PL EN


2015 | 15 | 413-426
Article title

Wychowanie do dialogu w katechezie młodzieży

Content
Title variants
EN
Education for Dialogue in the Catechesis of Young People
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dialog Kościoła z młodzieżą należy do podstawowych postulatów duszpasterskich. Ma ona na celu kształtowanie odpowiednich relacji wewnątrz samej wspólnoty Kościoła oraz wychowanie młodego człowieka do postawy dialogu. Jednym z ważniejszych miejsc wychowania do postawy dialogu jest nauczanie religii w szkole. Stwarza ono wielorakie możliwości pomocy młodemu człowiekowi w ukształtowaniu dojrzałej osobowej tożsamości. W tę tożsamość wpisana jest postawa dialogu. Artykuł niniejszy wskazuje na następujące zasady wychowania do postawy dialogu w katechezie młodzieży: szkolna katecheza jako miejsce wychowania do dialogu, dialog jako właściwość dojrzałej osobowości, priorytet duchowości dialogu przed metodami dialogu, potrzeba wzmocnienia dialogicznego wymiaru szkolnej katechezy młodzieży, zarówno w jej metodach jak i w treściach. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasadniczo pominięty w koncepcji katechezy młodzieży dialog ze światem współczesnym.
EN
The dialogue of the Church with young people is one of the basic demands of pastoral. Its aim is to develop good relations within the same community of the Church and education of the young people to an attitude of dialogue. One of the most important places of education to the attitude of dialogue is the teaching of religion in schools. It is a kind of „laboratory of dialogue”. This creates multiple opportunities to help young people to shape a mature personal identity. This identity includes an attitude of dialogue. This article identifies the following principles of education in the attitude of dialogue in the catechesis of young people: school catechesis as a suitable place of education for dialogue, Dialogue as a characteristic of mature personality, priority spirituality of dialogue over methods of dialogue, the need to strengthen dialogical dimension of school catechesis of young people, both in its methods and in content. Particular attention should be paid to dialogue with the contemporary world, which in the catechesis of young people is basically omitted.
Year
Volume
15
Pages
413-426
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny UAM
References
 • Bagrowicz Jerzy, Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, „Scripta Theologica Thoruniensia”, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2006.
 • Dziekoński Stanisław, Dialog pedagogiczny, „Ateneum Kapłańskie” 153 (2009), z. 1 (602), s. 71–81.
 • Franciszek, Okno, przez które wchodzi przyszłość. Przemówienie powitalne w Pałacu Guanabara, Rio de Janeiro 22.07.2013, OsRomPol (2013) 8–9 (354), s. 5.
 • Głaz Stanisław, Rola Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Halczuk Piotr, Vademecum więzi chrześcijańsko-żydowskich nie tylko dla katechety, Bydgoszcz: Wydawnictwo KRD 2012.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae 16.10.1979, tekst polski w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M. 1996, s. 3–64.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici 30.12.1988, tekst polski w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M. 1996, s. 271–377.
 • Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte 6.01.2001, tekst polski, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 2001.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1985, OsRomPol (1985) 1 (52), s. 5–7.
 • Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati semper 31.03.1985, w: Jan Paweł II, Do młodych, Kraków: Wydawnictwo „M” 2000, s. 27–76.
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin: Wydawnictwo KUL 1994.
 • Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1987.
 • Kawecki Witold, Dialog Kościoła i kultury, „Ateneum Kapłańskie” 153 (2009) z. 2 (603), s. 268–280 .
 • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: Wydawnictwo WAM 2001.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Nowe wydanie, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji 15.08.1997, tekst polski, Poznań: Pallottinum 1998.
 • Kostorz Jerzy, Ekumeniczny wymiar posoborowej katechezy w Polsce, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2007.
 • Kurosz Jolanta, Dialog we wspólnotach parafialnych jako wyzwanie, „Ateneum Kapłańskie” 159 (2015) z. 2 (639), s. 252–261.
 • Pawlik Jacek Jan, Dialog antropologiczny, „Ateneum Kapłańskie” 153 (2009) z. 1 (602), s. 17–29.
 • Polak Mieczysław, Katecheta w szkole ponadgimnazjalnej, w: J. Stala (red.), Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Cz. II. Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2007, s. 185–212.
 • Przybyłowski Jan, Dialog pastoralny, „Ateneum Kapłańskie” 153 (2009) z. 1 (602), s. 46–59.
 • Sakowicz Edward, O wychowaniu do dialogu, „Ateneum Kapłańskie” 153 (2009) z. 3 (604), s. 522–531.
 • Śnieżyński Marian, Lubiany katecheta – lubiana katecheza, „Katecheta” 10 (2015), s. 81–90.
 • Tomasik Piotr, Dialog katechetyczny, „Ateneum Kapłańskie” 153 (2009) z. 1 (602), s. 60–70.
 • Wal Jan, Dialog, w: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 175–181.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74f95929-3d32-49d6-a5a0-9bd515048fd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.