PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 11-30
Article title

UPOLITYCZNIENIE EMIGRACJI I DIASPORY. ANALIZA DYSKURSU POLITYCZNEGO W POLSCE W LATACH 1991–2015

Content
Title variants
EN
THE POLITICIZATION OF EMIGRATION AND THE DIASPORA. AN ANALYSIS OF THE POLITICAL DISCOURSE IN POLAND DURING THE YEARS 1991–2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizowany jest proces upolitycznienia emigracji i diaspory poprzez śledzenie obecności tematów związanych z emigracją i diasporą w polskim dyskursie politycznym. Zastosowaną metodą badania jest jakościowa analiza treści, przedmiotem analizy są programy polityczne partii politycznych, materiały i dokumenty opracowywane na potrzeby kampanii wyborczych, exposé premierów, akty prawne i programy rządowe. Analiza obejmuje okres od wyborów 1991 roku po kadencję parlamentu 2011–2015. Bardziej szczegółowa analiza dotyczy lat 2005–2011, czyli okresu po akcesji Polski do UE, symbolizującej początek ostatniej fali masowej emigracji i wzrost zainteresowania aktorów politycznych problemem emigracji i Polakami za granicą. Główne pytania badawcze dotyczą obecności emigracji i diaspory w dyskursie politycznym: w programach partyjnych, exposé premierów, działaniach kolejnych parlamentów i rządów. Analiza wykazała, że tematy dotyczące emigracji i diaspory były obecne (choć w różnym zakresie) podczas każdych wyborów, ale największe zainteresowanie nimi nastąpiło w okresie kampanii wyborczej w 2007 roku. Nie były one jednak przedmiotem polaryzacji (sporów politycznych), poszczególni aktorzy polityczni byli raczej zgodni w diagnozie sytuacji oraz treści proponowanych rozwiązań.
EN
The article explores the process of politicization of emigration and the diaspora by tracking the presence of topics related to emigration and the diaspora in the political discourse in Poland. The method used in the study is qualitative content analysis; the subject of the analysis are political programs of political parties, materials and documents developed for the purposes of election campaigns, exposés of prime ministers, legal acts, and government programs. The analysis covers the period from the elections 1991 till the 2011–2015 parliamentary term. A more detailed analysis concerns the years 2005–2011, the period after the Polish accession to the EU which symbolizes the beginning of the recent wave of mass emigration and increased interest of political actors in the problem of emigration and Poles abroad. The main research questions relate to the presence of emigration and the diaspora in the political discourse: in the programs of political parties, exposés of prime ministers, the activities of successive parliaments and governments. The analysis shows that topics related to emigration and the diaspora were present (albeit to varying degrees) during each election, but the biggest interest took place during the 2007 election campaign. What is more important, the issues of emigration and the diaspora were not the subject of polarization (political disputes) as various political actors tended to agree on the diagnosis of the situation and the content of the proposed solutions.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski Ośrodek Badań nad Migracjami
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7515db5b-79fc-46dd-a143-8106640d9b67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.