PL EN


2016 | 4 | 66-83
Article title

Problemy polityki fiskalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Authors
Content
Title variants
EN
Selected elements of fiscal policy in the Visegrad Group Countries
RU
Проблемы фискальной политики в странах Вышеградской группы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule omówiono najważniejsze problemy sytuacji finansów publicznych w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji) w latach 2001—2014. Poddano analizie m.in. wskaźniki długu publicznego oraz jego determinant, a także wskaźniki wydatków i przychodów budżetowych. Z artykułu wynika, że we wszystkich analizowanych krajach wzrósł w badanym okresie dług publiczny. Za jego narastanie odpowiedzialne były zarówno deficyt strukturalny, jak i cykliczny. Najlepszy stan finansów publicznych miały Czechy. Pomimo poprawy sytuacji w ostatnich latach, największy wskaźnik zadłużenia notowały Węgry. Kraj ten charakteryzował się także znacznie większym stopniem fiskalizmu — mierzonego zarówno jako udział wydatków budżetowych, jak i przychodów budżetowych w PKB — niż pozostałe analizowane państwa.
EN
The article discusses key problems of fiscal policy in four selected countries of Central and Eastern Europe (Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia) in years 2001—2014. The analysis covers, among others, indicators of public debt and its determinants, as well as indicators of budget revenues and expenditures. The article points out that public debt increased in all the studied countries in the analysed period. Both structural and cyclical deficits were responsible for its build-up. The country with the best state of public finances was the Czech Republic. Although the situation improved from 2011 Hungary had the highest level of debt in relation to GDP. That country was also characterized by a degree of fiscalism, measured by both budget revenues and expenditures in relation to GDP, much higher than those for other countries.
RU
В статье рассматриваются самые важные проблемы ситуации государственных финансов в четырех странах Центрально-Восточной Европы (в Польше, Чехии, Венгрии и в Словакии) в 2001—2014 гг. Анализом были охвачены среди других показатели государственного долга и его детерминанты, а также показатели расходов и бюджетных доходов. В статье было доказано, что во всех обследуемых странах в этот период государственный долг увеличился. За его увеличение отвечает как структурный дефицит так и циклический. Самое хорошее состояние государственных финансов было в Чехии. Несмотря на улучшение, в последние годы самый большой показатель задолженности был в Венгрии. Эта страна характеризовалась также гораздо большей степенью фискализма — измеряемого как доля бюджетных расходов, так и бюджетных доходов в ВВП. В остальных обследуемых странах такой степени фискализма не было.
Year
Issue
4
Pages
66-83
Physical description
Dates
published
2016-04
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Bywalec G. (2012), Dylematy decentralizacji we współczesnym świecie, „Gospodarka Narodowa”, nr 11—12.
 • Commission takes steps under the Excessive Deficit Procedure (2014), European Commission — Memo, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-382_en.htm.
 • Convergence Programme of the Czech Republic (2015), Ministry of Finance of the Czech Republic, Prague.
 • Convergence Programme of Hungary 2014—2017 (2014), Ministry of Hungary, Budapest.
 • Convergence Report. June 2014 (2014), European Central Bank.
 • Gadomski W. (2013), Jak Victor Orban kupuje Węgrów, „Gazeta Wyborcza”, 19.09.2013 r.
 • Gaudemet P. L., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Grabia T. (2015), Finanse publiczne najważniejszych gospodarczo krajów europejskich, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4.
 • Public finances in EMU.... (2006, 2007, 2010, 2013, 2014), „European Economy”, Vol. 4, European Commission.
 • Report on public finances in EMU 2013 (2013), „European Economy”, Vol. 4, European Commission.
 • Report on public finances in EMU 2014 (2014), „European Economy”, Vol. 9, European Commission.
 • Stability Programme of the Slovak Republik for 2014—2017 (2014), Ministry of the Slovak Republik, Bratislava.
 • Taxation trends in the European Union. Data for the EU Members States, Iceland and Norway (2014), Eurostat, European Commission.
 • Wernik A. (2007), Finanse publiczne: cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa.
 • Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2014—2017 (2014), Rada Ministrów RP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-743e3afc-7aa2-4a0e-ba7a-9406a8fd8eee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.