Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 40 | 301-327

Article title

Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy’ego Hayhoe’a Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press, 2016, ss. 274

Authors

Content

Title variants

EN
Natives and Migrants – A Correct Categorization? Some Reflections on Jeremy Hayhoe’s Book Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press, 2016, 274 pp.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor recenzowanej książki dowiódł, że na gorzej zachowanych niż w przypadku czasów późniejszych materiałach źródłowych z epoki przednowoczesnej, takich jak pierwsze spisy ludności, zeznania świadków w sądach i księgi metrykalne można prowadzić badania nad historią migracji. Jeremy Hayhoe ustalił powszechność doświadczenia migracji w życiu mieszkańców wsi północnoburgundzkiej, udowodnił również ich gotowość do przemieszczeń, związanych najczęściej z kwestami ekonomicznymi, zwłaszcza podejmowanym okresowo zatrudnieniem i poszukiwaniem lepszych możliwości życiowych (niższe podatki, wyższe wynagrodzenia i dostęp do dóbr wspólnotowych). Do rzadkości należało trwałe zamieszkanie człowieka w tej samej osadzie od urodzenia do zgonu bez choćby czasowej migracji, trudno zatem o prosty podział ludności na osoby rodowite i przybyszy, zwłaszcza jeżeli pojęcie migracji rozszerzymy o tzw. mikromobilność. Migracje zależały od stopnia zamożności migrantów, ich zawodu i wykształcenia. Istniały też pewne różnice w zależności od płci. Ubożsi najczęściej poszukiwali zatrudnienia w najbliższej okolicy w celu biologicznego przetrwania. Bogatsi migrowali rzadziej, ale pokonywali dłuższe dystanse dla polepszenia standardów życia. Ustalony przez badacza na 10 km w linii prostej zasięg przestrzenny, w jakim mieszkańcy wsi spędzali swą codzienność, znajdowali zatrudnienie i załatwiali większość koniecznych spraw, był jednak często przekraczany. O ile większość służby domowej pracowała poza rodzinnym domem, ale w najbliższej okolicy, o tyle rzemieślnicy, winiarze i kupcy pokonywali dalsze dystanse. W omawianym zjawisku istotną rolę odgrywały społeczności lokalne, które przyjmowały migrantów.
EN
It turns out that research on the history of migration can also be conducted on the basis of source material that is not preserved in sufficient quantities for the premodern era, such as the earliest censuses, witness testimonies taken in court, and birth, marriage and burial records. The author of the book under review has established that the experience of migration was common in the lives of rural communities in northern Burgundy. He has also demonstrated their readiness to move, in most cases occasioned by economic issues, especially periodic employment and search for better life opportunities (lower taxes, higher pay, and access to community assets). Cases of individuals living permanently in the same settlement from birth to death, without at least temporary migration during their lifetime, were rare. Hence the difficulty in accepting a simple categorization of the population into natives and newcomers, especially if we extend the concept of migration to include what is known as micromobility. Migration was determined by the level of the migrants’ wealth, their occupation and education. There were also some differences in terms of gender. The less affluent usually sought employment in the nearest areas to assure biological survival for themselves. Wealthier individuals were less inclined to migrate but when they did, they tended to cover longer distances to improve their living standards. The distance of 10 kilometres as the crow flies, established by the researcher as the spatial reach within which the rural populations lived their everyday lives, found employment and attended to most of their vital affairs was, however, often surpassed. While most domestic servants worked outside their family home but still in its vicinity, craftsmen, winemakers and merchants covered greater distances. In the phenomenon under review, an important role was played by the local communities who welcomed migrants.

Year

Volume

40

Pages

301-327

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Clark, Peter, David Souden. Wstęp do: Peter Clark, David Souden, red., Migration and Society in Early Modern England, 11–48. London: Hutchinson, 1987.
 • Hochstadt, Steve, Mobility and Modernity: Migration in Germany, 1820–1989. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.
 • Kümin, Beat. „Public Houses and Their Patrons in Early Modern Europe”. W: The World of the Tavern: Public Houses in Early Modern Europe, red. Beat Kümin, B. Ann Tlusty, 44–62. Aldershot, UK: Ashgate, 2002.
 • McCants, Anne. „Internal Migration in Friesland, 1750–1805”. Journal of Interdisciplinary History 22 (1992): 387–409.
 • Montenach, Anne. „Legal Trade and Black Markets: Foodtrades in Lyon in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries”. W: Female Agency in the Urban Economy: Gender in European Towns, 1640–1830, red. Deborah Simonton, Anne Montenach, 17–33. New York: Routlege, 2013.
 • Pooley, Colin G. „Local Histories of Migration and Mobility”. Local Population Studies 100 (2018), 1: 52–59.
 • Pooley, Colin G., Jean Turnbull. Migration and Mobility in Britain since the Eighteenth Century. London: UCL Press, 1998.
 • Rafacz, Józef. Ustrój wsi samorządnej małopolskiej w XVIII wieku. Lublin: Uniwersytet Lubelski, 1922.
 • Ravenstein, Ernst Georg. „The Laws of Migration”. Journal of the Statistical Society 48 (1885), 2: 168–235.
 • Ravenstein, Ernst Georg. „The Laws of Migration, Second Paper”. Journal of the Royal Statistical Society 52 (1889), 2: 241–305.
 • Ruggles, Steven. „Migration, Marriage, and Mortality: Correcting Sources of Bias in English Family Reconstitutions”. Population Studies 46 (1992), 3: 507–522.
 • Sussman, George D. Selling Mother’s Milk: The Wet-Nursing Business in France, 1715– 1914. Urbana: University of Illinois Press, 1982.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-75168c8b-f9c5-4017-83c0-4616b8b5bda2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.