Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 5-6(458-459) | 11-19

Article title

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH NA TLE DOKUMENTÓW UE

Selected contents from this journal

Title variants

EN
ACTIVATION OF ELDERLY PEOPLE IN THE BACKGROUND OF EU DOCUMENTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowana została analiza kształtowania się i implementacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia w kontekście dokonujących się w Europie procesów gospodarczych i demograficznych. Dokonano analizy procesu i sposobu wdrażania zaleceń Europejskiej Strategii Zatrudnienia z punktu widzenia polskiej polityki rynku pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Szczególna uwaga poświęcona została jednemu z największych wyzwań europejskiego rynku pracy tj. podejmowaniu zintegrowanych działań na rzecz akty-wizacji zawodowej osób starszych w wieku 50+ jako odpowiedzi na problemy europejskich rynków pracy i systemów ubezpieczeń społecznych, a także jako reakcji na rozpoczynający się proces starzenia się społeczeństw.
EN
This article presents an analysis of the formation and implementation of the European Employment Strategy in the context of economic and demographic processes taking place in Europe. The author analyzes the process and implementation of the recommendations of the European Employment Strategy from the point of view of the polish labour market policies after joining the European Union in 2004. Particular attention is paid to one of the greatest challenges of the European labour market which is integrated action to activate people 50+ as a response to the problems of European labour markets and social insurance schemes, as well as reaction to the process of aging society.

Year

Volume

39

Issue

Pages

11-19

Physical description

Contributors

  • BioConsulting Podkański Marcin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-74267612-86b2-4fc1-b1e6-6e8af2b042fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.