PL EN


2012 | 2(80) | 56-61
Article title

Lokale socjalne jako sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najuboższych

Content
Title variants
EN
Public housing – meeting housing needs of the poor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowany od dawna wzrost kosztów utrzymania mieszkania, skutkujący wzrastającym czynszem oraz postępujące zubożenie społeczeństwa, powoduje zwiększone zapotrzebowanie liczniejszej grupy gospodarstw domowych na lokale socjalne. Niestety mieszkaniowy zasób gminny nie wzrasta w tym samym tempie. W artykule podjęto próbę oceny obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej gminnych zasobów w odniesieniu do lokali socjalnych w Polsce oraz potencjalnych kierunków ich rozwoju. Ma on stanowić odpowiedź, na ile obecnie posiadany zasób lokali socjalnych wypełnia lukę potrzeb mieszkaniowych ludności Polski o niższych dochodach.
EN
Due to the growth in dwelling maintenance costs, the rising rent rates and population impoverishment, the households’ demand for public flats is increasing. Unfortunately, the municipal housing assets do not increase at the same pace. The aim of the paper is to assess the current economic and social situation of communal resources in relation to the public housing in Poland and the potential directions of their development. It is intended to discuss, to what extent the current resources of public flats meet the housing needs of the Polish low-income population.
Year
Issue
Pages
56-61
Physical description
Dates
published
2012-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • adania ankietowe przeprowadzone przez BGK w IV kwartale 2009 roku.
 • Informacja o wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych, NIK, Łódź, 2011.
 • Informacje o mieszkalnictwie. Wynik monitoringu za lata 2007-2010, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Konstytucja RP (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Kulesza H., Problemy mieszkań socjalnych w gminach, Sprawy Mieszkaniowe, nr 1, 1999.
 • Nykiel L., Sytuacja mieszkaniowa i rozwój rynku mieszkaniowego, Zeszyt Hipoteczny 28/2011, Fundacja na rzecz kredytu hipotecznego, Warszawa 2011.
 • Terlikowska M, Mieszkania socjalne w Polsce. Stan obecny i prognozy rozwoju w: Inwestycje i nieruchomości (red.) A. Nalepka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 71 z 2001, poz. 7331).
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 145, poz. 1533 ze zm.).
 • Wancke P. Nieruchomości, Leksykon pojęć i definicji, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • www.ign.org.pl z dnia 27.12.2011.
 • www.premier.gov.pl z dnia 27.01.2012.
 • Zaniewska H, Thiel M., Mieszkania socjalne w gminach, „Problemy Rozwoju Miast”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2004.
 • Żydak Z., Mieszkania socjalne w niektórych krajach europejskich i możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce, Świat Nieruchomości. Zarządca. Doradca” 2004, nr 44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-748d9d1e-fa4e-4d58-8af5-a69838a25a74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.