PL EN


2016 | 8(956) | 87-105
Article title

Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety

Title variants
EN
Possible Uses of TVScore Method for Assessing Package Labeling – the Example of Dietary Supplements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosnące znaczenie opakowań produktów w komunikacji rynkowej pomiędzy producentami dóbr a ich konsumentami sprawia, że niezwykle ważna okazuje się właściwa dostępność zamieszczonych na nich informacji. Celem artykułu jest przedstawienie metody TVScore, próba jej adaptacji do warunków krajowych oraz przeprowadzenie przy jej użyciu oceny oznakowania wybranych suplementów diety. Wybór tej grupy środków spożywczych do badań wynikał z takich czynników jak ciągle rosnąca sprzedaż tych produktów oraz wysoki poziom niezadowolenia konsumentów z ich oznakowania. Do oceny wytypowano dziewięć opakowań suplementów diety wspomagających odporność. Otrzymane wyniki pozwoliły na wskazanie, że w największej liczbie przypadków o niskiej dostępności oznakowania decydowała zbyt mała czcionka oraz połyskująca powierzchnia opakowań.
EN
In the light of the growing importance of product packaging in a producer’s communication with consumers, it is of the utmost importance that the information packaging is meant to convey be made as accessible as possible. The aim of this article was to introduce the TVScore method, adapt it to the conditions in Poland and implement with its use an assessment of the product labeling of chosen dietary supplements. This group was chosen for the research for several reasons, including the steady growth in sales the market has seen and the consistently low level of satisfaction consumers feel with regard to supplement packaging. Nine items were selected to evaluate the packaging of dietary supplements marketed to boost immunity to illness. The results show that the largest number of cases with labeling deemed problematic involved packaging with fonts that were too small to read and packaging with a glossy surface.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Opakowalnictwa Towarów, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Ankiel-Homa M. [2012], Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. [2015], The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers’ Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique, „Modern Management Review”, vol. XX, nr 22(1).
 • Klonowska-Matynia M. [2010], Opakowania produktów na rynku mleczarskim. Studium empiryczne, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Lisińska-Kuśnierz M. [2009], Oczekiwania i potrzeby konsumentów w zakresie informacyjności opakowań do czekolady mlecznej, „Opakowanie”, nr 9.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Kabaja B. [2015], Information Inaccuracies in Dietary Supplement Labeling as Assessed by Consumers [w:] Food Product Quality and Packaging Quality. Current State and Challenges, eds A. Cholewa-Wójcik, A. Kawecka, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Borusiewicz A. [2008], Opakowanie jednostkowe jako nośnik informacji dla konsumenta, Temat badawczy nr 18/KOT/1/2008, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków (maszynopis).
 • Mackey A.M., Metz M. [2007], Readability of Food Product Labels. Appendices for the Final Report, Consumer Interest Alliance, Toronto, http://www.ciai.ca/website_reports/Food_label_1-29_TVScore.pdf (data dostępu: 10.07.2015).
 • Metz M. [1996], Preferences of Consumers Age 50+ for Typography of Product Instruction Labels, McGill University, Montreal, http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/NQ30338.pdf (data dostępu: 10.07.2015).
 • Miśniakiewicz M., Pycek M. [2014], Analiza determinant wyboru produktów spożywczych marek własnych i określenie poprawności znakowania ich opakowań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 3(927), http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0307.
 • Nestorowicz R. [2014], Architektura informacji na opakowaniach produktów żywnościowych a skuteczność komunikacji marketingowej, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Ozimek I. [2002], Znaczenie informacji podawanych na opakowaniu produktu żywnościowego, „Przemysł Spożywczy”, nr 10.
 • Ozimek I., Tomaszewska-Pielacha T. [2011], Czynniki wpływające na czytanie przez konsumentów informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 • Paterson D.G., Tinker M.A. [1940], How to Make Type Readable, Harper and Brothers, New York.
 • Piecyk M., Marczuk-Daniluk M. [2011], Znakowanie produktów spożywczych w aspekcie alergii pokarmowej w opinii konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 206, Poznań.
 • Ratkovska B., Wojtasik A., Kuchanowicz H. [2008], Łatwość rozpoznawania produktów spożywczych do stosowania w diecie bezglutenowej na podstawie informacji na etykietach, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, vol. XLI, nr 3.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, Dz.U. UE L 304/18.
 • Sprawozdanie roczne 2014 [2015], Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa, http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownegokatalogu/ethernet/2015/maj/Sprawozdanie%20roczne%20 2014.pdf (data dostępu: 10.07.2015).
 • Sutherland S.W. [1989], Miles Albert Tinker and the Zone of Optimal Typography, University of Washington, Washington.
 • Tinker M.A. [1963], Legibility of Print, Iowa State University, Ames, Iowa.
 • Tomaszewska-Pielacha M., Ozimek I. [2011], Czytelność i zrozumiałość informacji zamieszczanych na opakowaniach żywności w opinii konsumentów, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 92(4).
 • Ucherek M. [2009], Fakultatywne znakowanie środków spożywczych jako element kształtowania decyzji nabywczych konsumentów, „Marketing i Rynek”, nr 10.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74b8cc2f-acaa-4b29-8bb9-02a42295d79b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.