PL EN


Journal
2014 | 15 | 91-100
Article title

Innowacje społeczne: obywatelskie usprawnienia miast

Title variants
EN
Social innovations: bottom-up urban improvements
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Social innovation relating for cities mean original and bottom-up solutions, focusing on better meeting the individual and the urban community needs. According to examples presented in the article, innovative activities of urban residents can be considered not only in the context of “creativity” as economic advantage, but rather in terms of responsiveness to the faulty policy of urban management. It is necessary according to the author to redefine the concept of social innovation, so as to take account of the actions that are illegal and constitute a form of protest against the inability of municipal authorities
PL
Innowacje społeczne dla miast oznaczają oryginalne i oddolne rozwiązanie, koncentrujące się na lepszym zaspokojeniu potrzeb indywidualnych i miejskich społeczności. W świetle przedstawionych w artykule przykładów działania innowacyjne mieszkańców miast mogą być rozpatrywane nie tyle w kontekście „kreatywności” – narzędzia budowania ekonomicznej przewagi, ale raczej w kategoriach reaktywności na niesprawną politykę zarządzania miastem. Konieczna jest zdaniem autora redefinicja pojęcia innowacji społecznych, tak by uwzględniać także działania będące omijaniem prawa, a stanowiące rodzaj protestu wobec nieudolności władz miejskich.
Journal
Year
Issue
15
Pages
91-100
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Anders J., 2011, Rola władz publicznych w stymulowaniu partycypacji obywateli w procesach governance – doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 241.
 • Clifton N., 2008, The “creative class” in the UK: an initial analysis, “Geografiska Annaler: Series B, Human Geography” nr 90(1).
 • Florida R., 2005, Cities and the creative class, Routledge, New York.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, NCK, Warszawa.
 • Grad B., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., 2013, Innowacyjne rozwiązania w  miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie miasta Radomia, „Transport Miejski i Regionalny” nr 2.
 • Grudzińska-Kuna A., Papińska-Kacperek J., 2012, Usługi elektronicznej administracji dla obywateli w Polsce – wybrane aspekty, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” nr 24.
 • Hollands R., 2008, Will the smart city please tand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?, “City” No 3(12).
 • Klasik A., 2010, Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast i aglomeracji miejskich, [w:] Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, red. A. Klasik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 11–39.
 • Komninos N., Pallot M., Schaffers H., 2012, Special issue on smart cities and the future internet in Europe, “Journal of the Knowledge Economy” nr 4(2).
 • Kopel A., 2007, Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” nr 1.
 • Kowalewski M., 2012, Miasto jako arena protestów, „Konteksty Społeczne” nr 1.
 • Kroik J., Skonieczny J., Innowacja społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p014.pdf (dostęp 14 kwietnia 2014).
 • Kubicki P., 2011, Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie, „Przegląd Socjologiczny” nr 2–3.
 • Łukaszuk A., 2013, Kwitnie handel biletami z parkomatów na Facebooku. „Trzeba sobie pomagać”, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” 2013, z 2 września, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,14537184,Kwitnie_handel_biletami_z_parkomatow_na_Facebooku_.html#ixzz2myZMS2dE (dostęp 14 kwietnia 2014).
 • Majer A., 2011, Odrodzenie miejskie, „Przegląd Socjologiczny” nr 2–3.
 • Markusen A., 2006, Urban development and the politics of a creative class: evidence from a study of artists, “Environment and Planning A” No 38(10).
 • Muraszkiewicz M., 2013, W stronę społeczeństwa sieciowego i inteligentnych miast. Propozycja programu I’Miasto, „Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne” nr 8–9.
 • Nawratek K., 2012, Dziury w całym: wstęp do miejskich rewolucji, WKP, Warszawa.
 • Noworól A., 2012, „Smart governance” a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości, „Czasopismo Techniczne” nr 1-A/2.
 • Pełka W., 2012, Rola „banków czasu” w rozwoju wspólnot lokalnych, „Polityka Społeczna” nr 3.
 • Pełka W., 2014, Innowacje społeczne w polityce Unii Europejskiej, „Polityka Społeczna” nr 1.
 • Pluciński P., 2012, „Prawo do miasta” jako ideologia radykalnych miejskich ruchów społecznych, „Przegląd Zachodni” nr 1.
 • Rachwał M., 2013, Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych, „Przegląd Politologiczny” nr 4.
 • Shapiro J.M., 2006, Smart cities: quality of life, productivity, and the growth effects of human capital, “The Review of Economics and Statistics” No 88(2).
 • Shearmur R., 2012, Are cities the font of innovation? A critical review of the literature on cities and innovation, “Cities” No 29(2).
 • Sikora-Fernandez D., 2013, Inteligentna administracja publiczna jako element smart cities w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 285.
 • Sikora-Fernandez D., 2013a, Koncepcja „smart city” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska perspektywa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica“ nr 290.
 • Smagacz-Poziemska M., 2011, Czyje jest miasto? Balansowanie między współuczestnictwem a  polifonią, „Przegląd Socjologiczny” nr 2–3.
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., 2012, Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica” nr 29.
 • Stepaniuk K., 2011, Wirtualne zwiedzanie w opinii internautów w Polsce, „Ekonomia” nr 3(3).
 • Witkowski K., Saniuk S., 2011, Oczekiwania mieszkańców wobec rozwiązań usprawniających system transportu miejskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 234.
 • Węcławowicz-Bilska E., 2012, Miasto przyszłości – tendencje, koncepcje, realizacje, „Czasopismo Techniczne” nr 1-A/2.
 • Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., 2013, Systemy pomiaru wyników działalności organizacji publicznych – praktyka samorządów europejskich i amerykańskich, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 61(1).
 • Zieliński Z., 2012, E-learning w edukacji: jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, Helion, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75123612-21d4-4ec5-8c99-783c15491404
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.