PL EN


2016 | 1(108) | 141-153
Article title

Przedsiębiorczość a jakość życia

Content
Title variants
EN
Entrepreneurship and the Quality of Life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorczość oddziałuje na wiele aspektów życia społecznego, wpływa w sposób pośredni i bezpośredni na życie jednostek, a tym samym na jakość życia. Celem prezentowanego artykułu jest ocena relacji pomiędzy postawą przedsiębiorczą a jakością życia. Podjęta analiza ma na celu zweryfikowanie hipotezy, że im silniejsza postawa przedsiębiorcza, tym wyższa jakość życia w wymiarze subiektywnym, obiektywnym i ogólnym. Podstawę empiryczną prezentowanych danych stanowią wyniki reprezentatywnych badań ilościowych oraz badań z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zaprezentowane wyniki mogą być inspirujące zarówno dla przedstawicieli świata nauki, jak i praktyków życia społecznego, a przede wszystkim, dla tych, którzy pragną osiągać więcej w kwestiach materialnych i niematerialnych. Mogą być również inspirujące dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.
EN
Entrepreneurship impacts on many aspects of social life. It influences—directly and indirectly—the lives of individuals, and thus the quality of life. The objective of the presented article is an assessment of the relation between entrepreneurial stance and quality of life. Analysis is intended to verify the hypothesis that the stronger the entrepreneurial stance the higher the quality of life in subjective, objective, and general dimensions. The empirical basis behind presented data is the result of representative quantitative surveys as well as research on people engaged in eco¬nomic activities. The presented results may prove inspiring for both academics and practitioners concerned with social life. Above all, this may be true in the case of those who want to achieve more in tangible and intangible matters. They may also serve as inspiration to those who are involved in human resource management.
Year
Issue
Pages
141-153
Physical description
Document type
Research Communiqués
Dates
published
2016-02-15
Contributors
 • Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki [University of Lodz], Łódź, Polska
References
 • Biegańska K. (2006), Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki jakości życia przedsiębiorców, niepublikowana praca doktorska, Łódź.
 • Campbell A., Converse P., Rodgers W. (1976), The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations, and Satisfactions, New York, Russel Sage Foundation.
 • Cantor N., Norem J., Lanston Ch., Zirkel S., Fleeson W., Cook-Flannagan C. (1991), Life Task and Daily Life Experience, Journal of Personality, vol. 59.
 • Czapiński J. (1994), Psychologia szczęścia, Warszawa, PTP.
 • Czapiński J. (2001), Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych, w Kofta M., Szustrowa T. (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa, PWN.
 • Czapiński J. (2002), Makropsychologia, czyli psychologia zmiany społecznej. Szkic osobisty, w Grzelak J., Jednostka i społeczeństwo, Gdańsk, GWP.
 • Czapiński J. (2003), Diagnoza społeczna 2003, dostęp 9 października 2012, <http://www.diagnoza.com>.
 • Czapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, w Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk, GWP.
 • Diener E. (1984), Subjective Well-being, Psychological Bulletin, vol. 95.
 • Dobrołowicz W. (1995), Przedsiębiorczość, w Pomykało W. (red.), Encyklopedia biznesu, Warszawa, Fundacja Innowacja.
 • Dowgiałło Z., Zadworny W. (2005), Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wybrane problemy, praktyczne zasady, techniki, Szczecin, Znicz.
 • EQLS European Quality of Life Survey (2012), dostęp 6 lutego 2015.
 • Fernández-Ballesteros R., (2011), Quality of Life in Old Age: Problematic Issues, Applied Research in Quality of Life, vol. 6.
 • Gibb A. A. (1993), Enterprise Culture and Education: Understanding Enterprise Education and Its Links With Small Business, Entrepreneurship and Wider Educational Goals, International Small Business Journal, vol. 11, nr 3.
 • GUS Główny Urząd Statystyczny (2013), Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa.
 • Janowski A. (1998), Słownik ekonomiczny, Kraków, Wydawnictwo Instytutu GSMiE.
 • Jerschina J. (1998), Orientacje na przedsiębiorczość w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa, Przegląd Socjologiczny, t. 47.
 • Jerschina J. (2000), Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja), Przegląd Socjologiczny, t. 47.
 • Klonowicz T. (2002), Ucieczka do przeszłości: bezrobocie i satysfakcja z życia, Psychologia Jakości Życia, nr 1.
 • Kowalik S. (1993), Psychologiczne wymiary jakości życia, w Bańka A., Derbis R. (red.), Myśl psychologiczna w Polsce odrodzonej, Poznań, Gemini.
 • Maina S. (2014), The role of entrepreneurship education on job creation among youths in Nigeria, International Letters of Social and Humanistic Science, vol. 4.
 • Maslow A. (1990), Motywacja i osobowość, Warszawa, PAX.
 • Matusiak K., Mażewska M. (2005), Pierwsza praca – pierwszy biznes. Vademecum przedsiębiorczości, Warszawa, Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 • Mądrzycki T. (1977), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Mądrzycki T. (1996), Osobowość a plany życiowe, Przegląd Psychologiczny, t. 39.
 • McGregor I., Little B. (1998), Personal Projects, Happiness and Meaning: On Doing Well and Being Yourself, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 74, nr 2.
 • Mika S. (1981), Psychologia społeczna, Warszawa, PWN.
 • Moszyński M. (2007), Dochód i konsumpcja jako determinanty jakości życia, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki,
 • Nawojczyk M. (2009), Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii, Kraków, Nomos.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach, w Nowak S. (red.), Teorie postaw, Warszawa, PWN.
 • OECD (2001), The Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital, Education and Skills, OECD Centre for Educational Research and Innovation, Paris.
 • Oleś P. (2002), Kontrowersje wokół „Wielkiej Piątki”, Czasopismo Psychologiczne, t. 6, nr 1–2.
 • Ostasiewicz W. (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wrocław, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego.
 • Piasny J. (1992), Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określenia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2.
 • Pietrasiński Z. (1996), Przedsiębiorczość a mądrość, w Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.
 • Pomykało W. (1995), Encyklopedia biznesu, Warszawa, Fundacja Innowacja.
 • Rabczuk W. 1998, Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, w Kwiatkowski S. M. (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Rogala P., Borys T. (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Warszawa, UNDP.
 • Scott J. (1991), The Social Network Analysis. A Handbook, London, Sage Publications.
 • Strojny J. (2006), Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokreacji, w Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Warszawa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Tomaszewski T. (1984), Ślady i wzorce, Warszawa, PWN.
 • Trembaczowski Ł. (2008), Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców. Studium socjologiczne, Katowice, Uniwersytet Śląski.
 • Tyszka T. (1997), Psychologia zachowań ekonomicznych, Warszawa, PWN.
 • Veenhoven R. (1994), Is Happiness a Trait? Social Indicators Research, vol. 33.
 • Zalewska A. (2002), Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Warszawa, Academica,
 • Zandecki A. (1999), Wykształcenie a jakość życia, Toruń, Edytor.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74bd6553-0cc8-4ed1-9e45-42a1b2568c66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.