowski, A. (2013). Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
 • European Commission. (2014). Measuring digital skills across the EU: EU wide indicators of digital competence. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/measuringdigital-skills-across-eu-eu-wide-indicators-digital-competence
 • Ferrari, A. (2012). Digital competence in practice: An analysis of frameworks. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf
 • FXMAG. (2020). Bank Millennium firmą odpowiedzialną technologicznie (konkurs TOP CDR Firma Odpowiedzialna Technologicznie). Retrieved from https://www.fxmag.pl/artykul/bank-millenniumfirma-odpowiedzialna-technologicznie-konkurs-top-cdr-firma-odpowiedzialna-technologicznie
 • Gallardo-Echenique, E.E., Minelli de Oliveira, J., Marques-Molias, L., and EsteveMon, F. (2015). Digital competence in the knowledge society. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 11(1), 1-16. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/Digital-Competence-in-the-Knowledge-Society-Gallardo-Echenique-Valls/3a43ac34ca944cd21fce5393fb6a41123d3cad49
 • Global Media and Information Literacy Assessment Framework: country readiness and competencies. (2013). Paris: UNESCO. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224655
 • Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Sprawozdanie krajowe na 2019 r. Polska (2019). Komisja Europejska. Retrieved from: https://cyberpolicy.nask.pl/indeks-gospodarkicyfrowej-i-spoleczenstwa-cyfrowego-desi-2019
 • Janssen, J., Stoyanov, S., Ferrari, A., Punie, Y., Pannekeet, K., and Sloep, P. (2013). Experts’ views on digital competence: Commonalities and differences. Computers & Education, 68, 473-481.
 • Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513001590?casa_token=wH6C2VgdKL0AAAAA:-85TxPyD7XNSGBX_4t6xZRXU4uirJABNljbJLiWREIikbv5APZtjcFHZGJ3y-NWG2XM70hbPJQ
 • Jasiewicz, J. (2018). Relacyjny model kompetencji cyfrowych i jego implikacje metodologiczne. Studia Medioznawcze, 73(2), 117-128. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-718af812-4d3c-4d05-9459-1c0c98bf4bcc/c/jasiewicz.pdf
 • Jasiewicz, J., Filiciak, M., Mierzecka, A., Śliwowski, K., Klimczuk, A., Kisilowska, M., ... and Zadrożny, J. (2015). Ramowy katalog kompetencji cyfrowych. Retrieved from https://philarchive.org/archive/JASRKK
 • Lobschat, L., Mueller, B., Eggers, F., Brandimarte, L., Diefenbach, S., Kroschke, M., and Wirtz, J. (2019). Corporate digital responsibility. Journal of Business Research. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.006
 • Ministerstwo Cyfryzacji. (2020). Kompetencje cyfrowe – portal Gov.pl. Retrieved from https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kompetencje-cyfrowe
 • Santander Bank Polska and the Santander Bank Polska Foundation (2020). Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa. Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2018. Retrieved from https://raport.santander.pl/rzetelny/edukacja-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa
 • Słownik języka polskiego. (2005). Warszawa: PWN.
 • Solarz, M. (2006). Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce. Warszawa: AlmaMer.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce: Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014 (2014). Warszawa: GUS.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce: Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019 (2019). Warszawa: GUS.
 • Suchacka, M. (2019). Corporate digital responsibility: new challenges to the social sciences. International Journal of Research in E-learning, 5(1), 5-20.
 • Tarkowski, A., Mierzecka, A., Jasiewicz, J., Filiciak, M., Kisilowska, M., Klimczuk, A., and Bojanowska, E. (2015). Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+. Warszawa: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Retrieved from https://ec.europa.eu/epale/pl/resource-centre/content/taksonomia-funkcjonalnych-kompetencji-cyfrowych-oraz-metodologia-pomiaru
 • Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. (2018). Retrieved from https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/kompetencje-kluczowe-w-procesie-uczenia-sie-przez-cale-zycie-69055843
 • Związek Banków Polskich. (2020). Raport NetB@nk – bankowość internetowa i mobilna, płatności bezgotówkowe 4 kwartał 2019. Retrieved from https://www.zbp.pl/getmedia/52bec7c6-dfdb-4e6fb61b-adb3f1e05098/Raport-Netbank_Q4-2019
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74192ebe-0687-4728-93ff-f22225277b05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.