PL EN


2009 | 5 | 99-116
Article title

Wymiar profesjonalny i osobowościowy współczesnego menedżera

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper introduces two aspects of the suggested profile of modern manager: in relation tohis/her profession and personality. Roles, functions and tasks of manager as well as theelements of his professional model and key management abilities (personal and interpersonal),typologies of managers and set of personal characteristics the manager needs in organization,were presented.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis University w Nowym Sączu, Polska
References
 • Armstrong M., 1997, Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Armstrong M., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • Banaszek S., 2006, Menedżerowie w strukturze społecznej, WSKiZ, Poznań.
 • Bartkowiak G., Januszek H., 1999, Umiejętności kierownicze, AE, Poznań.
 • Bjerke B., 2004, Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Brzeziński P., 1999, Koncepcja TQM – historia i rozwój idei, „Problemy Jakości”, 5/1999.
 • Coates Ch., 1998, Menedżer wszechstronny, Wyd. BSP, Warszawa.
 • Drucker P.F., 1994, Menedżer skuteczny, AE, Kraków.
 • Kietliński K., Martinez-Reyes V., Aleksyn T., 2004, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), 2006, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Krzyżanowski L.J., 1999, O podstawach zarządzania inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 • Kubik K., 2005, Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Dom Organizatora TNOiK, Toruń. 13. Kubik K., 2008, Kultura menedżerska, WWSE, Warszawa.
 • Kuc B. R., 2004, Od zarządzania do przywództwa, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • Penc J., 2001, Wizerunek menedżera przyszłości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 8/2001.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., 2004, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • Psychologiczne czynniki sukcesu w zarządzaniu, S. Witkowski (red.), 1996, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Rachwał M.M., Rachwał T., 2006, Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość–Edukacja nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
 • Schein E.H., 1997, Przywództwo a kultura organizacji [w:] Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodzącą erę, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R Beckhard (red.), Business Press, Warszawa.
 • Stoner J., Freeman R., Gilbert D., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa
 • Stoner J., Wankel Ch., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Surna P., 1998, Kultura zawodu dla ekonomistów, Wyd. eMPi2, Poznań.
 • Szczupaczyński J., 1998, Anatomia zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa. 25. Wachowiak P., 2001, Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa
 • Wołowiec T., 2009, CSR – a Marketing Strategy or Responsible Business? (Selected Issuses), Hochschule, Hof.
 • Zarządzanie kompetencjami w organizacji, E. Małyk-Musiał (red.), 2005, Wyd. GRAF, Warszawa.
 • Zawiślak A., 2003, Cechy i umiejętności menedżera wobec wyzwań globalizacji [w:] Menedżer XXI wieku, E. Bajor (red.), PL– TNOiK, Lublin.
 • Żukowski P., 1989, Kierowanie przedsiębiorstwem przemysłowym w przy produkcji seryjnej, PWN, Warszawa – Wrocław.
 • Żukowski P., 2005, Wymiar osobowy i etyczny współczesnego menedżera [w:] Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, B. Pietrulewicz (red.), UZ, Zielona Góra
 • Żukowski P., 2006, Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Żukowski P., 2008, Podstawy naukowej organizacji pracy z wybranymi problemami zarządzania, WSZiA, Opole.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7441f938-3314-46c6-8918-4b5a6d4975d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.