PL EN


2012 | 1(1) | 17-29
Article title

Elastyczne formy pracy w opiniach pracowników nieetatowych

Authors
Content
Title variants
EN
FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN THE OPINION OF UNPERMANENT EMPLOYEES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poruszający kwestie związane z zaletami i wadami elastycznych form zatrudnienia składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej opisano procesy uelastyczniania rynku pracy zachodzące w ostatnich latach. Zwrócono także uwagę na problem marginalizacji na rynku pracy osób pracujących na podstawie elastycznych formuł zatrudnienia. Natomiast w części empirycznej przedstawiono cząstkowe wyniki badań fokusowych przeprowadzonych wśród osób świadczących pracę na zasadach pracy tymczasowej, telepracy oraz umów cywilnoprawnych. W części empirycznej zaprezentowano opinie respondentów dotyczące zalet i wad elastycznych form zatrudnienia.
EN
The article addresses advantages and disadvantages of flexible employment forms. It consists of two parts: a theoretical and an empirical one. The theoretical part focuses on the processes aiming at making the labour market more flexible. Special attention is paid to the problem of marginalization of those who are employed on flexible basis. The empirical part is devoted to the presentation of partial results of focus research carried out among temporary employees, teleworkers, and those employed on the basis of civil law contracts. The opinions of respondents concerning advantages and disadvantages of flexible employment forms are presented in the empirical part.
Year
Issue
Pages
17-29
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Dobrowolska M. 2010, Elastyczne formy zatrudnienia a osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w: Elastyczni 50+ w Małopolsce. Materiały pokonferencyjne, red. M. Dobrowolska, Wydawnictwo KMB Press, Katowice.
 • Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. 1990, Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa.
 • Domański H. 2007, Struktura społeczna, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Frieske K.W. 2008, Społeczna marginalność jako koszt systemowy, w: Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, red. M. Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Gardawski J., Gilejko L. 1997, Polacy i polskie elity przemysłowe o prywatyzacji, w: Między nadzieją i lękiem. Społeczne efekty prywatyzacji, red. J. Czapiński, J. Gardawski i in., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Gazon J. 2008, Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Geisler R. 2006, Socjologiczne spojrzenie na funkcjonowanie pracownika w warunkach pracy tymczasowej w województwie śląskim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Hardy J. 2010, Nowy polski kapitalizm, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-11-798/EN/KS-32-11-798-EN.PDF
 • Kallenberg A. 2000, Non-Standard employment relations, „Annual Review of Sociology”, nr 26.
 • Kozek W. 2001, Rynek pracy w Polsce w perspektywie instytucjonalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Opole.
 • Kwiatkowski E. 2007, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Muster R. 2010, Mieszkańcy województwa małopolskiego w sytuacji pracy elastycznej, w: Rozwiązywanie problemów społecznych – wytyczne dla zwiększenia integracji zawodowej 50+ w regionie, red. M. Dobrowolska, Wydawnictwo KMB Press, Katowice.
 • Ptaszyńska B. 2006, Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Rainnie A., Smith A., Swain A. 2002, Employment and work restructuring in „transition”, w: Work, Employment and Transition, red. A. Rainnie, A. Smith, A. Swain, Sage, London.
 • Róg-Ilnicka J. 2009, Nietypowe formy pracy oraz ich zbiorowe i jednostkowe konsekwencje – przyczynek do badań, „Studia Sociologica” nr 18, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Spytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M. 2008, Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
 • Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (DzU nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-747c533e-8181-4b7b-98af-3d18f029a06b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.