PL EN


2016 | 7 | 4 | 164-169
Article title

Optymalne ścieżki kształcenia prowadzące do uzyskania pełnych kompetencji zawodowych

Content
Title variants
EN
Optimal learning methods leading to professional competences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jedną z najważniejszych kwestii mających wpływ na rozwój innowacyjnej gospodarki jest obserwowane niedopasowanie kompetencyjne. Zjawisko to stanowi również problem dla absolwentów szukających zatrudnienia. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano podstawowe przyczyny tej sytuacji, szczególnie w obszarze systemu edukacji. Następnie opisano dobór i analizę optymalnych ścieżek kształcenia prowadzących do uzyskania wymaganych kompetencji zawodowych z uwzględnieniem drożności kształcenia zawodowego.
One of the key issues affecting the development of innovative economy is competence mismatch observation. This phenomenon is also a problem for graduates who look for employment. In this study the main causes of this situation were characterized, especially in the education system. It also maintain selection and analysis of optimal learning paths leading to the required professional competences with regard to flow of vocational training.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
164-169
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Politechnika Częstochowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn, Polska
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Socjologii i Psychologii, Polska
References
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa.
 • Gruza M., Sienkiewicz M. (2009), Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, Warszawa.
 • Kobaj M. (2012), Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Warszawa.
 • Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M. (2015), Rynek pracy widziany oczami pracodawców, Warszawa.
 • Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki (2014), red. J. Górniak, Warszawa.
 • Pfeiffer A. (2015), Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013–2015, Warszawa.
 • Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań (2015), red. J. Górniak, Warszawa.
 • Raport Barometr Rynku Pracy IV. (2015), www. workservice.pl.
 • Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie (2012), red. M. Polak, Warszawa.
 • Turek D. (2015), Kompetencje osób młodych na rynku pracy – oczekiwania pracodawców, „E-mentor” nr 3(60).
 • Wiśniewski M. (2016), W Kleszczowie wiedzą, jak się robi najlepsze technikum w Polsce, „Dziennik Łódzki” z 19 stycznia 2016 r.
 • Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków (2013), red. P. Łysoń, Warszawa.
 • Zaręba P. i in. (2013), Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami. Przykładowe rozwiązania, Warszawa.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013), red. Ł. Sienkiewicz, Warszawa.
 • Zawłocki I., Nieroba E., Niewiadomski K. (2014), Kształcenie modułowe w reformowanym systemie edukacji zawodowej [w:] Edukacja – technika – informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, red. W. Walat, W. Lib, Rzeszów.
 • Zawłocki I., Nieroba E., Niewiadomski K. (2015), Preferowane modele kształcenia zawodowego w średnim i wyższym szkolnictwie w Polsce, „Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy” nr 1(11)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74612ff4-e2f6-4548-8a38-f13064c3fc77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.