PL EN


Journal
2016 | 45 | 269-280
Article title

Uwarunkowania wychowania audytywno-werbalnego dzieci niesłyszących

Content
Title variants
EN
Conditions of auditory-verbal education of deaf children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się wokół teoretycznego ujęcia przeglądu literatury przedmiotu na temat istoty i uwarunkowań wychowania audytywno-werbalnego dzieci niesłyszących. Wśród omawianych uwarunkowań szczególne miejsce zajmują: wczesna i wielospecjalistyczna diagnoza, zastosowanie odpowiedniej protezy słuchowej i środowisko rodzinne. W rozważaniach istotne znaczenie ma spojrzenie na dzieci niesłyszące jako grupę wymagającą intensywnej stymulacji w zakresie wychowania audytywno-werbalnego, które jest nieodłącznym elementem całości procesu rehabilitacyjnego dziecka niesłyszącego.
EN
The article focuses on the theoretical approach of the subject literature overview the essence and conditions of auditory-verbal education of deaf children. Among the discussed conditions of auditory-verbal important to: early and multi-speciality diagnosis, use of appropriate auditory prosthesis and contribution of the family environment. In the light of the analysis, it is important to look at deaf children as a group requiring an intense stimulation in the field of auditory-verbal education since the diagnosis of hearing loss, because the auditory-verbal education is therefore an integral part of the whole rehabilitation process of hearing-impaired children.
Journal
Year
Volume
45
Pages
269-280
Physical description
Dates
published
2020-11-15
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków Instytut Pedagogiki Specjalnej
References
 • Bat-Chava Y., Martin D., Kosciw J.G., 2005, Longitudinal improvements in communication and socialization of deaf children with cochlear implants and hearing aids: evidence from parental repots, „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, vol. 46, no. 12, p. 1287–1296.
 • Cieszyńska J., 2001, Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Drogi nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków.
 • Eckert U., Wereszka K., 2010, Rodzice wobec diagnozy i rehabilitacji dziecka z wadą słuchu, [w:] S. Przybyliński (red.), Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą…, Olsztyn, s. 105–112.
 • Jakoniuk-Diallo A., 2006, Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dziecka z zaburzeniami rozwoju, [w:] W. Dykcik, A. Twardowski (red.) Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje – osiągnięcia – perspektywy rozwoju, Poznań, s. 241–250.
 • Kochanek K., 2004, Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku, „Audiofonologia”, t. 25, s. 35– 40.
 • Korzon A., 2001, Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych, Kraków.
 • Krause A., 2010, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków.
 • Löwe A., 1999, Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić, Poznań.
 • Löwe A., 2000, Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Landes-Taubstummanstalt Ratibor.
 • Pahz J.A., Pahz Ch.S., 1978, Total Communication. Springfield, Illinois.
 • Niemczyk K., Piotrowski J., Woźniak A., Mikołajewska L., 2004, Leczenie głębokiego obustronnego niedosłuchu metodą wszczepiania implantu ślimakowego u dziecka w pierwszym roku życia, „Audiofonologia”, t. 25, s. 19–22.
 • Podgórska-Jachnik D., 2009, Uzasadnienie potrzeby wczesnych oddziaływań wspomagających rozwój dziecka jako jednego z głównych kierunków rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej, „Niepełnosprawność”, 1, s. 91–102.
 • Schmid-Giovannini S., 1995, Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem, zeszyt 1, tłumaczyła M. Góralówna, Warszawa.
 • Skarżyński H. (red.), Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach Europy, Warszawa, 2012.
 • Szeląg E., 1999, Założenia diagnozy neuropsychologicznej osób z uszkodzonym narządem słuchu, „Słyszę”, 7/8 (21/22), s. 2–4, 24–25.
 • Twardowski A., 2012, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74d1cb40-b1e4-4d07-998b-a1c89bee28c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.