PL EN


2013 | 13 | 65-79
Article title

Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim

Authors
Content
Title variants
EN
Land properties in Mazowieckie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zawarto część wyników badań z drugiego rozdziału raportu modułowego „Kapitał fizyczny”. Raport modułowy został zrealizowany w ramach projektu „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza” (Trendy rozwojowe Mazowsza). W jednym z rozdziałów modułu, pt. „Kapitał fizyczny – majątek nieprodukcyjny”, znalazł się opis nieruchomości gruntowych, także gruntów zabudowanych i niezabudowanych (w tym działek budowlanych). W niniejszym artykule szczególny nacisk położono na wycenę użytków rolnych i leśnych, a także działek budowlanych w województwie mazowieckim. Wskazano, że województwo charakteryzuje się relatywnie wyższymi cenami użytków rolnych niż średnia dla Polski. Na Obszarze Metropolitalnym Warszawy w najbliższej dekadzie będą następowały procesy odrolniania gruntów, co prawdopodobnie znacznie zwiększy wartość majątku tej części Mazowsza. Najdroższe działki zlokalizowane są w Warszawie, a im dalej od stolicy – tym ceny nieruchomości są niższe. Wraz z oddalaniem się od stolicy maleje również ilość ofert i transakcji na rynku nieruchomości. Działki położone w niedalekiej odległości od głównych korytarzy transportowych, a także te zlokalizowane na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, są znacznie droższe. W najbliższej przyszłości na rynku nieruchomości kluczowe będą trendy globalne.
EN
In the article, some results from the second chapter of the report module “Physical capital” have been presented. The report module was implemented within the project “Development of infrastructure and physical capital and the development of Mazovia polycentrism” (Trends in Development of Mazovia). In one chapter of the module, entitled “Physical capital – non-productive assets”, there was a description of land properties, both built and inbuilt land (including building plots). In this paper, particular emphasis was placed on the valuation of agricultural land and forestry, as well as building plots in the region of Mazovia. It was indicated that the region is characterised by relatively higher prices of agricultural land than the Polish average. The Warsaw Metropolitan Area in the next decade will be followed the deagrarisation processes of land, which is likely to significantly increase the value of the assets of that part of Mazovia. The most expensive parcels are located in Warsaw, and the farther from the capital, the property prices are lower. With distance from the capital, also decreases the number of tenders and real estate transactions. Plots located in the vicinity of major transport corridors, as well as those located in areas with an attractive natural environment are much more expensive. In the near future, the real estate market will follow the key global trends.
Year
Issue
13
Pages
65-79
Physical description
Dates
published
2013-10
Contributors
author
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, Warszawa
References
  • Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, 2008, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa.
  • Obszar Metropolitalny Warszawy, 2008, US w Warszawie, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
  • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), 2010, IGiPZ PAN (dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).
  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 2004, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
  • Rozwój obszarów wiejskich, 2004, MBPR, Warszawa.
  • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku (aktualizacja), 2006, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
  • Szymańska B., Dębek H., Lewandowska T., Ogniewska M., 2010, Przestrzenny rozkład pomocy dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na obszarze województwa mazowieckiego, Analizy i Studia, 1(21)/2010, MBPR, Warszawa.
  • Trendy Rozwojowe Mazowsza – Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, 2010, IGiPZ PAN, MBPR, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75159f18-2bcd-466b-a9c8-a7e30f0594c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.