PL EN


2019 | 10 | 2 | 45-50
Article title

W kierunku nowoczesnej dydaktyki – Forum Twórczych Nauczycieli

Content
Title variants
EN
Towards Modern Didactics – Forum of Creative Teachers
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesna edukacja stanęła wobec wyzwań związanych z realizacją zadań edukacyjnych w nawiązaniu do nowych paradygmatów kształcenia. W artykule omówiono przykładowe działania podejmowane na uczelni, skierowane do środowiska nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji, ukierunkowane na dostosowanie praktyki pedagogicznej do wymagań szkoły przyszłości.
EN
Contemporary education faced challenges related to the implementation of educational tasks in relation to new educational paradigms. The article discusses examples of activities undertaken at the university addressed to the teacher community at all levels of education, aimed at adapting pedagogical practice to the requirements of the present.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
45-50
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0002-6903-3658, doktor, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Innowacyjnej Edukacji, Instytut Pedagogiki, Polska
References
 • Badania PISA (2015). Pobrane z: https://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa (10.07.2019).
 • Berger, P.L., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.
 • Bruner, J.S., Haste, H. (1987). Making Sense. The Child’s Construction of the World. New York: Methuen.
 • Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Collier Macmillan Publishers (159-174).
 • Gofron, B. (2013). Konstruktywistyczne ujęcie procesu uczenia się. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 1(7), s. 159-174.
 • Habermas, J. (1983). Teoria i praktyka. Wybór pism. Warszawa: PIW.
 • Mattelart, A. (2004). Społeczeństwo informacji. Kraków: Universitas.
 • Sysło, M.M. (2014). Myślenie komputacyjne. Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne. Informatyka w Edukacji, XI. Pobrane z: https://files.programowanie-kodowanie.webnode.com/ 200000006-1a5371b4fe/My%C5%9Blenie_Komputacyjne_IwE2014_MMSyslo.pdf (27.05.2019).
 • Toffler, A., Toffler, H. (1998). Szok przyszłości. Warszawa: Zysk i S-ka.
 • Wygodski, L.S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Mental Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Radyz 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (PE-CONS 3650/1/06). Bruksela.
 • Zalecenie Rady z 22.05.2018 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-745fbe7c-4919-40ba-89a0-31c8fb53ae0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.