PL EN


2016 | 26 | 4 | 117-136
Article title

Stosowanie kontroli operacyjnej w toku postępowania karnego

Title variants
EN
Applying the Operational Control in Penal Procedure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niejawną ingerencję władzy publicznej w konstytucyjnie chronioną wolność i tajemnicę komunikowania się dopuszczają przepisy dotyczące kontroli procesowej i operacyjnej. Każda z tych kontroli ma własną specyfikę: kontrolę operacyjną regulują przepisy pozakodeksowe zawarte w ustawach regulujących prace poszczególnych służb specjalnych natomiast kontrola procesowa zawarta jest w Kodeksie postępowania karnego. Kontrolę operacyjną stosuje się (co do zasady) przed, a kontrolę procesową po, wszczęciu postępowania karnego. Czy jednak moment wszczęcia postępowania karnego jest cezurą, która – według obowiązujących przepisów – rzeczywiście winna determinować charakter kontroli? Czy dopuszczalne jest zarządzenie kontroli operacyjnej pomimo wszczęcia postępowania, czy też w takim układzie sytuacyjnym kontrola operacyjna staje się sprzeczna z ustawą? Jakie są wzajemne relacje pomiędzy tymi dwiema formami kontroli i czy wszystko w tej materii jest jasne i żadnych wątpliwości nie budzi? Artykuł ten poprzez analizę przepisów dotyczących kontroli operacyjnej i procesowej zawiera próbę odpowiedzi na powyższe pytania.
EN
Undisclosed public authority’sinterference in constitutionally protected freedom and confidentiality of communications is allowed by provisions concerning procedural control and operational control. Each of these controls has its own specificity: the operational control is regulated by the non-code provisions contained in the acts that regulate works of individual special forces and the procedural control is contained in the Code of Criminal Procedure. Operational control is being applied (in general) before and the procedural control is being applied after the initiation of criminal procedure. However, is the moment of criminal procedure’s initiation a censorship, which – according to the relevant legislation – should determine control’s character? Is it allowed to order the operational control in spite of procedure’s initiation or the operational control is against the law in this situation? What are the mutual relations between those two types of control and is everything about this issue obvious and not in doubt? Through the analysis of the provisions that concerns the operational and procedural control this article attempts to answer the questions above.
Year
Volume
26
Issue
4
Pages
117-136
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bafia Jerzy: Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1964.
 • Błoński Michał: Zakres przedmiotowy i podmiotowy podsłuchu procesowego, Palestra 2012, nr 7-8, s. 82-90.
 • Boratyńska Katarzyna: Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business 2012.
 • Chrabkowski Marek: Zgodność z prawem instalacji urządzeń podsłuchowych w mieszkaniu, Palestra 2013, nr 3-4, s. 109-118.
 • Cieślak Marian: Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe 1984.
 • Dudka Katarzyna: Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych w projekcie kodeksu postępowania karnego z 1991 r., Przegląd Sądowy 1994, nr 7-8, s. 127-143.
 • Dudka Katarzyna: Podsłuch komputerowy w polskim procesie karnym-wybrane zagadnienia praktyczne, Prokuratura i Prawo 1999, nr 1, s. 69-79.
 • Eichstaed Krzysztof: Zarządzenie przez sąd kontroli operacyjnej w ujęciu procesowym, Prokuratura i Prawo 2003, nr 9, s. 28-48.
 • Gruza Ewa, Rasz Aleksandra: Procesowo-kryminalistyczne aspekty podsłuchu, Studia Iuridica 2006, nr 46, s. 109-122.
 • Grzegorczyk Tomasz: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1-467, Lex 2014, komentarz do art. 237, teza 20.
 • Hala Stanisław: Dowód z kontroli i rejestracji rozmów telefonicznych – aspekty praktyczne i teoretyczne, Problemy Praworządności 1989, nr 1, s. 37-49.
 • Hoc Stanisław: Refleksje na marginesie art. 10 Ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1992, nr 3, s. 31-39.
 • Kaczorkiewicz Dorota: Czynności operacyjno-rozpoznawcze w postępowaniu karnym, [w:] Funkcje procesu: księga jubileuszowa profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa: Wolters Kluwer 2011, s. 209-220.
 • Kardas Piotr: Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007, nr 2, s. 53-99.
 • Klejnowska Monika: Podsłuch operacyjny i prowokacja policyjna, Prokuratura i Prawo 2004, nr 3, s. 94-110.
 • Kosmaty Piotr: Podsłuch procesowy-zamierająca instytucja walki z przestępczością, Prokurator 2009, nr 2, s. 9-21.
 • Kowalski Marian: Czynności w niezbędnym zakresie w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2003, nr 1, s. 33-48.
 • Kurzępa Bolesław: Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych według kodeksu postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 1999, nr 3, s. 77-92.
 • Majewski Jarosław: „Ten sam czyn” jako jedna z przesłanek kumulatywnej kwalifikacji, [w:] Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, red. J. Majewski, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2006, s. 39-65.
 • Marszał Kazimierz: Podsłuch w polskim procesie karnym de lege lata i de lege ferenda, [w:] Problemy nauk penalnych: prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, red. L. Tyszkiewicz, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1996, s. 345-355.
 • Osiecki Waldemar: Kontrola rozmów telefonicznych w ustawodawstwie polskim, Nowe Prawo 1987, nr 9, s. 12-23.
 • Pilch Agnieszka: Kryteria tożsamości czynu, Prokuratura i Prawo 2010, nr 12, s. 48-70.
 • Rogalski Maciej: Powaga rzeczy osądzonej w procesie karnym, Kraków: Zakamycze 2005.
 • Stefański Ryszard: Komentarz do art. 237, [w:] Kodeks Postępowania karnego – komentarz, red. Z. Gostyński, Dom Warszawa: Wydawniczy ABC 1998.
 • Szumiło-Kulczycka Dobrosława: Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa: LexisNexis 2012.
 • Taracha Adam: Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2006.
 • Tomaszewski Przemysław: Uwagi do artykułu Refleksje na marginesie art. 10 Ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1992, nr 3, s. 39-45.
 • Tomkiewicz Małgorzata: Kontrola procesowa i operacyjna a ochrona praw podmiotowych osoby inwigilowanej w Polsce, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 2015, t. 25, s. 7-26.
 • Tomkiewicz Małgorzata: Podsłuchy operacyjne w orzecznictwie sądowym, Prokuratura i Prawo 2015, nr 4, s. 153-171.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74bda59a-5764-4e5c-b00e-6f6d16b7561e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.