PL EN


2005 | 2/2005 (8) | 235-249
Article title

Integracja polskiego rynku finansowego a przystąpienie do strefy euro

Content
Title variants
EN
Integration of the Polish financial market and joining the euro zone
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem poniższego artykułu jest próba oceny stopnia przygotowania polskiego systemu finansowego do uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) oraz identyfikowanie zakresu jego integracji z rynkiem finansowym strefy euro. Przedmiotem szczególnego zainteresowania autora jest zdolność zintegrowanego rynku finansowego do wygładzania konsumpcji i inwestycji (portfolio risk sharing) w warunkach wystąpienia szoku asymetrycznego. Jest to jedna z właściwości tzw. nowej teorii Optymalnego Obszaru Walutowego (OOW), którą wskazuje się jako komplementarną w stosunku do tzw. tradycyjnych kryteriów OOW. Analiza porównawcza literatury naukowej oraz zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących polski system finansowy sugerują, że jest on w znacznej mierze zintegrowany z rynkiem europejskim. Jednakże stopień jego rozwoju (poziom pośrednictwa, zakres usług transgranicznych) nie pozwala jednoznacznie ocenić zdolności do skutecznej absorpcji szoków asymetrycznych po wejściu do strefy euro. Głównym czynnikiem hamującym integrację polskiego i europejskiego rynku finansowego jest ryzyko kursowe.
EN
This article is aimed at evaluating readiness of the Polish financial system for joining the Economic and Monetary Union (EMU), and identifying the range of its integration with the financial market of the euro zone. The author is interested in particular in the capability of an integrated financial market to smoothen consumption and investment (portfolio risk sharing) under the conditions of an asymmetric shock. This is a feature of the 'New' Theory of Optimal Currency Areas (OCA), considered complementary for the traditional criteria of the OCA. The comparative analysis of scientific literature and the juxtaposition of the basic values characteristic for the Polish financial system suggest that it is integrated to a large extent with the European market. However, the degree of its development (quality of agency services, range of transborder services) does not facilitate unequivocal assessment of the capability to effectively absorb asymmetric shocks after entering the euro zone. The major factor which impedes the integration of the Polish and European financial markets is exchange risk.
Keywords
Year
Issue
Pages
235-249
Physical description
Dates
published
2005-06-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Angeloni, I., M. Ehrman. 2003. Monetary Policy Transmission in the Euro Area: Any Changes After EMU, ECB Working Paper.
 • Backe, P., Ch. Thimann. 2004. The Acceding Countries Strategies Towards ERM II and Adopting of teh Euro: An Analitical Review, ECB Occasional Paper.
 • Baele, L., A. Ferrando, P. Hordahl, E. Krylova i C. Monnet. 2004. Measuring Financial Integration in the Euro Area, Occasional Paper Series, ECB.
 • Banking Structures in the New EU Member States. 2005. ECB.
 • Cecchetti, S. G. 1999. Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Policy Transmission Mechanism. Economic Policy Review, Vol. 5, Nr 2.
 • Corielli, F., I. Masten. 2004. Growth and Volatility in Transition Countries: The Role of Credit, IMF.
 • De Grauwe, P. 2003. Unia Walutowa, Warszawa: PWE.
 • De Grauwe, P., F. Mongelli. 2005. Endogeneities of Optimum Currency Areas. What Brings Countries Sharing a Single Currency Closer Together? ECB Working Paper.
 • De Grauwe, P., F. Mongelli. 2004. The Enlargement of the Euro area and Optimum Currency Areas, Paper prepared for the The 8th CEPR/ESI Annual Conference on "EMU Enlargement to the East and the West", September 24-25, 2004, Budapest, hosted by the Magyar Nemzeti Bank.
 • Frankel, J. A., A. K. Rose. 1998. The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, NBER Working Paper.
 • HM Treasmy. 2003. UK Membership of the Single Currency. An Assessment of the Five Economic Tests, London: HM Treasury.
 • Kalemli-Ozcan, S., B. E. Sorensen i O. Yosha. 2001. Regional Integration, Industrial Specialization and the Asymmetry of Shocks across Regions. Journal of International Economics, Nr 55.
 • Kokoszczyński, R., T. Łyziak i E. Wróbel. 2002. Structural Factors in Modern Theories of the Monetary Transmission Mechanism, 22nd, NBP Conference "Monetary Policy in the Environment of Structural Changes".
 • Kondycja finansowa gospodarstw domowych w krajach. Raport. PKO S.A. 2004.
 • Kotowicz-Jawor J. 2005. Dlaczego nie inwestują? Gazeta Bankowa, Nr 2/2005.
 • Levine, R.1997. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature, Nr 35.
 • Lutkowski, K. 2004. Od złotego do euro, Warszawa: TWIGGER.
 • McKinnon, R. 1963. Optimum Currency Areas. American Economic Review, Nr 53.
 • Mongelli, F. 2002. New Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us? ECB Working Paper No. 138.
 • Mundell, R. 1961. A Theory of Optium Currency Areas. American Economic Review, Nr 51.
 • Penczar, M. 2004. Integracja detalicznych usług finansowych w Unii Europejskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Rose, A. 2004. A Meta-Analysis of the Effects of Common Currencies on International Trade, NBER Working Paper no. 10373.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce. 2004, Warszawa: NBP.
 • Schmitz, B. 2004. What Role do Banks play in Monetary Policy Transmission in EU Accession Countries? Center for European Integration Studies (ZEI).
 • Suardi, M. 2001. EMU and asymmetries in monetary policy transmission, European Communities, ECB Working Paper.
 • Zaleska, M., E. Ślązak. 2004. Analysis of Selected lssues Regarding Banking Sectors in New Euro-pean Union Member States. Bank i Kredyt.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7433e5f2-feaa-4bb4-94b6-be0e02e3796e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.