PL EN


2016 | 63 | 12: Homiletyka | 103-117
Article title

Homilia w dokumentach polskich synodów diecezjalnych (2000–2012)

Authors
Title variants
EN
Homily in Documents of Polish Diocesan Synods (2000−2012)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza dokumentów dziesięciu polskich synodów diecezjalnych z lat 2000-2012. Opracowanie omawia zagadnienie znaczenia synodów diecezjalnych dla dzieła głoszenia słowa Bożego. Kolejno omówione są kwestie związane ze znaczeniem synodu w życiu Kościoła lokalnego, wypowiedzi synodów diecezjalnych na temat roli przepowiadania słowa Bożego, próba określenia istoty homilii, a także elementów treściowych i formalnych przepowiadania homilijnego. Z analizy dokumentów synodalnych wynika, że w określaniu istoty homilii czerpią z nauczania Kościoła powszechnego. Dokumenty wskazują, iż treść przepowiadania powinna być chrystocentryczna i poruszać najistotniejsze problemy egzystencjalne słuchaczy. Większość analizowanych dokumentów zachęca głosicieli homilii do dostosowania elementów formalnych wypowiedzi do potrzeb i możliwości słuchaczy. Istotną luką jest brak odwołania do badań empirycznych dotyczących stanu przepowiadania słowa Bożego na terenie poszczególnych diecezji.
EN
The purpose of this paper is to analyse documents of ten Polish diocesan synods that took place between 2000–2012. The paper analyses a question of importance of diocesan synods for the work of preaching the Word of God. The issues discussed are importance of a synod in life of a local Church, statements of diocesan synods on the role of preaching the Word of God, an attempt to specify a role of a homily as well as content and formal elements of homiletic preaching. From analysis of diocesan documents one concludes that in defining the essence of a homily they draw from the teaching of the universal Church. The documents show that the content of preaching should be Christocentric and touch upon the most vital existential problems of listeners. Majority of the analysed documents encourages preachers of homilies to adjust the needs and capacities of listeners. A significant gap is lack of reference to preaching the Word of God in specific dioceses.
Contributors
 • Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Broński W., Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 1999.
 • Góralski W., Sprawowanie władzy ustawodawczej przez biskupów na synodach diecezjalnych w Polsce pod rządami KPK z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 46(2003), nr 3-4, s. 15-38.
 • Góralski W., Synody w historii Kościoła w Polsce. Szkic do dziejów ustawodawstwa synodalnego, „Studia Płockie” 27(1999), s. 147-156.
 • Gręźlikowski J., Instytucja synodu diecezjalnego w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II, „Studia Włocławskie” 4(2001), s. 107-126.
 • I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok: Kuria Metropolitalna Białostocka 2000.
 • I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012). Przypatrzmy się powołaniu naszemu, Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II 2012.
 • I Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Statuty i aneksy. Parafia u progu nowego tysiąclecia, oprac. P. Stobrawa i in., Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 2005.
 • I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: 1996–2001, Zamość: Kuria Diecezjalna 2001.
 • III Synod Gdański: misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia [Statuty], Gdańsk: Kuria Metropolitalna Gdańska 2001.
 • IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 2003.
 • Olszewski M., Synod diecezjalny a program duszpasterski, „Studia Teologiczne” 2000, t. XVIII, s. 123-136.
 • Pazera W., Odnowa homiletyczna w świetle ważniejszych uchwał synodów diecezjalnych, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 32(2004), s. 153-159.
 • Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009), Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego, Kalisz: Kuria Diecezjalna 2009.
 • Sławiński H., Znaczenie, geneza i struktura „Dyrektorium homiletycznego”, „Polonia Sacra” 19(2015), nr 3, s. 155-176.
 • Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008. Dokumenty i Statuty, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha 2008.
 • Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Statuty i Aneksy, red. J. Bar, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2000.
 • Szewczyk R., Wymiar pastoralny i ewangelizacyjny I Synodu Diecezji Ełckiej, „Ełckie Studia Teologiczne” 2(2001), s. 307-312.
 • Śmigiel W., Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła i szansa na ożywienie duszpasterstwa, „Teologia Praktyczna” 11(2010), s. 199-210.
 • Uchwały pierwszego synodu diecezji toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, Toruń: „Bernardinum” 2011.
 • Wyskiel T., Odpowiedzialność proboszcza w dziedzinie nauczania w świetle uchwał synodów polskich w latach 1983-2000, „Prawo Kanoniczne” 50(2007), nr 1-2, s. 253-297.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-746d85ac-5642-4e26-82b4-b32373a7caac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.