PL EN


2014 | 6 | 11 | 251-266
Article title

Współpraca wywiadu skarbowego z ABW i innymi organami ścigania

Content
Title variants
EN
Cooperation of the fiscal intelligence service with ABW and other law enforcement bodies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy współpracy wywiadu skarbowego z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz innymi organami ścigania. W jego pierwszej części zaprezentowano historię wywiadu skarbowego oraz ulokowanie tego wywiadu wśród struktur administracji państwowej. W części drugiej przedstawiono uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze ABW i wywiadu skarbowego, które wynikają wprost z aktów normatywnych. W części trzeciej opisano czynności, które wykonuje wywiad skarbowy. Metody stosowane przez wywiad skarbowy w walce z nieuczciwymi podatnikami dzielą się na trzy grupy: na metody socjologiczne, prawne i operacyjne. Do pierwszej grupy zaliczamy techniki uświadamiające podatnikom konsekwencje niepłacenia podatków i przekonywanie o obywatelskim obowiązku, jakim jest ich płacenie. Druga grupa obejmuje metody prawne, do których zalicza się udoskonalanie samego materialnego prawa podatkowego w taki sposób, aby było ono jak najmniej skomplikowane i aby zawierało jak najmniej ulg, zwolnień i odliczeń, przy jednoczesnym obniżeniu stawek podatkowych. Trzecia grupa obejmuje czynności operacyjne (art. 36aa ustawy o kontroli skarbowej), do których zalicza się metody i techniki stosowane przez wywiad skarbowy. W ostatniej części artykułu zostały zaprezentowane przykłady współpracy wywiadu skarbowego z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z innymi organami ścigania na przestrzeni lat 2013–2014.
EN
The material presented shows the tax intelligence service’s cooperation with the Agency of Internal Security and other law enforcement agencies. In the first part of the material the history of tax intelligence and its placement in the interstitial structures of state administration were presented. The next section presents the operational surveillance powers of ABW and fiscal intelligence service, which result directly from normative acts. In the third section the article describes the steps that the fiscal intelligence service performs. Methods used in the fight against unfair taxpayers are divided into three groups: sociological, legal and operational. The first group includes raising awareness among taxpayers regarding the consequences of non-payment of taxes, and convinging them of their civic duty to pay them. The second group includes legal methods,, which include the improvement of the substantive tax law to make it less complicated, by reducing the numbers of deductions, exemptions and deductions while lowering tax rates. And the third group is the operational activities (Article 36aa of the Fiscal Control Act), which include the methods and techniques used by the tax interview. In the fourth part of the material being presented examples of cooperation between the fiscal intelligence service and the Internal Security Agency,, as well as other law enforcement agencies for the years 2013 - 2014.
Year
Volume
6
Issue
11
Pages
251-266
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74ef35e6-cede-43d1-b471-c92ef57da985
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.