PL EN


2018 | 56 | 323-336
Article title

Wpływ inwestycji JST na subiektywną i obiektywną jakość życia gospodarstw domowych na przykładzie gminy miejskiej Biała Podlaska

Content
Title variants
EN
The impact of local government investments on the subjective and objective quality of life of households on the example of the Biała Podlaska municipal commune
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kondycja gospodarki narodowej jest czynnikiem kształtującym w sposób pośredni jakość życia społeczeństwa, a także poszczególnych gospodarstw domowych. Jednym z elementów wpływających na jej kreowanie są działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostką najbliższą gospodarstwom domowym jest gmina realizująca wiele zadań własnych i zleconych. Inwestycje realizowane przez gminy mogą i niejednokrotnie są finansowane ze środków uzyskiwanych z funduszy UE. Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy inwestycje finansowane w ramach środków z UE realizowane przez JST wpływają na subiektywną i obiektywną jakość życia gospodarstw domowych. Dla realizacji celu badań przeprowadzone zostały badania ankietowe. Dobór próby do badań miał charakter doboru wygodnego. Założeniem uczestnictwa w badaniu było miejsce zamieszkania – gmina miejska Biała Podlaska. Badania przeprowadzone zostały w 2015 r. na grupie 176 kierowników gospodarstw domowych. Dla określenia obiektywnego poziomu życia wykorzystano dane statystyczne pochodzące z badań realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny i przeznaczane do publicznej wiadomości na stronie www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych. Dodatkowym źródłem były dane pochodzące z Urzędu Gminy miejskiej Biała Podlaska. Uzyskane wyniki badań wskazały, że badani kierownicy gospodarstw domowych posiadali dużą wiedzę na temat realizowanych przez samorząd terytorialny inwestycji, a także wysoko ocenili zasadność realizowanych projektów uwzględnionych w badaniach. Jednakże jakość życia w opinii respondentów nie poprawiła się. Można przypuszczać, iż inwestycje te nie podnoszą w opinii badanych jakości życia, gdyż nie pociągały za sobą nowych miejsc pracy.
EN
The condition of the national economy is a factor that indirectly influences the quality of life of the society as well as of individual households. One of the elements influencing its creation are activities undertaken by local government units. The unit closest to households is a commune that carries out a number of its own and commissioned tasks. Investments implemented by municipalities can, and often are financed from funds obtained from the European Union. The aim of the article was to try to answer the question whether investments financed under the EU funds carried out by local government units affect the subjective and objective quality of households’ lives. Surveys were carried out for the purpose of the research. The selection of the test sample was of a convenient nature. One of the assumptions for participation in the study was the place of residence in the Municipality of Biała Podlaska. The research was conducted on a group of 176 household managers in 2015. To determine the objective standard of living, statistical data from surveys carried out by the Central Statistical Office and published for public use on www.stat.gov.pl - Local Data Bank were used. An additional source was data obtained from the Office of the Biała Podlaska Municipal Commune. The results obtained from the research indicated that the surveyed household managers had a lot of knowledge about the investments carried out by the local government, and also highly valued the legitimacy of the projects included in the research. However, according to the respondents, the quality of life did not improve. It can be assumed that these investments, in the opinion of the respondents, do not increase the quality of life as they do not entail new jobs.
Year
Volume
56
Pages
323-336
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Becla A., Czaja S., 2003, Problem jakości życia i dobrobytu w teorii ekonomii (w kontekście badań A. Sena) [w:] Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk-Tołkacz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czapiński J., 2008, Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, „Nauka”, nr 1.
 • Czapiński J., Panek T., 2009, Diagnoza społeczna, warunki życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • http://bwikwodkan.pl/876-2/ (dostęp: 22.03.2018 r.).
 • http://mbp.org.pl/zrealizowane_projekty_mkidn_id_444.html (dostęp: 22.03.2018 r.).
 • http://www.stat.gov.pl (dostęp: 22.03.2018 r.).
 • Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K., 2006, Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Nowicki M. (red.), 2012, Atlas jakości życia w województwie pomorskim II edycja, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Raport z badań „DeskResearch”, 2012, Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego; Badanie przeprowadzone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość; Lider projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra–Drezno.
 • Rokicka E., Petelewicz M., 2014, Subiektywna jakość życia a status społeczno-ekonomiczny. Na przykładzie mieszkańców Łodzi, „Przegląd Socjologiczny”, nr 63 (LXIII).
 • Rutkowski J., 1988, Jak badać jakość życia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.
 • Skrzypek E., 2001, Czynniki kształtujące jakość życia. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Ergonomia Niepełnosprawnym, Jakość Życia, MKEN, Łódź.
 • Słaby T., 2007, Poziom i jakość życia [w:] Statystyka społeczna, red. T. Panek, A. Szulc, PWE, Warszawa.
 • Strategia rozwoju miasta Biała Podlaska na lata 2008–2015, Urząd Miasta Biała Podlaska, Biała Podlaska 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74c56052-5829-4f1b-bd7f-0515a6d14315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.