PL EN


2017 | 18 |
Article title

Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego

Title variants
EN
THE ARCHITECTURAL CONCEPT AS ONE OF CHARACTERS OF THE ARCHITECTURAL WORK
Languages of publication
Abstracts
PL
Utwory architektoniczne należą do tych utworów, których ocena prawna budzi emocje i spory, zwłaszcza między prawnikami a architektami. Oczekiwania architektów często spotykają się z niezrozumieniem prawników, co wynika nie tylko z brzmienia przepisów ustawy, ich interpretacji i zasad ochrony praw autorskich, ale także z posługiwania się odmiennym językiem. Brak jednolitej terminologii, niespójność różnych regulacji, ale także zmieniające się podejście do architektury jako takiej powodują różnorodne problemy, które mimo upływu lat i różnych (choć dość nielicznych) wypowiedzi doktryny czy judykatury nie znajdują rozwiązania. Artykuł jest próbą uporządkowania pojęć, którymi posługują się architekci, i skonfrontowania ich z przepisami prawa autorskiego, tak by umożliwić jednej i drugiej grupie zawodowej wzajemne zrozumienie.
EN
Architectural works belong to these works which the legal assessment is waking up emotions and disputes, especially between lawyers and architects. Expectations of architects often meet with the incomprehension of lawyers what results not only from the sound of provisions of the Act, their interpretation and principles of protection of the copyright, but also from using the different tongue. The lack of the uniform terminology, the inconsistency of different regulations but also the changing attempt at architecture as such, cause diverse problems, which in spite of the expiry of years and different (at least enough few) statements of doctrine or judicatures, aren’t finding a solution. The article is an attempt to tidy up notions which architects are using and to confront them with provisions of the copyright in order to enable one and for the second occupational group sympathy.
Year
Issue
18
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
References
 • Dacyl-Kwilosz K., Status prawnoautorski obiektu architektonicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015, z. 2.
 • Doliński J.M., Utwór inspirowany w prawie autorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2011, z. 4.
 • Franta A., Kulturowa rola prawa autorskiego w architekturze (obrona architektury współczesnej przed zmianami), w: Ochrona prawno-autorska obiektu architektonicznego, materiały z III Konferencji Naukowej z cyklu Prawo autorskie w architekturze, Wrocław 2007.
 • Golat R., Czy utworem jest obiekt czy jego projekt, „Nieruchomości C.H. Beck” 2010, nr 2.
 • Grzybczyk K., Zagadnienie idei w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 1997, z. 4.
 • Grzybczyk K., Autonomiczne rysunki architektoniczne (szkice) jako przedmiot prawa autorskiego, w: Księga pamiątkowa prof. E. Traple [w druku].
 • Kopff A., Utwór architektoniczny i jego autorstwo, „Nowe Prawo” 1970, nr 7–8.
 • Loegler R.M., Kolor i architektura: Teoria, praktyka, nauczanie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej” 2007, Architektura, z. 20.
 • Łuc M., Prawo do integralności utworu architektonicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2009, z. 2.
 • Piórecki K.J., Prawa autorskie uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, z. 2.
 • Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Pomysł jako przejaw twórczości w świetle prawa autorskiego, w: Spory o własność intelektualną. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7501f8c7-fbb0-4212-a17a-088359885300
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.