PL EN


2018 | 16 | 2 | 335-355
Article title

Komplanacja i testament Anny Rostek czy podkomorzanki Anny Ossolińskiej? W sprawie tekstu Edwarda Kryńskiego Czy Anna Rostkowa to podkomorzanka Anna Ossolińska?

Authors
Content
Title variants
EN
Complanation and testament of Anna Rostek or the chamberlain daughter Anna Ossolińska? On the text of Edward Kryński Is Anna Rostek the chamberlain daughter Anna Ossolińska?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na przełomie XVIII i XIX w. można rodzina Ossolińskich zajmowała wysoką pozycję i była znana nie tylko na Podlasiu lecz i w innych regionach Polski, pozostającej podówczas pod zaborami. W tym czasie Anna Ossolińska, jedna z córek podkomorzego mielnickiego Kazimierza Ossolińskiego została oddana do klasztoru w Białej Radziwiłłowskiej. Niedługo potem Anna mocno podupadła na zdrowiu i w 1791 r. - zmarła. Jednak w 1802 r. na Podlasiu pojawiła się niejaka Anna Rostek, która twierdziła, że jest Anną Ossolińską. Według relacji Anny Rostek, ona sama - czyli Anna Ossolińska nie umarła lecz uciekła z bialskiego klasztoru. W 2015 r. Edward Kryński zamieścił w „Roczniku Bialskopodlaskim” esej naukowy p.t. Czy Anna Rostek to podkomorzanka Anna Ossolińska? Niniejszy artykuł jest po części polemiką w stosunku do ustaleń i tez zawartych w tekście Edwarda Kryńskiego, po części zaś stanowi źródłowe uzupełnienie jego tekstu. Publikuję tu bowiem nieznany wcześniej badaczom testament Anny Rostek/Ossolińskiej z 1812 r. oraz komplanację pomiędzy Anną Rostek/Ossolińską i Józefem Grzybowskim z 1812 r.
EN
At the turn of the 18th and 19th centuries, the powerful Ossoliński family held a high position and was known not only in Podlasie but also in other regions of Poland, remaining under occupation (annexation). At that time, Anna Ossolińska, one of the daughters of Kazimierz Ossoliński, the chamberlain of Mielnik, was sent to the monastery in Biała Radziwiłłowska. Soon after, Anna was seriously ill and in 1791 she died. However, in 1802 a certain Anna Rostek appeared in Podlasie and claimed to be Anna Ossolińska. According to Anna Rostek, she herself - that is, Anna Ossolińska had not died but escaped from Biała Radziwiłłowska monastery. In 2015, Edward Kryński published a scientific essay in “Rocznik Bialskopodlaski” (“The Annual of Biała Podlaska”) Is Anna Rostek the chamberlain daughter Anna Ossolińska? This article is partly a polemic on the findings and theses contained in the text of Edward Kryński, and in part it is a source complement to his text. I am publishing here an unknown testament of Anna Rostek/Ossolińska from 1812 and the complanation between Anna Rostek/Ossolińska and Józef Grzybowski from 1812.
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
335-355
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • W. Wężyk, Kronika rodzinna, opr. i wstęp M. Dernałowicz, Warszawa 1987.
  • E. Kryński, Czy Anna Rostkowa to podkomorzanka Anna Ossolińska? Nierozwiązana zagadka sprzed 200 lat, „Rocznik Bialskopodlaski” , t. 23, Biała Podlaska 2015.
  • Bibliografia Polska, opr. K. Estreicher, cz. I, XIX stulecie, Kraków 1870.
  • A. Chojnacki, Antoni Kuszell i Michał Kuszell – legenda i rzeczywistość [w:] Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości, t. 1, red. A. Ziontek, Siedlce 2011.
  • A. Chojnacki, Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego w latach 1795-1831, Siedlce 2015.
  • A. Chojnacki, Działalność urzędnicza i życie prywatne Józefa Grzybowskiego w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, z. 19, Siedlce 2014.
  • M Roguski, Józef Grzybowski – działalność publiczna w czasach stanisławowskich, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, z. 19, Siedlce 2014.
  • P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, opr. I. Frieman-Lelewelowa, Warszawa 1966.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7494fbee-76a8-4e2a-a792-63964842ad10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.