Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(34) | 109-119

Article title

Analiza wymogów interesariuszy zewnętrznych i ich wpływu na wprowadzanie mierników i wskaźników procesów na uczelniach w Polsce – wybrane zagadnienia

Content

Title variants

EN
An analysis of the requirements of external stakeholders and their impact on the introduction of process measures and indicators in institutions of higher education in Poland—selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Do narzędzi zarządzania procesowego, uważanego obecnie za jedno z najbardziej nowoczesnych podejść do zarządzania organizacją, zaliczane są Key Performance Indicators (KPI), czyli różnego rodzaju wskaźniki i mierniki efektywności procesów. Pytanie badawcze dotyczy uwarunkowań zewnętrznych mających wpływ na decyzje o wdrożeniu tego typu rozwiązań w szkołach wyższych w Polsce, które działając w warunkach konkurencji rynkowej, coraz częściej sięgają po rozwiązania stosowane w środowisku biznesu. W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie przeanalizowano formalne rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, raporty z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz informacje z uczelnianych stron internetowych. Wynika z nich, iż wymogi ilościowe interesariuszy zewnętrznych, takich jak MNiSW czy PKA, są sformułowane raczej na poziomie makro i nie zawierają wskazówek dotyczących sposobów mierzenia poszczególnych procesów. Uczelnie nie są więc stymulowane w znaczącym stopniu do konstruowania systemów zarządzania jakością procesu dydaktycznego opartych na precyzyjnym mierzeniu efektywności procesów. W tym miejscu należy podkreślić, że mimo iż zaczyna się wprowadzać takie systemy, następuje to jednak dość powoli.
EN
Tools of process management, which is considered one of the most modern management approaches, include Key Performance Indicators (KPIs), i.e. various indicators that measure performance. The research question concerns the external influences which affect the decision to implement such solutions in higher education institutions in Poland, which, in the context of market competition, are increasingly choosing solutions used in the business environment. In order to find an answer to this question, formal regulations of the Ministry of Science and Higher Education, as well as reports of school inspections of the Polish Accreditation Commission and information from the university websites were examined. The conclusion which can be drawn as a result is that the quantitative requirements of external stakeholders such as the Ministry of Science and Higher Education and the Polish Accreditation Commission are rather of a macro type and do not contain any guidance on how to measure individual processes. Schools are not, therefore, significantly stimulated to build quality management systems for the didactic process based on the precise measurement of process efficiency. It should be emphasised here, though, that the introduction of such systems has begun to take place, but is proceeding quite slowly.

Year

Issue

Pages

109-119

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Wydział Zarządzania Informacją

References

 • Cieciora, M. (2015). Zarządzanie jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej. Kaizen – japońska jakość w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Warszawa: Wydawnictwo PJATK. ISBN 9788363103750.
 • Cieciora, M. (2016). Zarządzanie procesami na polskich uczelniach wyższych – studium przypadku. W: E. Weiss, A. Bitkowska (red.). (2016). Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. ISBN 9788394002527.
 • Grycuk, A. (2010). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean. Przegląd Organizacji, 2, 28–31.
 • Pietrzak, P. (2016). Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788375837261
 • PJATK. (2014). Księga Jakości. Materiały wewnętrzne. Warszawa: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.
 • PKA. (2016a). Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Grafiki i Informatyki Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie w dniach 23–25 kwietnia 2015 r. [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/raporty/2016/02/16/SWSI-M_w_Chorzowie-inst..pdf.
 • PKA. (2016b). Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej dokonanej w dniach 7–9 czerwca 2016 r. [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/raporty/2016/11/08/P.Wroclawska-WIiZ_OI.pdf.
 • PKA. (2016c). Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie dokonanej w dniach 21–23 marca 2016 r. [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/raporty/2016/10/26/WSEiZ_Warszawa_WZ-OI.pdf.
 • PKA. (2017a). Wzory i procedury. Raport samooceny. Ocena instytucjonalna [online, dostęp: 2017-03-30]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/#instytucjonalna.
 • PKA. (2017b). Wzory i procedury. Raport samooceny. Ocena programowa. (Profil ogólnoakademicki) [online, dostęp: 2017-03-30]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/.
 • Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (2017). Księga procesów [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://wiz.pwr.edu.pl/o-wydziale/wydzialowy-system-zapewnieniajakosci-ksztalcenia/ksiega-procesow.
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (2017). O Uczelni [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://www.wseiz.pl/pl/uczelnia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-744f5654-abb7-4399-8c34-87da6012d725
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.