PL EN


2014 | 24 | 4 | 163-176
Article title

Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy

Title variants
EN
Requirement of preserve the technical-juridical rigour in the exercise of legislative power in the particular Church. Selected items
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z aspektów władzy biskupa diecezjalnego jest sprawowanie władzy ustawodawczej po-przez wydawanie aktów normatywnych – dekretów ustawodawczych i dekretów wykonawczych, które rządzą się przepisami o ustawach. Kongregacja ds. Biskupów w dyrektorium z 2004 r. Apostolorum successores określiła ogólne wytyczne, jakie powinny zostać zachowane przy redagowaniu aktów normatywnych. Również w dokumentach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego ojcowie synodalni zwrócili uwagę na to, aby wszystkie ustawy partykularne były redagowane popraw-nie, pod względem merytorycznym i formalnym. Jednak do tej pory nie udało się określić konkretnych wymogów, jakimi powinien się kierować biskup diecezjalny. W związku z tym Autor w artykule proponuje sięgnąć do aktualnych i przyjętych dyrektyw prawodawczych, wypracowanych na gruncie prawa świeckiego, zgodnych jednak z powołaniem i misją Kościoła, które służyłyby pomocą prawodawcy partykularnemu, wskazując mu, w jaki sposób rozwiązywać typowe problemy legislacyjne. Jeden z podziałów dyrektyw wydaje się odpowiedni do próby dostosowania go do wymogów prawodawcy kościelnego, zawiera on pięć typów kryterium podziału dyrektyw, mianowicie: 1) język; 2) jednolitość i kompletność; 3) systematyka; 4) adresat; 5) forma regulacji.
EN
One of the aspects of authority of the diocesan bishop is to exercise legislative power through the issuing normative acts – legislative decrees and executory decrees governing the legal provisions of the Laws. Congregation for the Bishops in the Directory from 2004 Apostolorum successores, has defined general guidelines which should be complied with drafting normative acts. Also in working documents of II Polish Plenary Council, the Synod Fathers, drew attention to the fact, that all particular Laws should be drafted correctly in terms of the substance and the procedural. But until now, did not determined the specific requirements which should be guided by the diocesan bishop. Consequently, the Author in the article proposes to reach for a current and adopted legislative directives, developed on the basis of state law, however, according with the vocation and mission of the Church, which would serve the particular legislator, pointing him how to solve common problems of legislative. One of them seems appropriate to try to adapt it to the requirements of ecclesiastical legislator, it contains five types of criterion of division directives and it is as follows: 1) language; 2) the uniformity and completeness; 3) systematics; 4) the addressee; 5) the form of regulation.
Year
Volume
24
Issue
4
Pages
163-176
Physical description
Contributors
 • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Adminis-tracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Aymans Winfried: Rozważania o wewnętrznych cechach istotnych kanonicznego pojęcia ustawy, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25/26 (1992-1993), s. 197-204.
 • Bista Stanisław: Doradcze gremium legislacyjne, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975), s. 182-184.
 • Błachut Michał, Gromski Włodzimierz, Kaczor Jacek: Technika prawodawcza, Warszawa 2008.
 • Gerosa Libero: Interpretacja prawa w Kościele. Zasady, wzorce, perspektywy, Kraków 2003.
 • Grocholewski Zenon: Nauczanie prawa kanonicznego po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., [w:] 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 23-43.
 • Krukowski Józef: Kanoniczne prawo powszechne i prawo partykularne w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski i Synody, [w:] 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 59-85.
 • Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. 2, Lublin 2004.
 • Pawluk Tadeusz: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. I: Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 2002.
 • Pawluk Tadeusz: Uwagi na temat ustawodawstwa diecezjalnego, Prawo Kanoniczne 34 (1991), nr 1-2, s. 25-36.
 • Prusak Feliks, Sitarz Mirosław: Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawo-we, Warszawa 2000.
 • Sitarz Mirosław, Wasilewicz Urszula: Termin portio populi Dei w Kodek-sie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i jego tłumaczenia na język polski i francuski, Roczniki Humanistyczne 61 (2013), z. 8, s. 163-175
 • Słowikowska Anna: Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin 2014.
 • Sobański Remigiusz: Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979.
 • Sobański Remigiusz: Merytoryczne i metodologiczne problemy wykładu podstaw prawa kościelnego, [w:] W kierunku chrześcijańskiej kultury. Praca zbiorowa poświęcona biskupowi Michałowi Klepaczowi, red. B. Bejze, Warszawa 1978, s. 149-169.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. XIII: Prawo (1-2. 90-105), przekł. P. Bełch, Londyn 1985.
 • Wronkowska Stanisława, Zieliński Maciej: Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., wyd. II, Warszawa 2012.
 • Wronkowska Stanisława: O meandrach skuteczności nowych zasad techniki prawodawczej, Przegląd Legislacyjny 4 (2004), s. 9-26.
 • Wróblewski Jerzy: Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74e22f3d-0674-42ef-b837-267962d8945b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.