Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(20) | 3-33

Article title

Pamięć Kresowian i o Kresach w kontekście przemian pamięci na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski

Content

Title variants

EN
The Memory of Eastern Borderlands and of their Former Inhabitants in the Context of Memory Transformations in Polish Western and Northern Territories

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przeanalizowano problematykę pamięci o Kresach Wschodnich na przykładzie mieszkańców dwóch miast znajdujących się w dwóch regionach: Kwidzyna (położonego w regionie Powiśla) oraz Żar (położonych w regionie Dolnych Łużyc). Szczególnym wymiarem kształtowania tej pamięci jest nie tylko fakt, że oba miasta położone są w regionach będących częścią Ziem Zachodnich i Północnych. Tekst koncentruje się na dynamice przemian pamięci związanych z kresową narracją pamięci – zarówno tej związanej ze świadkami historii, jak i kresowej postpamięci. Żary i Kwidzyn po drugiej wojnie światowej rozwijały się inaczej. Różnice, które dla autorów są szczególnie istotne, to odmienna struktura migracji oraz rozwój i instytucjonalizacja organizacji kresowych. Można zauważyć pewne wspólne cechy rozwoju organizacji kresowych oraz ostrożnie wskazać wspólny mianownik ich działalności.
EN
This paper analyses the issue of memory related to Polish Eastern Borderlands based on the example of two cities located in different regions: Kwidzyn (located in the region of Powiśle) and Żary (located in the region of Lower Lusatia). An important aspect of the forming of this memory is not only the fact that those regions are a part of Polish Western and Northern Territories. The paper focuses on the dynamics of memory transformation related to this narrative, in regard to both witnesses of history and the post-memory of the area. After the end of World War II, Żary and Kwidzyn developed differently. The differences the authors consider especially signifcant are the varying structure of migration and the development and institutionalisation of the organisations in the Borderlands. Nevertheless, it is possible to identify some common characteristics in the development of the organizations of the Borderlands and to cautiously determine a common denominator.

Year

Issue

Pages

3-33

Physical description

Contributors

 • Polska Akademia Nauk
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Cappelletto, F. (2003). Long-term memory of extreme events: from autobiography to history. Journal of the Royal Anthropological Institute, 9, 241–260.
 • Ciechorska-Kulesza, K. (2013). Regiony zadane, wyobrażone, nienazwane, nieuchwytne. Plastyczność przestrzeni na przykładzie Żuław Wiślanych, Mierzei Wiślanej, Powiśla i okolic. Nasze Pomorze, 15, 93–107.
 • Czarnuch, Z. (2001). Śląsk Lubuski jako początek intelektualnej przygody. Museion. Informator Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 10, 3–4.
 • Halicka, B. (2015). Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948. Kraków: Universitas.
 • Hirsch, M. (2014). Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. New York: Columbia University Press.
 • Kosiński, A. (2015). W Kwidzynie powstało stowarzyszenie Kresowiaków. Pobrano z: http://www.kwidzyn.naszemiasto.pl (16.12.2016).
 • Kosiński, L. (1960). Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich. Dokumentacja geografczna. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • KTTK (2015). 11 listopada Święto Niepodległości. Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach, 9 listopada. Pobrano z: http://www.kttk.pl/index.php/archiwum/70-11-listopada-swieto-niepodleglosci (20.12.2016).
 • Maciejewski, M. (2016). Dziedzictwo historyczne i kulturowe Żar w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia. W: A. Barska, K. Biskupska, I. Sobieraj (red.), Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekazie kulturowym (s. 191–202). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Margalit, A. (2004). The Ethics of Memory. Cambridge–London: Harvard University Press.
 • Mazur, Z. (2003). Muzea a tożsamość lokalna na Środkowym Nadodrzu. Siedlisko, 1, 25–28.
 • MON (2014). Decyzja nr 398/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej „Kresowy” 105. Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żarach.
 • Myśl Polska (2015). Odebrać polskie odznaczenie Piotrowi Tymie. Pobrano z: http://www.mysl-polska.pl/590 (18.12.2016).
 • Nowosielska-Sobel, J. (2011). „Oswajanie krajobrazu” na Dolnym Śląsku w drugiej połowie lat 40. XX wieku. W: W. Kucharski, G. Strauchold (red.), Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy (s. 47–61). Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.
 • Orla-Bukowska, A.M. (2006). New Threads On an Old Loom: National Memory and Social Identity in Postwar and Post-Communist Poland. W: C. Fogu, W. Kansteiner, R. Lebow (red.), The Politics of Memory in Postwar Europe (s. 177–209). London: Duke University Press.33
 • Osękowski, C. (1993). Ofcjalne i faktyczne cele osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim po drugiej wojnie światowej. Słupskie Studia Historyczne, 3, 53–66.
 • Osękowski, C. (1994). Społeczenstwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945–1956. Procesy integracji i dezintegracji. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Osękowski, C. (2006). Ziemie Odzyskane w latach 1945–2005. Społeczenstwo, władza, gospodarka. Zielona Góra: Ofcyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Sakson, A. (1996). Pomorze – trudna Ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości, 1945–1995. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
 • Sawisz, A. (1990). Transmisja pamięci przeszłości. W: A. Sawisz, B. Szacka, Czas przeszły i pamięć społeczna (s. 121–137). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Smolarkiewicz, E. (2014). Tożsamość terytorialna mieszkańców Ziemi Lubuskiej. W: T. Nodzyński, M. Tureczek, J. Zięba (red.), Ziemia Lubuska. Rozważania o historii i tożsamości regionu (s. 151–167). Zielona Góra: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze.
 • Szacka, B. (2000). Pamięć zbiorowa i wojna. Przegląd Socjologiczny, 2 (49), 11–28.
 • Szafałowicz, A. (b.d.). Witaj nam Polsko! Wspomnienia Anny Szafałowicz z domu Jatkowskiej. Sybiracy. Pobrano z: http://www.sybiracy2010.sybiracy.pl/wspomnienia/00004.html(16.12.2016).
 • Toczewski, A. (2001). Tożsamość Śląska Lubuskiego. Museion. Informator Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 8, 1–2.
 • Traba, R. (2003). Kraina Tysiąca Granic. Szkic o historii pamięci. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-749b2c08-e98f-475b-8281-54d5f329c5ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.