PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 467-480
Article title

Współczesne rozumienie bezpieczeństwa narodowego

Content
Title variants
EN
Modern understanding of national security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo jest jednym z najbardziej cenionych wartości w sferze społecznej i indywidualnej. Zapewnienie bezpie-czeństwa publicznego społeczeństwa jest niezbędnym warunkiem rozwoju zarówno jednostek, jak i państwa rozumianego jako zorganizowanej grupy osób. Każdy obywatel ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo do ich zachowania. Konstytucja jako wartość najwyższa uznała również jej niezależność, nienaruszalność granic i integralność terytorialną państwa. Polska jako suwerenne i demokratyczne państwa członkowskie ONZ, OBWE, NATO i UE jako priorytetowy cel przyjęła trwałość i ciągłość bezpieczeństwa narodowego.
EN
Security is one of the most cherished values in the social and individual. Ensuring public safety of the public is an essential condition for the development of both individuals and the state understood as an organized group of individuals. Every citizen has a constitutionally guaranteed right to their behavior. The Constitution as the supreme value also recognized its independence, the inviolability of borders and territorial integrity of the state. Poland as a sovereign and democratic Member State of the UN, OSCE, NATO and the EU as a priority objective adopted sustainability and continuous national security.
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
author
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
References
 • Adamczuk M., Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, ,,Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 3.
 • Białoskórski R., Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa 2010.
 • Bieniek J., Bezpieczeństwo i obronność jako nowe dyscypliny naukowe, ,,Obronność. Zeszyty naukowe” 2012, nr 2.
 • Borkowski R., Cywilizacja, technika, ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2001.
 • Cieślarczyk M., Bezpieczeństwo i obronność w świadomości współczesnej młodzieży, [w:] Wychowanie patriotyczno-obronne: tradycje i współczesność, pod red. R. Kalinowskiego, J. Kunikowskiego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004.
 • Czaputowicz J., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne, [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, pod red. S. Dębski, B. Górki – Winter, Difin, Warszawa 2003.
 • Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, AON, Warszawa 2009.
 • Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, AON Warszawa 2003.
 • Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.
 • Kaczor S., Bezpieczeństwo w czasach pozornego pokoju i spokoju, [w:] Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb: ujęcie naukowe, pedagogiczne i edukacyjne,. pod red J. Kunikowskiego, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
 • Kitler W., Obrona narodowa III RP: pojęcie, organizacja, system, „Zeszyty Naukowe AON”, Warszawa 2002.
 • Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, ,,Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 2.
 • Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, ,,Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr, 7.
 • Kunikowski J., Bezpieczeństwo współczesnego człowieka [w:] Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, pod red M. Cieślarczyka, G. Wierzbickiego, Akademia Podlaska, Siedlce 2008.
 • Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne państwa [w:] Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb: ujęcie naukowe, pedagogiczne i edukacyjne, (red.), J. Dębowski, AP Siedlce 2010.
 • Mróz – Jagiełło A., Wolanin A., Współzależność obszarów badań nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności, ,,Obronność” 2012, nr 2.
 • Olak A., Labuzik M., Europska Unia. Vybrané Témy, Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, Ostrowiec Św. 2013.
 • Olak A., Bezpieczeństwo rodziny w warunkach globalizacji, WSZMiJO w Katowicach, Katowice 2013.
 • Olak A., Oleksiewicz I., Wieczorek S., Bezpieczeństwo i zagrożenia społeczne. Zarys problematyki, AMELIA, Rzeszów 2012.
 • Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, AON, Warszawa 2012.
 • Pokruszyński W., Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku, Warszawa 2008.
 • Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, WSGE Józefów 2010.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, pod. red. B. Balcerowicza PWN, Warszawa 2002.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, PWN Warszawa 1996.
 • Stemplowski R., Horyzont poznawczy i polityczny pojęcia ,,bezpieczeństwo państwa”, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia – koncepcje – instytucje, pod red. R. Kuźniara i Z. Lachowskiego, AON Warszawa 2003.
 • Tyrała P., Olak A., Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa, AMELIA, Rzeszów 2012.
 • Szubrycht T., Analiza podobieństw operacji militarnych innych niż wojna oraz działań pozwalających zminimalizować zagrożenie asymetryczne, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2006, r. XLVII, nr 1.
 • Wierzbicki G., Przygotowanie obronne społeczeństwa. Tradycyjne i współczesne ujęcie problematyki [w:] Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, pod red. J. Kunikowskiego, Akademia Podlaska, Siedlce 2012.
 • Wojnarowski J., Kuliczkowski M., Olszewski M., Udział organów administracji rządowej i sektora gospodarczego w przygotowaniach ochronno-obronnych RP. Praca naukowo-badawcza, AON Warszawa 2012.
 • Zięba R., Zając J., Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Żukrowska K., Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, (red.) K. Żukrowska, M. Grącik, SGH Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-750af56a-6af8-46ef-b41d-3a67e69d1217
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.