PL EN


Journal
2015 | 1(58) | 156-182
Article title

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona konsumenta

Authors
Content
Title variants
EN
Life insurance with unit-linked insurance and consumer protection
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The contracts connected with unit fund in unit-linked insurance are longterm forms of investment and idemnity. The article deals with the legal character of these financial instruments, problems connected with service charges, especially surrender charges validity, financial intermediation, financial consultancy.
Journal
Year
Issue
Pages
156-182
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
References
 • A.Chłopecki, Wprowadzenie (w:) Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki, pod red. M.Szczepańskiej, Wiadomości Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne, Warszawa 2013
 • A.Chłopecki, Wykorzystanie konstrukcji umowy ubezpieczenia na rynku finansowym a problem tzw. obejścia prawa, PPH 2013, nr 2
 • T.Czech, Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych w orzecznictwie sądów i Prezesa UOKiK, (w:) Wyzwania regulacji rynków finansowych, pod red. W.Rogowskiego, Kraków – Warszawa 2013
 • M.Grochowski, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym w postępowaniu cywilnym, PS 2010, nr 6
 • A.Jakubiak, Wystąpienie otwierające konferencję (w:) Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki, pod red. M.Szczepańskiej, Wiadomości Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne, Warszawa 2013
 • A.Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008,
 • J.Kołacz, Ochrona inwestora na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentarium ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (w:) Wyzwania regulacji rynków finansowych, pod red. W.Rogowskiego, Kraków – Warszawa 2013
 • A.Michór, Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym, Lex 2010/el.
 • A.Michór, MiFID II w systemie regulacji rynków finansowych (w:) Pespektywy i wyzwania integracji europejskiej, pod red. K.Opolskiego i J.Górskiego, NBP, Warszawa 2014,
 • A.Michór, Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wobec organu nadzoru, (w:) Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, pod red. E.Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Wrocław 2014
 • R.Mroczkowski, Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID, (w:) Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, pod red. E.Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Wrocław 2014
 • R.Mroczkowski, Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011
 • R.Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 2014
 • M.Pacak, MiFID II, a MiFID – czy zmiany coś zmienią, (w:) Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego, pod red. W.Rogowskiego, Kraków-Warszawa 2014
 • M.Romanowski, Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i projektowanych w tym zakresie zmian, (w:) Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki, pod red. M.Szczepańskiej, Wiadomości Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne, Warszawa 2013
 • E.Rutkowska-Tomaszewska, Ewolucja zadań Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie ochrony klienta usług finansowych w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, pod red. Z.Ofiarskiego, Szczecin 2014
 • E.Rutkowska-Tomaszewska, Manipulowanie informacją w zakresie odpłatności za usługi bankowe i prawne mechanizmy przeciwdziałania tym nadużyciom, (w:) Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego, pod red. W.Rogowskiego, Kraków-Warszawa 2014
 • E.Rutkowska-Tomaszewska, Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych świadczących usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych, (w:) Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, pod red. E.Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Wrocław 2014
 • M.Sieradzka, Wykładnia pojęcia "zbiorowy interes konsumentów" na tle orzecznictwa, Glosa 2008, nr 3, s. 102 i n.
 • M.Sieradzka, Glosa do wyroku s. apel. z dnia 2 czerwca 2010 r., VI ACa 1323/09, Lex/el. 2011, teza 3.
 • M.Szczepańska, Zakres obowiązku informacyjnego ubezpieczyciela w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i produktach strukturyzowanych w formie umowy ubezpieczenia (w:) Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki, pod red. M.Szczepańskiej, Wiadomości Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne, Warszawa 2013
 • M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Warszawa 2011
 • A.Zalcewicz, Ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych w UE w świetle postanowień MiFID i projektowanych zmian legislacyjnych (w:) Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, pod red. E.Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Wrocław 2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74498950-6553-4782-9380-b5f5bfe89023
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.