PL EN


2018 | 2 | 125-144
Article title

Badania nad stresem doświadczanym przez lekarzy

Content
Title variants
Research on the stress experienced by physicians
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest efektem prowadzonych od kilku lat badań własnych nad stresem zawodowym lekarzy. Doświadczenia wynikające ze studiowania literatury przedmiotu stały się impulsem do powstania niniejszego tekstu. W artykule krytycznie omawiane są dwa obszary badawcze stresu doświadczanego przez lekarzy: wypalenie zawodowe i stres zawodowy. W konkluzjach autorki wskazują przyczyny utrudnień w tworzeniu syntez i metaanaliz badań nad stresem wynikającym z pracy lekarza.
EN
The paper is a result of own researches of occupational stress of physicians. Experiences connected with a study of subject literature played also an important role during writing. Paper focuses on two domains relating to physicians’ stress: occupational burnout and occupational stress. In conclusions we point out some difficulties in creating synthesis and meta-analyzes during researches of stress being a result of physicians profession.
Year
Issue
2
Pages
125-144
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • Bakker, A.B., Demerouti, E., de Boer, E., Schaufeli, W.B. (2003). Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency. Journal of Vocational Behavior, 62, 341-356. DOI:10.1016/S00001-8791(02)00030-1.
 • Bańka, A. (2000). Psychologia pracy. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (283-320). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Chirkowska-Smolak T. (2009). Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego. Ruch Prawniczy,Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXI (4 ).
 • Cooper, C.L., Marshall, J. (1987). Źródła stresu w pracy kierowniczej i umysłowej. W: C.L. Cooper,R. Pane, Stres w pracy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dudek, B., Waszkowska, M., Hanke, W. (1999). Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego.Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. Dra med. Jerzego Nofera.
 • Irzyniec, T., Konodyba-Szymański, P., Szczerba, H. (2010). Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego lekarzy medycyny. Journal of Ecology and Health, 14 (6).
 • Johnson, J.V., Stewart, W., Hall, E.M., Fredlund, P., Theorell, T. (1996). Long-term psychosocial work envvironment and cardiovascular morality among Swedish men. Am J Public Health, 86 (3),324-331.
 • Jośko-Ochojska, J., Kasperczyk, J., Gościniewicz, P., Borczykowski, J., Juszczyk, J., Klimasara,J., Łukaszek, A., Mazurek, Ł., Oleś, E. (2006). Stres: jedynie tego nie brakuje lekarzom. ProblemyHigieny i Epidemiologii : organ Polskiego Towarzystwa Higienicznego, 1895-4316, 87 (3), 198-200
 • Karasek, R.A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign.Administrative Science Quarterly, 24, 285-307.
 • Karasek, R.A., Baker, D., Marxer, F., Ahlbom, A., Theorell, T. (1981). Job decision latitude, job demands,and cardiovascular disease: A prospective study of Swedish men. AJPH, 71(7), 694-705.
 • Kotowicz-Gears, A., Bladowski, M., Reszczyński, P. (2012). Zjawisko i przyczyny zespołu wypalenia zawodowego w środowisku polskich lekarzy dentystów – badania pilotażowe i przegląd literatury.Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists, 3 (37).
 • Kowalczuk, K., Jankowiak, B., Krajewska-Kułak, E., Kułak, W., Klimaszewska, K., Kondzior, D.,Kowalewska, B. (2009). Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy. AnnalesAcademiae Medicae Stetinensis. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 55 (3), 70-75.
 • Kruper, H., Singh-Manoux, A., Siegrist, J., Marmot, M. (2002). When reciprocity fails: effort-reward imbalance in relation to coronary heart disease and health functioning within the Whitehall IIstudy. Occup. Environ Med., 59, 777-784.
 • Mańkowska, B. (2018). Dylematy wokół pojęcia wypalenia oraz jego kluczowych mechanizmów rozwoju. Polskie Forum Psychologiczne, 23 (2), 430-445.
 • Maslach, C., Leiter, M. (2010). Pokonać wypalenie zawodowe: Sześć strategii poprawienia relacji z pracą.Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Maslach, Ch. (2000). Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe.Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie (13-31). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maslach, Ch., Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. (2001). Job Burnout. Annu. Rev. Psychol., (52), 397-422.
 • Ogińska-Bulik, N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Warszawa: Difin.
 • Ostrowski, T.M. (2007). Selfesteem, social support, occupational stress and health in medical profession.Ergonomia, (29), 49-59.
 • Ostrowski, T.M. (2009). Pozytywne i negatywne następstwa zdrowotne pracy lekarza na więcej niż jednym etacie. Polskie Forum Psychologiczne, 14, (1), 78-89.
 • Schaufeli, W.B., Enzmann, D., Girault, N. (2000). Przegląd metod pomiaru wypalenia zawodowego.W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie (113-134). Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk, H. (2000). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie(83-112). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk, H. (2005). Poznawcze i kompetencyjne uwarunkowania wypalenia w pracy z chorymi. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14 (2), 93-98.
 • Sęk, H. (2009). Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie. Warszawa: PWN.
 • Spiliopoulos, K., Gansera, L., Weiland, H.Ch., Schuster, T., Eichinger, W., Gansera, B. (2014). Chronic stress and coping among cardiac surgeons: a single center study. Rev Bras Cir Cardiovasc, 29 (3),308-15. DOI: 10.5935/1678-9741.20140083.
 • Tennant, Ch. (2001). Work-related stress and depressive disorders. Journal of Psychosomatic Research,51, 697-704.
 • Tucholska, S. (2001). Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegląd Psychologiczny, 44 (3), 301-317.
 • Walkiewicz, M., Sowińska, K., Tartas, M. (2014). Wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego – przegląd literatury. Przegląd Lekarski, 71 (5), 263-269.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74c96d1d-690b-4a4a-968c-94020b84a03c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.