PL EN


2017 | 4 | 135-139
Article title

Profilaktyka odleżyn u pacjentki unieruchomionej po przebytym udarze niedokrwiennym.

Content
Title variants
EN
Prevention of bedsores in an immobilised stroke patient.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odleżyny stanowią poważny problem kliniczny, społeczny i ekonomiczny. Najwyższy odsetek występowania odleżyn odnotowuje się u pacjentów unieruchomionych. Zmniejszenie skali problemu jest możliwe dzięki wdrożeniu działań profilaktycznych, które są priorytetem w pielęgnacji pacjenta z grupy ryzyka. Celem pracy jest przedstawienie roli pielęgniarki w profilaktyce odleżyn u pacjentki unieruchomionej, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Przedstawione problemy badawcze w pracy to problemy pielęgnacyjne wynikające ze specyfiki opieki nad osobą unieruchomioną. W pracy posłużono się metodą indywidualnego przypadku, z wykorzystaniem procesu pielęgnowania oraz wyróżniono najważniejsze problemy pielęgnacyjne. Do oceny ryzyka powstania odleżyn posłużono się skalą Norton oraz Waterlow. Innymi wykorzystanymi narzędziami badawczymi w pracy są: skala natężenia bólu VAS i skala odżywienia MNA. Informacje dotyczące pacjentki zostały uzyskane za pomocą wywiadu, obserwacji i przeprowadzonych badań powyższymi skalami.
EN
Bedsores are an important clinical, social, and economic problem. The highest percentage of bedsores are found among immobilised patients. The decrease in the scale of the problem is possible because of prophylactic measures, which consitute the priority in the treatment of a patient in risk group. The aim of this paper is to present the role of a nurse in prevention of bedsores in an immobilised stroke patient. Research problems discussed in the paper are treatment-connected problems resulting from the character of care of an immobilised person. In this research, the case study method and the use of nursing process were used as well as the most significant nursing problems were highlighted. The Norton Scale and the Waterlow Scale were used to assess the risk of bedsores. In addition, the VAS and the MNA scales are another research tools used in this paper. Information considering the patient was gathered by means of interview, observation and abovementioned scales.
Year
Issue
4
Pages
135-139
Physical description
Dates
published
2017-11-02
Contributors
 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Cierzniakowska K, Łabuńska A, Szewczyk MT. Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn. Leczenie Ran 2010; 7(3–4): 71–77.
 • 2. Cierzniakowska K, Szewczyk MT. Odleżyny – problem złożony. Zakażenia 2012; 12(2): 83–86.
 • 3. Stróżyńska E, Ryglewicz D. Czynniki ryzyka udaru mózgu u kobiet. Pol Prz Neurol 2013; 9(4): 135–140.
 • 4. Stafiej JM. Gdy zawiedzie profilaktyka… Odleżyny – problem nie tylko szpitalny. Pielęg Chir Angiol 2011; 3: 171–174.
 • 5. Krupińska E. Ocena ryzyka powstawania odleżyn przy użyciu dostępnych skal – opis przypadku. Probl Pielęg 2012; 20(3): 380–384.
 • 6. Sopata M, Głowacka A, Tomaszewska E. Odleżyny – profilaktyka i nowoczesne metody leczenia zachowawczego (cz. 2). Zakażenia 2008; 5: 82–90.
 • 7. Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Skolmowska E. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.
 • 8. Bazaliński D, Fąfara A, Ząbek P, i wsp. Profilaktyka i leczenie odleżyn w praktyce personelu pielęgniarskiego oddziałów neurologicznych w odniesieniu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Doniesienia Wstępne. Leczenie Ran 2015; 12(4): 179–186.
 • 9. Szewczyk MT, Sopata M, Jawień A, i wsp. Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn. Leczenie Ran 2010; 7(3–4): 79–106.
 • 10. Radziszewski P, Baranowski W, Nowak-Markwitz E, i wsp. Wytyczne Zespołu Ekspertów odnośnie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet z nietrzymaniem moczu i pęcherzem nadreaktywnym. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ginekol Pol 2010; 81: 789–793.
 • 11. Biernat J, Wyka J. Stan odżywienia w aspekcie stanu zdrowia. Now Lek 2011; 80(3): 209–212.
 • 12. Jośko-Ochojska J, Spandel L, Brus R. Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem zdrowia publicznego. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 712–717.
 • 13. Gumpreht J, Młynarski W, Strojek K, i wsp. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetol Klin 2016; 5(Supl. A).
 • 14. Grabańska K, Bogdański P. Miejsce leczenia niefarmakologicznego w prewencji i terapii nadciśnienia tętniczego. Forum Zab Metabol 2010; 1(2): 115–122.
 • 15. Dobrogowski J, Zajączkowska R, Dutka J, i wsp. Patofizjologia i klasyfikacja bólu. Pol Prz Neurol 2011; 7(11): 20–30.
 • 16. Rosińczuk J, Uchmanowicz I. Odleżyny – profilaktyka i leczenie. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2014.
 • 17. Szewczyk MT, Cwajda-Białasik J, Cierzniakowska K, i wsp. Czynniki ryzyka rozwoju odleżyn u chorych po amputacji kończyny dolnej. Leczenie Ran 2011; 8(2): 47–52.
 • 18. Bazaliński D, Zmora M, Przybek-Mita J, i wsp. Przygotowanie pielęgniarki do opieki nad pacjentem z przewlekłą raną odleżynową z uwzględnieniem rodzaju ich kwalifikacji zawodowych. Pielęg Chir Angiol 2017; 11(1): 13–19.
 • 19. Sopata M. Nowoczesne sposoby profilaktyki i leczenia odleżyn. W: Walden-Gałuszko K, Ciałkowska-Rysz A, red. Opieka paliatywna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2015: 194–213.
 • 20. Malinowska K, Mikołajewska E. Odleżyny – wspólna płaszczyzna działań pielęgniarskich i rehabilitacyjnych u pacjenta leżącego. Pielęg Chir Angiol 2009; 2: 60–64.
 • 21. Krysiak I. Odleżyny. W: Wieczorowska-Tobis K, Talarska D, red. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
 • 22. Białoń-Janusz A. Problemy skórne. W: Walden-Gałuszko K, Kaptacz A, red. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005: 145–151.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75011a2d-0459-46fc-b0fb-48f3a7f96092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.