PL EN


2020 | 120 | Tom 2 | 323 - 338
Article title

Ustawowe wymogi stawiane nabywcy prawa podmiotowego a nabycie prawa do majątku wspólnego małżonków

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Statutory requirements for the acquirer of a subjective right and the acquisition of the right to the community property of spouses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W określonych sytuacjach nabycie prawa podmiotowego wymaga, oprócz wystąpienia odpowiedniego zdarzenia prawnego (na przykład zawarcia umowy), spełnienia przez nabywcę szczególnych wymogów, takich jak uzyskanie zezwolenia administracyjnego lub działania w dobrej wierze. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się przeważnie, że w wypadku małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej do wejścia prawa do majątku wspólnego wystarczające jest posiadanie odpowiedniej cechy przez jednego tylko małżonka. Teza ta nie zasługuje jednak w pełni na aprobatę, pomija bowiem brzmienie i funkcję przepisów prawnych wprowadzających wspomniane wymogi.
EN
In certain situations, the acquisition of a subjective right requires, in addition to the occurrence of an appropriate legal event (e.g. conclusion of a contract), that the acquirer fulfils specific conditions, such as obtaining an administrative permit or acting in good faith. In the doctrine and case law, it is usually assumed that in the case of spouses remaining in the statutory joint system it is sufficient for the right to be acquired to community property that only one spouse possesses the appropriate characteristic. However, this thesis does not deserve full approval, as it omits the wording and function of legal provisions introducing the said requirements.
Year
Volume
120
Issue
Pages
323 - 338
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7484fec9-37ef-4235-9a61-63b6d9b0b348
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.