PL EN


2018 | 1 | 95-118
Article title

Wsparcie nauki i biznesu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Content
Title variants
EN
SUPPORT FOR THE SCIENCE AND BUSINESS IN THE FRAME OF THE OPERATIONAL PROGRAM SMART DEVELOPMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw odgrywa obecnie ważną rolę. Chcąc być konkurencyjnym na rynku, przedsiębiorstwa muszą stawiać na badania, rozwój oraz innowacje. W nowej perspektywie na lata 2014-2020 dostępne są środki finansowe m.in. z funduszy unijnych. Naukowcy i przedsiębiorcy dzięki dofinansowaniu mają szanse prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw jest zdeterminowana współpracą z ośrodkami naukowymi. Celem artykułu było wskazanie możliwości finansowania działalności B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W referacie zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Podjęto również próbę oceny zainteresowania przedsiębiorców współpracą z jednostkami naukowymi.
EN
The research and development activities of the enterprises plays the significant role. To be competitive on the market, the entity has to back on research, development and innovations. In the new financial perspective 2014-2020 the funds are available among other from European funds. Thanks to the financing the scientists and entrepreneurs have the chance to lead common research and development activities. The development and competitiveness of the enterprises is determined by the cooperation with the scientific centers. The aim of the article is to indicate the possibility of financing R & D activities under the Intelligent Development Operational Program. The paper presents the results of the conducted surveys. Attempts have also been made to assess the interest of entrepreneurs in cooperation with scientific units.
Year
Issue
1
Pages
95-118
Physical description
Dates
published
2018-03-31
Contributors
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomii
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomii
References
 • Bąkowski A., Działalność badawcza i rozwojowa-B+R [Reserch and Technology Development-RTD], w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod red. K.B.Matusiaka, PARP, Warszawa 2008 r.
 • Fundusze Europejskie na innowacje, Przewodnik po ofercie Funduszy Europejskich dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015 r.
 • Jabłoński T., Procesy projektów UE jako źródło innowacji ICT dla instytucji pomocy społecznej, w: Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, Wyd. PWSZ w Koninie, Konin 2015 r.
 • Leoński W., Wpływ Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw, w: Handel wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. Zachowania konsumenckie w wybranych sektorach gospodarki, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2015 r.
 • Polska Innowacyjna. Projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, Warszawa, lipiec 2015 r.
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 16 lutego 2018 r.
 • Stawasz E., G.Niedbalska, Działalność innowacyjna [Innovation Activity], w: Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, pod red. K.B. Matusiaka, PARP, Warszawa 2008 r.
 • Szuszakiewicz-Idziaszek A., Finansowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w: Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego. Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pod red. Z. Głodka i A. Kucińskiego, Gorzów Wielkopolski 2015 r.
 • Szuszakiewicz-Idziaszek A., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w: Handel wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. Zachowania konsumenckie w wybranych sektorach gospodarki, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2015 r.
 • Szuszakiewicz-Idziaszek A., Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej MŚP, w: Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, Warszawa 2016 r.
 • Tylżanowski R., Koncepcja Open Innovation jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Handel wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsupcja, marketing, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015 r.
 • Uryga J., Magielski W., Bienias I., Środki unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007 r.
 • Wsparcie unijne dla nauki i biznesu, A.Szuszakiewicz-Idziaszek, Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie specjalne, nr 15, Wyd. Wiedza i Praktyka, 2018 r.
 • Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, PARP, Warszawa 2013 r.
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla-kogo-jest-program/
 • www.stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/76,pojecie.html
 • www.poig.parp.gov.pl/index/more/46293.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74f05d16-f9fb-4998-923c-fdbeef1a9181
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.