PL EN


2015 | 53 | 1 - RODZINA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI | 229-264
Article title

Moralność w formacjach społeczno – ekonomicznych

Content
Title variants
Morality in Socio-Economic Formations
DE
Die Moral in gesellschaftsökonomischen Formationen
FR
La morale dans des formations socio-économiques
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Morality in different socio-economic formations is a result of historical circumstances and changing social factors. It should be noted that none of these socio-economic formations has not developed a moral ideal system, so you constantly have to look for better solutions. It seems that due to the rapid technological development of modern society moral development is equally important. A manifestation of moral progress in these regimes will always harmonious development of the person and of society built on God and his teachings. Therefore a priority of Christian morality is immutable rule of Jesus Christ, the love of God and neighbor.
Kształtowanie się moralności w poszczególnych formacjach społeczno-ekonomicznych jest wynikiem wielu uwarunkowań historycznych i zmiennych czynników społecznych. Należy zauważyć, że żadna z omawianych formacji społeczno-ekonomicznych nie wypracowała idealnego systemu moralnego, stąd ciągle trzeba poszukiwać lepszych rozwiązań. Wydaje się, że wobec szybkiego rozwoju technicznego współczesnego społeczeństwa rozwój moralny jest równie ważny. Przejawem postępu moralnego w powyższych ustrojach będzie zawsze harmonijny rozwój osoby i społeczeństwa budowanego na Bogu i Jego nauce. Zatem priorytetem moralności chrześcijańskiej jest niezmienna zasada Jezusa Chrystusa miłości Boga i bliźnich.
Keywords
Contributors
References
 • Arystoteles, Ekonomika, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. VI, (tłum. L. Piotrowicz), Warszawa 2001.
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, (tłum. D. Gromska), Warszawa 1956.
 • Arystoteles, Polityka, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. VI, (tłum. M. Chigerowa), Warszawa 2001.
 • Bauman Z., Moralność w niestabilnym świecie, Poznań 2006.
 • Brémond J., Couet J. F., Salort M. M., Kompendium wiedzy o ekonomii, (tłum. K. Malaga), Warszawa 2005.
 • Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, (tłum. H. Lisiecka-Michalska, M. Kluźniak), Warszawa 2004.
 • Chryssides G. D., Kaler J. H., Wprowadzenie do etyki biznesu, (tłum. H. Simbierowicz, Z. Wiankowska-Ładyka), PWN, Warszawa 1999.
 • Cyceron, Wybór pism naukowych, (tłum. K. Wisłocka-Remerowa), Warszawa 2002.
 • Denzler G., Andresen C., Leksykon historii Kościoła, Warszawa 2005.
 • Dokumenty Soborów Powszechnych, t. II, A. Baron i H. Pietras (red.), WAM, Kraków 2003.
 • Drwięga M., Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej, Kraków 2009.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, (tłum. B. Sałbut), Gliwice 2002.
 • Illanes J. L., Kapitalizm, gospodarka rynkowa i ideologia w ocenie Jana Pawła II, „Społeczeństwo”, (1996) nr 3, s. 422-424.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus.
 • Jankowski H. (red.), Etyka, Warszawa 1979.
 • Jaroszewski T. M., Grudzień J., Jankowski H. (red.), Filozofia marksistowska, PWN, Warszawa 1978.
 • Kodeks Hammurabiego, (tłum. M. Stępień), Warszawa 1996.
 • Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1966.
 • Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, (tłum. A. Szeworski), Warszawa 2005.
 • Leon XIII, Encyklika Rerum novarum.
 • Lisicka-Michalska, M. Kluźniak), Warszawa 2004.
 • Lüchinger R., 12 ikon ekonomii od Smitha do Stiglitza (tłum. J. Miron), Warszawa 2007.
 • M. Zięba, Jestem z wami. Kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Kraków 2010.
 • Pius XI, Encyklika Divini Redemptoris.
 • Pysz P., Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej, „Ekonomista”, (2005) nr 1, s. 78n.
 • Rifkin J., Europa potrzebuje pierestrojki, „Forum”, (2005) nr 26, s. 11.
 • Schweitzer A., Moje życie, Lublin 1991.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998.
 • Strzeszewski Cz., Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994.
 • Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007.
 • Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007.
 • Szyszkowska M., Granice zwierzeń, Warszawa 2001.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. III, Warszawa 1983.
 • Teichman J., Etyka społeczna, Warszawa 2002.
 • Tomasz z Akwinu, Sprawiedliwość, w: Suma Teologiczna, t. XVIII, (tłum. F. W. Bednarski), Londyn 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7431f304-ca24-444d-8593-e2a5b3faf8c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.