PL EN


2005 | 3/2005 (9) | 8-20
Article title

Unia Europejska. Szansa dla Polski?

Authors
Content
Title variants
EN
European Union - An Opportunity For Poland?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W prezentowanym artykule autor podejmuje dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, odpowiada na pytania, dlaczego Polska przystąpiła do Unii Europejskiej oraz co do niej wnosi. Wymienia i analizuje w tym względzie trzy zasadnicze powody: ekonomiczny, polityczny i społeczny. Powód ekonomiczny wynika z tego, że Unia Europejska stanowi drugi pod względem wielkości PKB rynek na świecie. Jeśli Polska chciała z jednej strony być uczestnikiem tego rynku i korzystać ze swobodnego przepływu towarów i usług oraz kapitału i pracy, a z drugiej strony kreatorem, a nie obserwatorem w stosunkach ekonomicznych współczesnego świata, to przystąpienie do UE wydaje się i oczywiste, i konieczne. Polska była także i jest zainteresowana pokojowym rozwojem. Uczestnictwo w strukturach NATO i Unii Europejskiej daje szanse i możliwości takiego rozwoju. Przystępując do UE, Polska chciała także skorzystać z dorobku Unii w dziedzinie ochrony praw człowieka, równouprawnienia mężczyzn i kobiet, ochrony praw mniejszości i osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska etc. Po drugie, autor przedstawia i analizuje bilans pierwszego roku obecności Polski w Unii Europejskiej. Przeprowadzona analiza zaprezentowana została z trzech perspektyw: ekonomicznej, finansowej i polityczno-instytucjonalnej. Najogólniej można powiedzieć, że po rocznej obecności Polski w Unii Europejskiej nie spełniły się ani mroczne przewidywania przeciwników przystąpienia Polski do UE, ani tez hurraoptymistyczne oczekiwania zwolenników akcesji. Aczkolwiek w wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że - generalnie rzecz ujmując - bilans pierwszego roku Polski w Unii jest dla nas korzystny zarówno z ekonomicznego, jak i finansowego oraz politycznego punktu widzenia.
EN
In his article, the author takes on two principal issues. First of all, he answers the question of why Poland accessed the European Union and what is its contribution to the EU. He lists and analyses two primary reasons for the above: economic reason, political reason and social reason. The economic reason comes from the fact that the European Union is second largest market in the world with respect to the volume of gross domestic product. If Poland is willing to participate in the market and make use of the free flow of commodities and services as well as capital and labor on one hand, and to be a creator, not an observer in the economic relations in the contemporary world on the other, the EU accession occurs both obvious and necessary. Also, Poland has been interested in peaceful development. Its participation in NATO and in the EU brings opportunities for and capabilities of such development. Upon accessing the EU, Poland was also willing to utilize the resources of the Union with regard to the protection of human rights, equal status of men and women, protection of the rights of the minority and the disabled, environmental protection, etc. Second of all, the author presents and analyses the balance of the first year of participation of Poland in the EU. The analysis is shown from three perspectives: economic, financial, and political and institutional. In general, after the one-year-long presence of Poland in the EU neither gloomy forecasts of the opponents of the accession of Poland to the EU nor the excessively optimistic expectations of its supporters came true. However, the analysis shows that the balance is favourable for Poland from both economic as well as financial and political viewpoint.
Keywords
Year
Issue
Pages
8-20
Physical description
Dates
published
2005-09-15
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Biuletyny OECD z odpowiednich lat.
  • Centrum Europejskie Natolin 2003. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Raport z badań, Wraszawa.
  • De Grauwe, P. 2002. Economics of Monetary Union, Oxford: Oxford University Press.
  • Kawecka-Wyrzykowska, E. i E. Synowiec (red.) 2001. Unia Europejska. Przygotowania Polski do czlonkostwa, Warszawa: IKiCHZ.
  • Milczarek, O. i A. Z. Nowak (red.) 2003. Unia Europejska. Wybrane problemy, Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Nowak, A. Z. 2002. Integracja europejska. Szansa dla Polski? Warszawa: PWE.
  • Nowak, A. Z. i J. W. Steagall. 2002. Globalization, European Integration and ... ? Warszawa-Jacksonville: Center for Europe Warsaw University, Coggin College of Business University of North Florida.
  • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 2005. Polska w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7424ff75-d5b9-45af-8fea-051b9d444b0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.