PL EN


2018 | 12 | 1 | 15-20
Article title

Jakościowy zwrot rozwoju polskich szkół – aspekt postulatywny

Authors
Content
Title variants
EN
Qualitative turn in the development of polish schools – a postulated aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest wskazanie propozycji jakościowych zmian, jakie winny nastąpić we współczesnych polskich szkołach. Przeciwstawiają się one traktowaniu uczniów w kategorii „biologizmu”, który warunkuje konieczność napełnienia ich wiedzą podawaną w postaci gotowej „pigułki”. Akcentując wolność uczniów do dokonywania własnych wyborów i ich gotowość do samorealizacji, propaguje zdobywanie wiedzy w sposób aktywny, twórczy, problemowy oraz przyjazny, ujmując uczniów jako suwerenów własnego rozwoju.
EN
The aim of the present work is to indicate the qualitative proposals for changes to be made in the contemporary Polish schools. They oppose the “biologistic” approach to students, insisting on the need to fill them with knowledge in the form of a premade “pill”. By emphasising the freedom of students to make their own choices and their readiness for self-realisation, it promotes the acquisition of knowledge in an active, creative, problem-oriented and friendly way, picturing students as sovereigns of own development.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
15-20
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Zakład Terapii Zajęciowej
References
 • Białas, M. (red). (2015). Świat dziecka zagubionego w społeczeństwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
 • Cackowski, Z. (1979). Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.
 • Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (2007). Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Domagała-Zyśk, E. (2004). Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce. Lublin: Wyd. KUL.
 • Kargulowa, A. (red.). (2009). Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Konarzewski, K. (1999). Reforma oświaty przedmiotem dyskursu. W: J. Kozielski (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 78-102). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kozielski, J. (1999). Zaduma nad możliwością ulepszenia człowieka. W: J. Kozielski (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 115-127). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Krakowiak, K. (2003). Kim jest moje niesłyszące dziecko? Lublin: Wyd. GAUDIUM.
 • Kwieciński, Z. (1999). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. W: J. Kozielski (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 51-77). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Nussbaum, M. (2013). Kształcenie dla zysku, kształcenie dla wolności. W: B.D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo (s. 76-88). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Obuchowski, K. (1993). Człowiek intencjonalny. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Seifert, J. (1997). Być osobą – być wolnym. W: Z. Zdybicka, J. Herbut, A. Maryniarczyk, A. Łyskawka, N. Szutta (red.), Wolność we współczesnej kulturze (s. 157-115). Lublin: Wyd. KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74b3e802-6703-4fb8-b2f5-fd8fc0824e9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.