PL EN


2013 | 3(85) | 12-19
Article title

Przemiany użytkowania ziemi na terenie śródmieścia Krakowa

Content
Title variants
EN
Land Use Changes in Kraków Śródmieście
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena procesu przemian użytkowania ziemi zachodzących w początkowym okresie wdrażania zasad gospodarki rynkowej – w obrębie jednego z regularnych bloków urbanistycznych byłej I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Śródmieście, ukształtowanego już w okresie średniowiecza. Badania zostały przeprowadzone w układzie zróżnicowanych pod względem prawnym i funkcjonalnym działek własnościowych, w okresie 20 lat – tj. 1992 – 2012. Wykazały one przede wszystkim zmiany o charakterze jakościowym. Polegały one między innymi na spadku powierzchni terenów zajętych pod zabudowę mieszkaniową, a wzroście powierzchni tzw. zespołów wielofunkcyjnych (tj. obiektów o charakterze mieszkaniowo-usługowym). W przypadku terenów usługowych zaobserwowano spadek powierzchni terenów zajętych pod usługi podstawowe (np. handel) na rzecz terenów usług wyższego rzędu, związanych ze wzmacnianiem wiodących funkcji Krakowa:kultury, nauki i turystyki.
EN
The aim of this article is to evaluate the process of land use changes occurring in the initial period of implementation of principles of the market economy within one of the regular urban units of the former cadastral district I of the city of Cracow – Śródmieście, formed as early as in the Middle Ages. A study was conducted in a system of legally and functionally diverse allotments, within 20 years - i.e. 1992-2012. The study revealed mostly qualitative changes. They involved,among other things, a decrease of the surface of areas for residential development and the increase in the surface of the socalled multifunctional complexes (i.e. residential and commercial buildings). In the case of commercial areas, a decrease of the surface of territories occupied in basic services (e.g. trade) was observed in favour of high priority services, related to the strengthening of the major functions of Cracow: culture, science and tourism.
Year
Issue
Pages
12-19
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej
References
 • Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku, Zeszyty Naukowe UJ, nr 128, Kraków1966.
 • Górka Z., Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku: Użytkowanie ziemi i funkcje, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 2004.
 • Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, KPZK PAN, Studia, t. 46., Warszawa 1974.
 • Kraków – Nowa Wieś [w:] Mapa topograficzna Polski: 1:10 000, Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1997.
 • Kraków + 3: Niepołomice, Skawina, Wieliczka , Wyd. Dermat S.A., Warszawa 2012.
 • Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, praca doktorska, maszynopis, Kraków 1987.
 • Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983 – 1992 na Przykładzie centralnej części miasta – byłej dzielnicy katastralnej – Śródmieście, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 422, Kraków 1994.
 • Luchter B., Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 196, Kraków 2010.
 • Luchter B., Kraków – zarys przemian ekonomicznoprzestrzennych, Wydaw. UE w Krakowie, Kraków 2012.
 • Luchter B., Utrwalanie się funkcji wiodących Krakowa w przemianach użytkowania ziemi wskutek wdrażania zasad gospodarki rynkowej (na przykładzie byłej I dzielnicy katastralnej – Śródmieście), Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, Kraków 2013 [w druku].
 • Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Wrocław 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-751345a0-d3c3-440a-891e-fa33fda73ef5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.