PL EN


2017 | 14 | 137-144
Article title

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE KLAS ŁĄCZONYCH

Content
Title variants
EN
EDUCATION ACHIEVEMENTS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS WORKING IN JOINT CLASSES SYSTEM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System nauczania w klasach łączonych to obszar funkcjonowania polskiego systemu edukacji praktycznie nieobecny w dyskursie naukowym oraz działaniach władz administracji oświatowej, pomimo że jest on realizowany w około 20% szkół podstawowych w Polsce. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza jednego z aspektów tego systemu, a mianowicie jego efektywności. Podjęto w nim analizę poziomu poznawczych osiągnięć szkolnych uczniów klasy III szkoły podstawowej pracującej w systemie klas łączonych. W rozważaniach odwołano się do badań własnych tego aspektu nauczania w klasach łączonych, realizowanych na przestrzeni lat 1996-2016, podejmując na zakończenie próbę dokonania uogólnień i postulatów pod adresem praktyki szkolnej.
EN
The education system in joint classes is the area of Polish educational system is practically absent in the scientific debate, as well as in education administration activities, although it is in operation in about 20% of primary schools in Poland. This report analyses one aspect of this system, namely its efficiency. The author attempts to analyse the level of cognitive school achievements of 3rd grade pupils working in joint classes system. He refers to his research on the matter conducted in 1996-2016 concluding with some generalizations and demands for schooling practice.
Year
Issue
14
Pages
137-144
Physical description
References
 • Cackowska, M. (red.) (1990). Skuteczność nauczania początkowego w Polsce w latach 1976-1990. Lublin.
 • Greń, J. (1978). Statystyka matematyczna – modele i zadania. Warszawa.
 • Konopnicki, J. (1968). Zadania (testy) słownikowe i ich zastosowanie. Wrocław.
 • Kuligowska, K. (1988). Z badań nad osiągnięciami uczniów młodszych o różnym poziomie inteligencji. Warszawa.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej [MEN]. (2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Projekt. Pobrano z lokalizacji: https://men.gov.pl/konsultacje/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-przedszkoli
 • Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa.
 • Pęczkowski, R. (2010). Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji. Rzeszów.
 • Pęczkowski, R. (2015). Nauczanie w klasach łączonych – kontekst teoretyczno-empiryczny. W K. Denek, A. Kamińska, E. Kraus i P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. Sosnowiec.
 • Spionek, H. (1975). Zaburzenia w rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa.
 • Więckowski, R. (1993). Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa.
 • Wilgocka-Okoń, B. (1979). Edukacja wczesnoszkolna. Warszawa
 • Wróbel, T. (1975). Współczesne tendencje w nauczaniu początkowym. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-750bfe44-cad3-4121-a46d-8f20e8077ad3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.