PL EN


2015 | 3 (356) | 15-23
Article title

Efekt kraju pochodzenia w postrzeganiu usług edukacji wyższej krajów UE. Badania pilotażowe

Content
Title variants
EN
The Country of Origin Effect in Perception of High Education Services of the EU Countries. Pilot Studies
RU
Эффект страны происхождения в восприятии услуг высшего образования стран-членов ЕС. Пилотажные исследования
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących występowania efektu kraju pochodzenia w ocenie usług edukacji wyższej oraz ustalenia jego siły i znaczenia przy podejmowaniu decyzji o miejscu studiowania. Dane zebrano wykorzystując technikę audytoryjnych badań ankietowych. Znajomość znaczenia poszczególnych kryteriów oceny usług edukacyjnych może być wykorzystana przez uczelnie w tworzeniu odpowiedniej oferty edukacyjnej, oraz wzbogacona o wiedzę dotyczącą postrzegania wizerunku kraju pochodzenia, do tworzenia programów komunikacji marketingowej. Oferowanie dopasowanych do oczekiwań potencjalnych studentów usług edukacji wyższej i właściwe ich promowanie może przyczynić się do wzrostu międzynarodowej mobilności edukacyjnej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present the findings of pilot studies concerning occurrence of the country of origin effect in assessment of high education services and to determine its strength and importance while making decisions on the place of studying. The data were collected using the method of auditorium surveys. Awareness of the importance of specific criteria of education service assessment may be used by universities to create an adequate educational offer and, enhanced by the knowledge concerning perception of the image of the country of origin, to create programmes of marketing communication. The offering of adjusted to the potential students’ expectations services of higher education and the proper promotion thereof may contribute to growth of international educational mobility. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить результаты пилотажных исследований, касающихся выступления эффекта страны происхождения, в оценке услуг высшего образования и определить его силу и значение при принятии решений о месте обучения. Данные были собраны с использованием техники аудиторных опросов. Знание значения отдельных критериев оценки просветительных услуг может быть использовано вузами в формировании соответствующего предложения в сфере образования, а также, обогащенное знаниями, касающимися восприятия имиджа страны происхождения, для создания программ маркетинговой коммуникации. Предложение приспособленных к ожиданиям потенциальных студентов услуг высшего образования может способствовать росту международной мобильности студентов. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
15-23
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
References
 • Arambewela R., Hall J. (2006), A comparative analysis of international education satisfaction using SERVQUAL, “Journal of Services Research”, No. 7, Special Issue, Vol. 6.
 • Balabanis G., Diamantopoulos A. (2011), Gains and Losses from the Misperception of Brand Origin: The Role of Brand Strength and Country-of-Origin Image, “Journal of International Marketing”, June, Vol. 19, Iss. 2.
 • Boguszewicz-Kreft M. (2014a), Efekt kraju pochodzenia w usługach, referat przygotowany na V Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Naukową USŁUGI 2014, Wrocław, 15-16 maja.
 • Boguszewicz-Kreft M. (2014b), Efekt kraju pochodzenia w usługach edukacyjnych, referat na XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing, handel, konsumpcja – doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości, Toruń 14-16 września.
 • Bose, S., Ponnam, A. (2011), Country of origin effect on services: an evaluation of entertainment, “Managing Leisure”, Vol. 16, Iss. 2.
 • Cubillo J.M., Sánchez J., Cerviño J. (2006), International students’ decision-making process, “The International Journal of Educational Management”, No. 20(2).
 • EUROSTAT (2009), The Bologna Process in Higher Education in Europe. Key indicators on the social dimension and mobility, Luxembourg, http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/KS-78-09-653-EN.pdf [dostęp: 09.03.2014].
 • Fundacja Edukacyjna Perspektywy (2013), Studenci zagraniczni w Polsce, http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1157:raportstudenci- zagraniczni-w-polsce-2013&catid=24&Itemid=119 [dostęp: 16.12.2013].
 • OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en [dostęp: 08.12.2013].
 • Liczmańska K. (2010), Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 3, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE3/14Liczmanska.pdf [dostęp: 01.07.2013].
 • Magier-Łakomy E., Rozkwitalska M. (2013). Country of Origin Effect on Manager’s Competence Evaluation, “Journal of Intercultural Management”, No. 5.
 • McCalman C.L. (2007), Being an Interculturally Competent Instructor in the United States: Issues of Classroom Dynamics and Appropriateness, and Recommendations for International Instructors, “New Directions for Teaching and Learning”, No. 110.
 • Morrish S.C., Lee C. (2011), Country of origin as a source of sustainable competitive advantage: the case for international higher education institutions in New Zealand, “Journal of Strategic Marketing”, Vol. 19, Iss. 6.
 • Pharr J.M. (2005), Synthesizing Country-of-Origin Research from the Last Decade: Is the Concept Still Salient in an Era of Global Brands?, “Journal of Marketing Theory & Practice”, No. 13(4).
 • Peterson R.A., Jolibert A.J.P. (1995), A meta-analysis of country-of-origin effects, “Journal of International Business Studies”, Vol. 26, No. 4.
 • Rezvani S. i in. (2012), A Conceptual Study on the Country of Origin Effect on Consumer Purchase Intention, “Asian Social Science”, Vol. 8, No. 12.
 • Roth M.S., Romeo J.B. (1992), Matching product category and country image perception: a framework for managing country-of-origin effects, “Journal of International Business Studies”, Quarter 3, Vol. 24.
 • Sikora T. (2008), Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe SGH”, Zeszyty_Naukowe_SGH-2008-13-23-173-194.pdf [dostęp: 10.07.2013].
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków.
 • Sze Yin Ho J., Sok Foon Y. (2012), Internationalizing Higher Education: The Effect of Country-of-Origin on the Evaluation of Service Quality, “Communications of the IBIMA”, Vol. 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74f54bc8-7012-42fd-98c0-d02f488fa606
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.