PL EN


2016 | 4(14) | 5-18 (14)
Article title

RUCHY SPOŁECZNE I MYŚL POLITYCZNA – CO, JAK I PO CO BADAĆ?

Content
Title variants
EN
SOCIAL MOVEMENTS AND POLITICAL THOUGHT– WHAT, HOW AND WHY TO RESEARCH?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a form of reflection upon the research subject, the research methods and the aim of research on social movements and political thought. The author of the article suggests that in the research being carried out one should use methods characteristic of other scientific disciplines and the terms used in other sciences, for example in medicine, cognitive science or sociology. Replying to the question of the aim of research, the author explains that science is to serve the cognition and understanding of the world. Science is not supposed to be an art cultivated by a small circle of scholars in order not to contribute to the degeneration of the social system.
Year
Issue
Pages
5-18 (14)
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, e-mail: p.malendowicz@ukw.edu.pl
References
 • Bäcker R. 2011, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń.
 • Bonanno A.M. 2009, Od zamieszek do insurekcji. Analiza kapitalizmu postindustrialnego
 • z perspektywy anarchistycznej, „Przegląd Anarchistyczny”, nr 9.
 • Crisp R.J., Turner R.N. 2009, Psychologia społeczna, Warszawa.
 • Feyerabend P.K. 1996, Przeciw metodzie, Wrocław.
 • Goffman E. 2010, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Kraków.
 • Kajtoch W. 1999, Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa, Kraków.
 • Karwat M. 2012, O karykaturze polityki, Warszawa.
 • Karwat M. 2010, Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia
 • Politologiczne”, vol. 17.
 • Malendowicz P. 2013a, Krytyka przemian ekonomiczno-politycznych na przełomie wieków
 • a funkcje współczesnej ultralewicy [w:] Marksowskie inspiracje w badaniach
 • polityki, red. A. Laska, Warszawa.
 • Malendowicz P. 2013b, Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych
 • przełomu XX i XXI wieku, Warszawa.
 • Malendowicz P. 2015, Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa i ład międzynarodowy,
 • „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 33.
 • Malendowicz P. 2016, Anarchiści – ludzie zniewoleni wolnością [w:] Studia z dziejów
 • anarchizmu (2). W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, red. R. Skrycki, Szczecin.
 • Marsh D., Stoker G. red. 2006, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków.
 • Paleczny T. 1998, Bunt „nadnormalnych”, Kraków.
 • Paleczny T. 2010, Nowe ruchy społeczne, Kraków.
 • Pałecki K. 2002, Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej [w:] Wprowadzenie
 • do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin.
 • Paruch W. 1999, Myśl polityczna – refleksje metodologiczne o pojęciu, „Annales Universitatis
 • Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia”, vol. 6.
 • Porta D. della, Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków.
 • Riesman D., Glazer N., Denney R. 1971, Samotny tłum, Warszawa.
 • Sasińska-Klas T. 2015, Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zakresie nauk
 • społecznych, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 36.
 • Skarżyński R. 1998 t. 1, 2002 t. 2, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej
 • XX w., Warszawa.
 • Sztompka P. 2005a, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków.
 • Sztompka P. 2005b, Socjologia zmian społecznych, Kraków.
 • Ulicka G. 1993, Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw,
 • Warszawa.
 • Wiatr J.J. 2002, Socjologia polityki, Warszawa.
 • Wimmer R.D., Dominick J.R. 2008, Mass media. Metody badań, Kraków.
 • Znaniecki F. 1974, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-742f7d0b-7215-413f-af09-3a6a1497a7c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.