PL EN


2017 | 14 | 153-172
Article title

Prężność a zainteresowania zawodowe Badania maturzystów

Content
Title variants
EN
Resiliency and professional preferences. Research on high school graduates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł wpisuje się w nurt poszukiwań osobowościowych korelatów preferencji zawodowych. Celem badań jest ustalenie współzależności między prężnością a zainteresowaniami zawodowymi. W badaniach uczestniczyło 146 maturzystów. Wykorzystano Skalę Pomiaru Prężności SPP-25 N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji A. Matczak, A. Jaworowskiej, A. Ciechanowicz, E. Zalewskiej i J. Stańczak. Ustalono, że osoby o niskim i wysokim poziomie prężności charakteryzują się różnymi zainteresowaniami zawodowymi i preferencją odmiennych środowisk i warunków pracy. Wyniki badań potwierdzają istotną rolę cech osobowościowych w kształtowaniu zainteresowań zawodowych.
EN
This article is looking for personality correlates of professional preferences. The main aim of the study was to investigate the correlation between resiliency and professional interests. A total of 146 high school graduates took part in the study. Resiliency Assessment Scale SPP – 25 by N. Ogińska – Bulik, Z. Juczyński and Multidimensional Questionnaire of Preferences by A. Matczak, A. Jaworowskiej, A. Ciechanowicz, E. Zalewskiej, J. Stańczak were used. It has been established that people with low and high levels of resiliency have different professional interests and preferences for different backgrounds and working conditions. The results confirm the important role of personality traits in forming professional preferences.
Year
Issue
14
Pages
153-172
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bajcar B. i in., Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych, Przegląd teorii i metod, Zeszyt Informacyjno-Metodyczny nr 34, MPiPS, Warszawa 2006.
 • Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Wyd. Print-B, Poznań 1995.
 • Block J.H., Block J. The role of ego-control and ego resiliency in the origination of behavior, [w:] W.A. Collings (red.), Minnesota symposia on child, Hillsdale 1980.
 • Block J., Kremen A.M., IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connection and separateness, „Journal of Personality and Social Psychology” 1996, nr 70(2).
 • Czarnecki K.M., Rozwój zawodowy człowieka, Wyd. IWZZ, Warszawa 1985.
 • Czerwińska-Jasiewicz M., Psychologiczne problemy wyboru zawodu, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.
 • Erikson E.H., Identity – youth and crisis, New York 1968.
 • Fredrickson B.L., Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2011.
 • Gurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, WSiP, Warszawa 1989.
 • Havighurst R.J., Developmental tasks and education, New York 1981.
 • Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 • Heszen I., Życińska J. (red.), Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
 • Hornowska E., Paluchowski W., Technika badania ważności pracy. Model teoretyczny i wstępne wyniki, [w:] J. Brzeziński (red.), Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej, Wyd. UAM, Poznań 1993.
 • Iskra J., Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
 • Jantura J., Rozwój zawodowy człowieka, „Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego” 1994, nr 3.
 • Kasprzak E., Style orientacji zawodowej – podstawy teoretyczne i narzędzie pomiaru, „Czasopismo Psychologiczne” 2013, nr 18, 1.
 • Krzywoń D., Płeć a preferencje i zainteresowania zawodowe, „Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2010, nr 5.
 • Kula-Lic J., Osobowościowe korelaty preferencji zawodowych. Psychologiczne badania młodzieży, Nieopublikowana praca doktorska, Lublin 2006.
 • Lelińska K., Zawodoznawstwo w planowaniu karier zawodowej, Wyd. OHP, Warszawa 2006.
 • Łączyk M., Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
 • Masten A.S., Ordinary magic: Resilience processes in development, „American Psycho - logist” 2001, nr 56.
 • Matczak A., Jaworowska A. i in., Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Narzędzie do pomiaru zainteresowań zawodowych. Podręcznik, Wyd. Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2006.
 • Nadolska K., Sęk H., Społeczny kontekst odkrywania wiedzy o zasobach odpornościowych, czyli czym jest resilience i jak ono funkcjonuje, [w:] Ł. Kaczmarek, A. Słysz (red.), Bliżej serca. Zdrowie i emocje, Wyd. UAM, Poznań 2007.
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość, stres a zdrowie, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Skala pomiaru prężności – SPP-25, „Nowiny Psychologiczne” 2008, nr 3.
 • Oleś P., Psychologia przełomu połowy życia, TN KUL, Lublin 2000.
 • Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wybory zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych,Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2003.
 • Piełka J., Wewnątrzrodzinne uwarunkowania wyboru zawodu i szkoły uczniów postrzeganych przez nauczycieli jako wybitnie zdolnych. Rodzina w czasach szybkich przemian, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2001, nr XIII.
 • Plewka Cz., Kierowanie własnym rozwojem. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2015.
 • Schein E. H., Career Anchors. Discovering Your Real Values, San Francisco 1990.
 • Sęk H., Udział pozytywnych emocji w osiąganiu zdrowia, [w:] I. Heszen, J. Życińska (red.), Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
 • Super D.E., Psychologia zainteresowań, PWN, Warszawa 1972.
 • Uchnast Z., Prężność osobowa: Empiryczna typologia i metoda pomiaru, „Roczniki Filozoficzne” 1997, nr 4.
 • Uchnast Z., Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania, „Roczniki Psychologiczne” 1998, nr 1.
 • Wasilewski K., Zmiany poziomu aspiracji edukacyjnych młodzieży jako efekt adaptacji do nowych warunków społeczno-ekonomicznych, [w:] M. Zahorska (red.), Zawirowania systemu edukacji. Z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Zimbardo P.G. i in., Psychologia. Kluczowe koncepcje, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010, t. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74d8467a-35d7-4eee-9258-ef9a2fef25b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.