PL EN


2019 | 4(62) | 103-116
Article title

POMIAR RENTOWNOŚCI W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Content
Title variants
EN
Measure Profitability in Supply Chain Management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Koszty systemu logistycznego generowane są przez procesy logistyczne. Zakładając, że efekty wewnętrzne systemu logistycznego są sumą efektów uzyskanych w wyniku obniżenia kosztów, odniesienie ich do kosztów systemu logistycznego będzie w rzeczywistości określało stosunek oszczędności uzyskanych w wyniku usprawnienia systemu logistycznego do całkowitych kosztów jego funkcjonowania. Efektywność wyrażona w wymiarze operacyjnym może być przedstawiona jako wskaźniki rentowności. Stały się one podstawą oceny gospodarności, czyli sprawności i efektywności działań każdej firmy. Przyjęte strategie logistyczne i poziom efektywności działań systemu logistycznego wpływają na rentowność przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach i w różnych sposób. Rentowność jest odpowiednio obliczanym wynikiem finansowym działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i może wystąpić jako zyskowność lub deficytowość. Prowadząc analizę rentowności odnieść się można głównie do przeszłości produkcyjnej, ale przy pomocy analizy rentowności można również zmierzyć i ustalić przyszłą efektywność przedsiębiorstwa i w ten sposób oszacować zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku w następnych latach. Ocenę efektywności procesów logistycznych w kontekście wyniku finansowego przedsiębiorstwa można przeprowadzić: w wielkościach bezwzględnych, czyli dokonując porównania, w jaki sposób logistyka wpływa na zysk przedsiębiorstwa oraz w wielkościach względnych za pomocą wskaźników rentowności. Celem artykułu jest przedstawienie metod pomiaru rentowności działalności logistycznej.
EN
Logistics system costs are generated by logistics processes. Assuming that the internal effects of the logistics system are the sum of the effects resulting from the reduction in costs, their reference to the costs of the logistics system will in fact determine the ratio of savings achieved as a result of the improvement of the system the total costs of its operation. Efficiency expressed operating dimension can be presented as profitability indicators. They have become the basis for assessing the economy, i.e. the efficiency and efficiency of each company’s activities. The logistics strategies adopted and the level of efficiency of logistics system activities affect the profitability of the company on multiple levels and in different ways. Profitability is a properly calculated financial result of the company’s business and can occur as profitability or deficit. Conducting a profitability analysis, you can mainly refer to the production past, but with the help of a profitability analysis, it is also possible to measure and determine the future efficiency of the company and thus estimate the company’s ability to generate profit in the following years. An assessment of the effectiveness of logistics processes on the company’s financial result can be carried out: in absolute terms, i.e. by comparing how logistics affects the company’s profit and relative volumes by means of profitability indicators. The aim of the article is to present methods for measuring the profitability of logistics activities.
Year
Issue
Pages
103-116
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztyn
References
  • Majewska M., Pacuła W. (2010), Wskaźniki rentowności i ich analiza na przykładzie sektora bankowego, (w:) Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej, WUŁ, Łódź.
  • Micherda B. (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa, SKwP, Warszawa.
  • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (1995), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  • Świderska G. (2008), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa.
  • Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer business, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7458cbca-d7b3-44de-b209-b782a32ca327
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.