PL EN


2014 | 3(927) | 43-55
Article title

Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie

Title variants
EN
Sheep Breeding and the Production of Sheep’s Milk in Poland and the World
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono stan i perspektywy rozwoju owczarstwa w Polsce i na świecie. Hodowla owiec prowadzona jest w wielu krajach, a w niektórych ma szczególnie istotne znaczenie gospodarcze. Największe stada tych zwierząt utrzymywane są w Chinach, Indiach, Australii, Sudanie, a w Europie – w Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech, w Hiszpanii i Grecji. W Polsce od 1990 r. odnotowano drastyczne zmniejszenie się liczby utrzymywanych owiec. Obecne pogłowie owiec stanowi zaledwie około 5% pogłowia z lat 80. Z tego powodu od kilku lat zgodnie z trendami światowymi i równolegle do działań na poziomie Unii Europejskiej wprowadzane są dodatkowe krajowe programy pomocowe mające na celu podtrzymanie i przywrócenie stanu pogłowia tych zwierząt. W rejonach, gdzie od wieków istniała tradycja hodowli owiec, pomoc finansowa udzielana jest także na poziomie regionalnym.
EN
This paper presents the status and development prospects of sheep breeding in Poland and the world. Sheep farming is practiced in many countries, and in some is of particular economic importance. The largest sheep herds are kept in China, India, Australia, Sudan, and, in Europe, in the United Kingdom, France, Italy, Spain and Greece. In Poland, there has been a drastic reduction in the number of sheep since 1990. The current sheep population is only about 5% of what it was in the 1980s. For this reason, and in agreement with world trends and parallel to action taken at the EU level, national aid programmes aimed at maintaining and restoring the numbers of these animals have been implemented in recent years. In regions where the tradition of sheep farming has existed for centuries, financial assistance is provided at regional level as well.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Żywności, ul. Sienkiewicza 5, 30-033 Kraków, Poland
References
 • Bonczar G. [2001], Znaczenie mleka owczego w żywieniu człowieka, „Przegląd Mleczarski”, nr 3.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny spis rolny 2010 [2012], GUS, Warszawa.
 • Degen A.A. [2007], Sheep and Goat Milk in Pastoral Societies, „Small Ruminant Re-
 • search”, nr 68.
 • Emediato R.M.S. i in. [2008], Relationship between Udder Measurements and Milk Yield in Bergamasca Ewes in Brazil, „Small Ruminant Research”, nr 75.
 • Eurostat, tabela „Milk collection (all milks) and dairy products obtained (annual data)” [2014], dostęp: luty 2014 r.
 • Eurostat, tabela „Sheep population (annual data)” [2014] (luty 2014).
 • FAOSTAT, tabela „Sheep milk, whole, fresh” [2014], dział Production: Livestock Primary (luty 2014).
 • FAOSTAT, tabele „Sheep” oraz „Goats”, dział Production: Live Animals (luty 2014).
 • Haenlein G.F.W. [2007], About the Evolution of Goat and Sheep Milk Production, „Small Ruminant Research”, nr 68.
 • Lisiak D., Borys A., Lisiak B. [2011], Rynek mięsa owczego i koziego w Polsce i na świecie, „Wiadomości Zootechniczne”, r. XLIX, nr 3.
 • Llorens A.L., Rohnerthielen E. [2007], Different Organic Farming Patterns within EU-25. An Overview of the Current Situation, „Statistics in Focus. Agriculture and Fisheries”, nr 69/2007, Eurostat, European Communities.
 • Mikolayunas C.M. i in. [2008], Effects of Supplementation and Stage of Lactation on Performance of Grazing Dairy Ewes, „Journal of Dairy Science”, nr 91.
 • Owca plus na lata 2010–2014 [2014], portal województwa śląskiego, zakładka „Plany rozwoju”, http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1245743116&id_menu=171 (luty 2014).
 • Park Y.W. i in. [2007], Physico-chemical Characteristics of Goat and Sheep Milk, „Small Ruminant Research”, nr 68.
 • Pirisi A., Lauret A., Dubeuf J.P. [2007], Basic and Incentive Payments for Goat and Sheep Milk in Relation to Quality, „Small Ruminant Research”, nr 68.
 • Płatność do owiec [2014], portal MRiRW, zakładka „Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa – płatności bezpośrednie”, https://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie/Platnosci-bezposrednie-w-2012-roku/Platnosc-do-owiec (28.02.2014).
 • Pogłowie bydła i owiec według stanu w czerwcu 2009 r. [2009], GUS, Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 20.08.2009.
 • Pogłowie bydła i owiec według stanu w grudniu 2013 r. [2014], GUS, Departament Rolnictwa, Warszawa, 30.01.2014.
 • Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca plus [2007].
 • Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca plus na lata 2010–2014 [2010], Samorząd Województwa Śląskiego.
 • Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy wielkopolskiej [2005], Instytut Zootechniki, Kraków.
 • Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 [2009], załącznik nr 10: Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej, MRiRW, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008 [2008], GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2012 [2013], GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.02.2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Dz.U. nr 33, poz. 262.
 • Statistics Explained Archive Vol. 4 — Agriculture, environment, energy and transport statistics. December 2012 [2013], Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Talpur F.N., Bhanger M.I., Memon N.N. [2009], Milk Fatty Acid Composition of Indigenous Goat and Ewe Breeds from Sindh, Pakistan, „Journal of Food Composition and Analysis”, nr 22.
 • Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 22 maja 2009 r., Dz.U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2008 r. [2008], GUS, Warszawa.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 r. [2009], GUS, Warszawa.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2012 r. [2012], GUS, Warszawa.
 • Walendzik D., Warecha J. [2006], Hodowla owiec. Tak jak w Unii (em. 17.01.06) http://ww2.tvp.pl/4914,20060119292708.strona informacje rolnicze, kurs na zysk, rolna.tvp.pl (marzec 2010).
 • Zhang R.H. i in. [2006], Effects of Freezing on Composition and Fatty Acid Profiles of Sheep Milk and Cheese, „Small Ruminant Research”, nr 64.
 • Zwierzęta gospodarskie w 2012 r. [2013], GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74c5a9b0-a9cd-45a8-9e21-e0f3a9f24ac6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.