PL EN


2019 | 57 | 243-258
Article title

Stefan Starzyński. Polityka gospodarcza w świetle etosu niepodległościowego: niezależna gospodarka, silne państwo i rządy pracy

Content
Title variants
EN
Stefan Starzyński. Economic policy in the light of the patriotic ethos: an independent economy, a strong state and labor government
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono losy życiowe Stefana Starzyńskiego w kontekście wypracowanej przezeń koncepcji polityki gospodarczej. Starzyński był wielkim patriotą, w czasie zaborów zaangażowanym w działalność konspiracyjną, najpierw samokształceniową, a potem – wojskową. W trakcie obrony niepodległości i kształtowania granic państwa pracował w administracji wojskowej, a od 1920 roku jako oficer uczestniczył również w walkach z Armią Czerwoną. Następnie zajmował wysokie stanowiska w rządzie II RP, w tym w Ministerstwie Skarbu. Ten okres życia Stefana Starzyńskiego wpłynął na skrystalizowanie się jego poglądów na politykę gospodarczą, które określa się mianem etatyzmu. W artykule przedstawiony został program tej koncepcji, opracowany pod kierownictwem Starzyńskiego przez liczną grupę polityków, ekonomistów i działaczy społecznych, zwaną Pierwszą Brygadą Gospodarczą. Istota etatyzmu odnosiła się do silnej roli państwa w gospodarce w wymiarze regulacyjnym, inwestycyjnym, walutowym, podatkowym, celnym i kredytowym. W artykule wskazano również, że same poglądy Starzyńskiego na gospodarkę i rolę państwa kształtowały się nie tylko pod wpływem pracy w Ministerstwie Skarbu, lecz także w ramach polemik z liberałami i reprezentantami przemysłu i handlu. W podsumowaniu zwrócono uwagę na aktualność wielu elementów programu polityki gospodarczej Starzyńskiego w czasie dekompozycji światowego porządku gospodarczego. Wskazano też, że powierzone zadania wykonywał zawsze w sposób sumienny i nie brak mu było inwencji. W ostatecznej konkluzji przedstawionej w artykule autor dochodzi do wniosku, że była to postać wielkiego formatu, potrafiąca szlachetnie, sprawnie i efektywnie działać dla dobra RP. Dowodzi tego oryginalna koncepcja polityki gospodarczej, jaką po sobie pozostawił.
EN
The article presents the life story of Stefan Starzyński. He was a great patriot during the partitions engaged in underground activity, first self-education and then military. During the defense of Independence and shaping the borders, he worked in the military administration and in 1920 he also participated in battles with the Red Army as an officer. Then he held high positions in the government of the Second Polish Republic, including the Ministry of Treasury. This period of Stefan Starzyński’s life influenced the crystallization of his concept of economic policy, which was classified as the etatism. The article presents the program of etatism, developed under the direction of Starzyński by a large group of politicians, economists and social activists called the First Economic Brigade. The essence of the etatism included the strong role of the state in the economy in the form of regulation, investment, tax, customs and credit. The article also indicates that Starzyński’s views on the economy and the role of the state were shaped not only on the basis of the work at the Ministry of Treasury, but also a polemic with liberals and representatives of industry and trade. The summary highlights the relevance of many elements of Starzyński’s economic policy program during the decomposition of the global economic order. It is also pointed out that Stefan Starzyński always performed the entrusted tasks in a reliable manner and there was no lack of involutions. In the final conclusion presented in the article, the author concludes that it was a great format figure capable of nobly, efficiently and effectively acting for the good of the Republic of Poland. He left behind the original concept of economic policy.
Year
Volume
57
Pages
243-258
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zakład Filozofii IFSiSE
References
  • Drozdowski, M.M. (1980). Stefan Starzyński, prezydent Warszawy. Warszawa: PIW.
  • Drozdowski, M.M. (2006). Starzyński: legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy. Warszawa: Iskry.
  • Głąbiński, S. (1922). Etatyzm a gospodarstwo narodowe. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 31.
  • Janus, P. (2009). W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926–1932. Kraków: Wydawnictwo Avalon.
  • Starzyński, S. (1928a). Myśl państwowa w życiu gospodarczym. W: S. Starzyński (red.), Na froncie gospodarczym. W dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Warszawa.
  • Starzyński, S. (1928b). Stenogram przemówienia Dyrektora Departamentu Ministerstwa Skarbu Stefana Starzyńskiego w dyskusji nad referatami p. Prof. Dr. Adama Krzyżanowskiego i Dyr. Andrzeja Wierzbickiego pt. „Zagadnienie etatyzmu”, Warszawa.
  • Starzyński, S. (1928c). Zagadnienie etatyzmu. W: Zagadnienia etatyzmu w Polsce. Stenogramy z przemówień na zebraniach u posła Janusza Radziwiłła. Warszawa: Wydawnictwo BGK.
  • Starzyński, S. (1929). Rola państwa życiu gospodarczym, nakładem tygodnika „Przemysł i Handel”, Warszawa.
  • Starzyński, S. (red.) (1931). Pięć lat na froncie gospodarczym 1926–1931. Warszawa: Wydawnictwo Drogi.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74cfb807-9362-4fed-8795-0cd85175f9bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.