Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 2 | 20-33

Article title

Nembutsu w interpretacji Daisetza Teitaro Suzukiego (1870-1966)

Authors

Content

Title variants

EN
Nembutsu in the Interpretation by Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966), znany głównie z publikacji na temat zenu, badał także japoński buddyzm sinsiu (jap. shin-shū). Pośród wielu tematów z obszaru sinsiu, szczególnie interesująca wydaje się jego interpretacja nembutsu, czyli pobożnego wzywania Buddy Amidy. Oryginalnym wkładem Suzukiego w dialog między zenem i sinsiu było usytuowanie rozważań w ściśle określonej perspektywie filozoficzno-religijnej. Uznając, że pierwotnie (ponadkulturowo) istnieje tylko jedno doświadczenie religijne i że doskonałym opisem tego doświadczenia jest psychologiczny proces akumulacji saturacji i eksplozji (w nurcie zenu wyraźnie widoczny w praktyce koanów), Suzuki dążył do wykazania, że ten właśnie proces rozwijany jest w nembutsu. Autor skupił się na jednym tylko rodzaju praktykowania nembutsu – tzw. nembutsu wokalnym. Ten rodzaj nembutsu pozwolił Suzukiemu na przedstawienie recytacji w formie realizowania kolejnych psychologicznych etapów: 1) skierowania umysłu na nowe tory; 2) dociekania; 3) identyfikacji i 4) samorealizacji. W swojej interpretacji nembutsu Suzuki zignorował wierzeniowy świat buddyzmu sinsiu. To odcinanie się od kulturowego wyrazu doświadczenia religijnego i pozostawanie tylko na poziomie uniwersalnej, beztreściowej psychologii wydaje się być głównym mankamentem jego analiz. Tendencyjne było też ograniczenie refleksji wyłącznie do nembutsu wokalnego.
EN
Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966), mostly known for his publications on Zen, studied also Japanese Shinshū (jap. shin-shū) Buddhism. Among the many topics in the area of Shinshū – his interpretation of nembutsu, or the pious call of Amida Buddha, seems particularly interesting. Suzuki’s original contribution to the dialogue between Zen and Shinshū was situating his contemplation in a strictly defined philosophical and religious perspective. Recognising the fact that originally (supra-culturally) there is only one religious experience and that the psychological process of accumulation of saturation and explosions (in the mainstream of Zen unmistakably evident in the Gong’an practice) is a perfect description of this experience – Suzuki sought to show that this particular process is developed in nembutsu. The present author focused on only one type of nembutsu practice – the so-called vocal nembutsu. This type of nembutsu allowed Suzuki to present the recitation in the form of implementing subsequent psychological phases: 1) directing the mind to new tracks, 2) investigations, 3) identification, and 4) self-realisation. In his interpretation of the nembutsu, Suzuki ignored the believed-in world of Shinshū Buddhism. This cutting-off from the cultural expression and remaining only at the level of universal, content-less psychology, seems to be the main drawback of his analysis. The limitation of reflection to the vocal nembutsu only – was also biased.

Journal

Year

Issue

2

Pages

20-33

Physical description

Dates

published
2014-12-01

Contributors

author

References

 • D.T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism. Second Series, New York 1985.
 • D.T. Suzuki, Living by Zen, York Beach 1972.
 • D.T. Suzuki, The Zen Doctrine of No-Mind, York Beach 2003.
 • D.T. Suzuki, The Awakening of a New Consciousness in Zen, „Eranos- Jahrbuch”, nr 23, 1954.
 • D.T. Suzuki, Mysticism Christian and Buddhist, New York 1957.
 • Kōan, [w:] The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen, Boston 1991.
 • A. Bernstein, Introduction, [w:] D.T. Suzuki, Buddha of the North, West Chester 1996.
 • R. Fuller Sasaki, The History of the Koan in Rinzai (Lin-chi) Zen, [w:] I. Miura, R. Fuller Sasaki, The Zen Koan. Its History and Use in Rinzai Zen, New York 1965.
 • D.T. Suzuki, The Zen Koan as a Means of Attaining Enlightenment, Boston 1994.
 • D.T. Suzuki, W.L. King, Conversations with D.T. Suzuki. Part I, „The Eastern Buddhist. New Series”, nr 2, 1987.
 • D.T. Suzuki, T.N. Callaway, Dialogue: Christian and Buddhist, „The Eastern Buddhist. New Series”, nr 1, 1970.
 • D.T. Suzuki, Studies in Laṅkāvatāra Sūtra, Dehli 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-750ccf9b-7e1e-4d1b-b9f4-fe36dbeb7f90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.