PL EN


2015 | Studia Administracyjne nr 7 | 183-217
Article title

Walka z przestępczością – wybrane aspekty ustrojowo-prawne

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The fight against crime – some aspects constitutionally – legal
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z głównych zadań organów władzy jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stan zagrożenia w szczególnym stopniu określona struktura i dynamika przestępczości oraz występowanie innych patologii społecznych. Miejsce policji administracyjnych wyznaczają ustawy i inne akty prawne. Określają ich zadania i kompetencje ich organów, zakres kryminalistycznych czynności rozpoznawczych, wykrywczych i udowadniających, kwalifikują środki przymusu bezpośredniego. Podległość organów ścigania dynamice zmian politycznych, uległość ich kadr kierowniczych wobec decydentów rządzących w III RP przekształca w istotny sposób pracę policyjną. Gdy w konkretnych działaniach forma dominuje nad treścią, przedstawiciel służb specjalnych nie jest w pełni samodzielny w prowadzonych działaniach. Następuje manipulowanie danymi statystycznymi, brak współpracy między służbami odpowiedzialnymi za walkę z przestępczością, a w konsekwencji marnotrawienie wysiłku indywidualnego i zbiorowego podmiotów działających w obrębie administracji porządkowo-reglamentacyjnej państwa.
EN
One of the main tasks of the authorities is to ensure public safety and order. The associated state of emergency with particular attention being defined structure and dynamics of crime and the incidence of other social pathologies. Place the police administrative define laws and other legal acts. Define their tasks and powers of their bodies, forensic range reconnaissance operations, investigations and proving qualify coercive measures. Subordination of law enforcement dynamics of political change, surrender their managers to decision-makers, ruling in the Third Republic, is transformed in a significant way police work. When concrete actions form prevails over content a representative of the special services is not fully independent in its actions. Followed by manipulation of statistics, the lack of cooperation between the departments responsible for combating crime, and consequently waste the effort of individual and collective entities operating within the administration of cleaning – regulatory activity of the state
Year
Pages
183-217
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74d196f9-e209-4a86-b1f7-979e4b27cd18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.