PL EN


2013 | 3(35) | 25-49
Article title

Metoda, zakres i wyniki badań w projekcie „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi”

Title variants
EN
The method, the research scope and its results in the research ‘Energy Development Strategy of Lower Silesia by Using the Foresight Methods’ project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono krótko przesłanki badań foresightowych, ich rodzaje i zakres zastosowania. Wskazano, że metody foresightowe znajdują zastosowanie w procesie planowania strategicznego. W artykule bazowano na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji projektu pt. „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi”. Na tej podstawie omówiono wady i zalety wykorzystanych metod badań foresigtowych. Sformułowano propozycję zaleceń dotyczących realizacji foresightu i łączenia różnych metod badań w celu zwiększenia ich kreatywności lub realności. Zaprezentowano wykorzystane metody badawcze według typologii zaproponowanej przez R. Poppera. Przedstawiono także zadania i działania zrealizowane w projekcie w kontekście wyróżnianych w literaturze etapów badań foresightowych. Krótko scharakteryzowano procedurę badań w projekcie. Na zakończenie przedstawiono wybrane wyniki badań foresightowych metodą Delphi. Opisano tezy referencyjne dla Dolnego Śląska.
EN
The article briefly presents the sources, types and scope of foresight methods. It shows that the foresight methods could be useful in strategic planning process. The article is based on the experience gained during the realisation of the project entitled ‘Energy Development Strategy in Lower Silesia by using the Foresight Methods.’ On the basis of this project the advantages and disadvantages of the used foresight methods are described. It formulates a proposal to recommend and combine different research methods to improve their creativity or reality. The foresight methods used in the project are presented in accordance with R. Popper’s typology. The article presents the tasks and actions realised in the project in the stages of foresight research as shown in the literature. The procedure of project’s research is shortly characterised. Finally, the paper discusses some chosen results of foresight research conducted using Delphi method in the presented project. Reference theses for Lower Silesia are also described.
Contributors
 • Politechnika Wrocławska
 • Magdalena Węglarz
 • Instytut Organizacji i Zarządzania
References
 • Bieńkowska A., Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z., Węglarz M., Wyłomańska A., System monitoringu wdrażania strategii rozwoju energetyki, Raporty Inst. Organizacji i Zarządzania PWr, Seria: PRE nr 15/2011, Wrocław, czerwiec 2011[praca niepublikowana].
 • Blueprints for Foresight Actions in the Regions: Agriblue. Sustainable Territorial Development of the Rural Areas of Europe. Final Report, P. Crehan (Coach), L. Downey (Advisor), European Commision, October 2004, dostępne na stronie ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/foresight/docs/blueprint-agriblue.pdf [15.09.2012].
 • Borodako K., Foresight w zarzadzaniu strategicznym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Burnecki K., Weron A., Weron R., Węglarz M., Wyłomańska A., Stochastyczna analiza danych z sektora energetycznego – prognozy, Raporty Inst. Organizacji i Zarządzania PWr, Seria:PRE nr 57/2010, Wrocław, 30.12.2010 [praca niepublikowana].
 • Coates, J.F., Foresight in federal government policymaking, „Futures Res” 1985, Q. 2.
 • Godet M., Introduction to the Prospective. Seven Key Ideas and One Scenario Method, „Futures” Vol. 18, No. 2, 1986.
 • Herlender K., Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z., Węglarz M., Wyłomańska A., Badania ankietowe wśród ekspertów oraz analiza ankiet i ich weryfikacja, Raporty Inst. Organizacji i Zarządzania PWr, Seria PRE nr 56/2010, Wrocław 30.12.2010 [praca niepublikowana].
 • Kasprzak W.A., K.I. Pelc, Strategie techniczne – prognozy, Wrocław 2003.
 • Kasprzak W.A., K.I. Pelc, Strategie innowacyjne i techniczne. Prognozy, Wrocław 2008.
 • NISTEP Report No. 140, The 9th Delphi Survey (Summary), March 2010.
 • Okoń-Horodyńska E., Foresight w określaniu przyszłości rozwoju gospodarki narodowej, w: Inwestowanie w kapitał ludzki, red. S. Borkowska, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 55, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 • Popper R., How are foresight methods selected?, „Foresight” Vol. 10, No. 6, Emerald Group Publishing Limited, 2008.
 • Popper R., Foresight Methodology, w: The Handbook of Technology Foresight, red. L. Georghiou, J. Cassingena, M. Keenan, I. Miles and R. Popper, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008.
 • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Ropuszyńska-Surma E., The foresight methods as support of the regional and sector policy, w: Trends in Economics and Management for the 21st Century: International Conference, Brno, Czech Republic, September 20th – 22nd 2012, red. Tomáš Meluzín [i in.], Brno, 2012 [CD].
 • Ropuszyńska-Surma E., M. Węglarz, A. Wyłomańska, Badania typu foresight w planowaniu kierunków rozwoju energetyki regionalnej, „Przegląd Elektrotechniczny” R. 87 nr 9a, 2011.
 • Strategia energetyczna Dolnego Śląska, Dokument przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVIII/874/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.
 • Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku na podstawie metody foresightowej Delphi, red. E. Ropuszyńska- Surma, Z. Szalbierz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • Tonn B.E., The Future of Futures Decision Making, „Futures” Vol. 35, No. 6, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-742f87a8-6ca5-427f-bc89-7be08d87c1ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.