Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 233-252

Article title

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie oraz ich ochrona na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Content

Title variants

EN
IInfringing of the personal goods on the Internet and their protection on the basis of the bill concerning providing services by the electronic way.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejsza publikacja poświęcona została zagadnieniom naruszenia dóbr osobistych w Internecie, jak również ich ochronie na podstawie wybranej polskiej regulacji prawnej. Problematyce naruszenia dóbr osobistych w sieci Internet poświęcono w polskiej literaturze prawniczej niejedną publikację. Jednakże nie może to prowadzić do stwierdzenia, iż nie występuje potrzeba dalszej, szczegółowej analizy tej materii, tym bardziej że rozwój technologii elektronicznej, związanej w szczególności z wykorzystaniem Internetu, dostarcza coraz to nowych form naruszających dobra osobiste w cyberprzestrzeni. Celem niniejszej publikacji, po wprowadzeniu w problematykę dóbr osobistych, jest wskazanie zjawisk występujących w Internecie stanowiących zagrożenie dóbr osobistych i przyczyniających się do ich naruszenia. W prawie polskim nie ma aktu prawnego, który całościowo regulowałby ochronę dóbr osobistych. Poza regulacją polskiego kodeksu cywilnego zadaniu temu usiłuje sprostać szereg aktów prawnych, z których na uwagę zasługuje Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przedmiotem zainteresowania publikacji stały się wybrane regulacje Ustawy, wyselekcjonowane z punktu widzenia ochrony dóbr osobistych, które ulegają naruszeniu w Internecie.
EN
This publication is devoted to the issues of personal goods infringing on the Internet as well as their protection on the basis of the specific Polish law regulation. There are a lot of law pieces of work concerning infringing of the personal goods on the Internet. However, one cannot state that there is no further need to analyze this area in a more detailed way as the development of the electronic technology, especially connected with the usage of the Internet, provides more and more new forms of infringement in the cyberspace. The aim of this work, after introducing the problem of personal goods, is to point the phenomena existing on the Internet that are the threat to the personal goods and cause of the infringement. There is no legislative regulation in the Polish law that would regulate personal goods protection in the holistic way. Apart from the Polish Civil Code there are a lot of deeds that try to succeed in dealing with this matter. There is one deed that deserves special attention namely the Bill concerning providing the services by the electronic way. The subject of this publication is the number of the selected bill regulations, chosen due to the issue of personal goods protection violated on the Internet.

Year

Volume

12

Pages

233-252

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Humanitas

References

 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2007.
 • Barta J., Markiewicz R., Handel elektroniczny. Prawne problemy, Kraków 2005.
 • Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998.
 • Biernatowski P., Błąd jako wada oświadczenia woli w obrocie elektronicznym, Warszawa 2011.
 • Cisek A., Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2011.
 • Gołaczyński J., Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Grzybczyk K., Naruszenie dobra osobistego w reklamie, „Rejent” 1999, nr 9.
 • Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.
 • Grzybowski S. [w:] System Prawa Cywilnego. Część ogólna, [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, red. naczelny W. Czachórski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985.
 • Janowski J., Elektroniczny obrót prawny, Warszawa 2008.
 • Janowski J., Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego, Lublin 2011.
 • Kasprzycki D., Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna: zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2005.
 • Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne. Zarys prawa, Warszawa 2008.
 • Kremis J. [w:] Podstawy prawa cywilnego, red. E. Gniewek, Warszawa 2011.
 • A. Kuczerawy, Odpowiedzialność dostawcy usług internetowych, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 4, dodatek, s. 13.
 • Kulesza J., Ius internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2010.
 • Kulesza J., Międzynarodowe prawo internetu, Poznań 2010.
 • Lubasz D. [w:] Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw, red. D. Lubasz, M. Namysłowska, Warszawa 2011.
 • Matlak A., Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 2.
 • Ożegalska-Trybalska J., Adresy internetowe: Zagadnienia cywilnoprawne, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2003, zeszyt 84.
 • Pazdan M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-449¹º, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011.
 • Pazdan M. [w:] Prawo cywilne – część ogólna, t. I, red. M. Safjan [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. I, red. naczelny Z. Radwański, Warszawa 2007.
 • Podrecki P., Podział i rodzaje umów w Internecie, [w:] Prawo Internetu, red. P. Podrecki, Warszawa 2007.
 • Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997.
 • Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009.
 • Rączka G., Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych, Toruń 2007.
 • Skubisz R., Internet – problemy prawne, Materiały z konferencji zorganizowanej 2 grudnia 1998 r. w Lublinie, Lublin 1999.
 • Sołtysiński S., Charakter prawny wynalazcy, Poznań 1967.
 • Stasio A., Umowy zawierane przez Internet, Warszawa 2002.
 • Waglowski P., Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Gliwice 2005.
 • Waglowski P., Spam a prawo. Próba wskazania kierunków badawczych, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 2003, nr 4.
 • Wojciechowska A. [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa 2009.
 • Wyrzykowski M., Ochrona danych osobowych, Warszawa 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-74437d36-6b43-4a3e-8e6c-96bbacce7dc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.